Index of Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of China: 1910-1929

Topic #
Subtopic #
Document #
Locations
893.80811/893.811/406Peking; Washington D.C. ; Grand Canal; New York City;
893.80811/893.811/407Hai-Ho River; Washington D.C.; Tientsin;
893.80811/893.811/408Whang Poo River; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/409Peking; Washington D.C.
893.80811/893.811/410Shanghai; Whangpoo River; Peking; Washington D.C.; Whangpoo River; Shanghai;
893.80811/893.811/411Washington D.C.; Peking; New York City;
893.80811/893.811/412Yellow River; Shantung; Chilhi; Tientsin; Tungu
893.80811/893.811/413New York City; Whangpoo River; Hangchow Bay; Tang Estuary
893.80811/893.811/414Washington D.C.; Peking; New York City; Shanghai;
893.80811/893.811/415Grand Canal; Washington D.C.; New York City
893.80811/893.811/416Washington D.C; New York City; Grand Canal;
893.80811/893.811/417Washington D.C; New York City; Shanghai; Whangpoo River; Yangtze; Soochow Creek; Huangpu River
893.80811/893.811/418Anlu; Fancheng; Han River; Washington D.C.; Peking; Hankow; Hupei;
893.80811/893.811/419Chilhi; Yellow River; Shantung;
893.80811/893.811/420Washington D.C; New York City; Shanghai
893.80811/893.811/421Washington D.C; New York City; Shanghai; Whangpoo River
893.80811/893.811/422Tientsin; Chilhi; Washington D.C.; Hai-Ho
893.80811/893.811/423Min River; Foochow; Peking; Washington D.C.
893.80811/893.811/424New York City; Washington D.C.; Grand Canal; Tientsin;
893.80811/893.811/425Peking; Grand Canal;
893.80811/893.811/426New York City; Grand Canal; Peking; Yellow River; Lin-Ch'ing; Chi-ning;
893.80811/893.811/427Grand Canal; New York City; Peking;
893.80811/893.811/428Grand Canal; New York City; Peking; Washington D.C.; Peking; Grand Canal;
893.80811/893.811/429Grand Canal; New York City; Peking; Washington D.C.; Peking; Grand Canal;
893.80811/893.811/430Manchuria; Peking; Mongolia; Chilhi; Yellow River; Grand Canal; Hongkong; Tientsin; Yangtze
893.80811/893.811/431Peking; Grand Canal; Washington D.C.;
893.80811/893.811/432Shanghai; Washington D.C.; Vancouver; Peking; New York City;
893.80811/893.811/433Peking; Chaochowfu; Han River; Swatow; Kwangtung; Canton
893.80811/893.811/434New York City; Shanghai; Washington D.C.
893.80811/893.811/435Min River; Foochow;
893.80811/893.811/436Peking; Shanghai; Washington D.C.
893.80811/893.811/437Shanghai; Peking; Washington D.C.; Tsingtao; Dairen; Hongkong; Ningpo; Hankow; Whangpoo River; Shanghai;
893.80811/893.811/438Shanghai; Washington D.C.; Shanghai; Washington D.C.; Hangchow Bay; Yangtze River; Feng Hsien;
893.80811/893.811/439Grand Canal; New York City; Peking;
893.80811/893.811/440Whangpoo River; Min River; Nantai; Shanghai
893.80811/893.811/441Shanghai; Hangchow; Huangpu; Yangtze; Soochow; Nantao;
893.80811/893.811/442New York City; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/443Shanting; Yellow River; Tsinan
893.80811/893.811/444Yangtze; Kiangsu; Anhwei; Nanking; Nantungchow; Kiangying; Changshu; Taitsang; Paoshan; Tsunming; Haimen;
893.80811/893.811/445New York City; Shanghai; Washington D.C.
893.80811/893.811/446Washington D.C.; Shanghai; Peking; Newchang;
893.80811/893.811/447Han River; Washington D.C.; Kwangtung; Swatow; Peking; Chao-Ch'iao;
893.80811/893.811/448New York City; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/596-
893.80811/893.811/597Tientsin; Hai Ho River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/598Tsien Tang River; Chekiang; Shanghai; Nansingchao; Hangchow; Tunglu;
893.80811/893.811/599Washington D.C.; Yangtze River;
893.80811/893.811/600Washington D.C.; Chicago; Yangtze River;
893.80811/893.811/601Washington D.C.; Yangtze River;
893.80811/893.811/602Washington D.C.; Huai River; Wuchang; Hankow; Peking;
893.80811/893.811/603Whangpoo River; Peking; Woosung
893.80811/893.811/604Whangpoo River; Peking; Woosung; Washington D.C.; Shanghai; Peking;
893.80811/893.811/605Washington D.C.; Shanghai; Huai River;
893.80811/893.811/606Shanghai; Huai River; Kiangsu; Anhwei; Honan;
893.80811/893.811/607Sungari River; Washington D.C.; Harbin;
893.80811/893.811/608Peking; Washington D.C.; Harbin; Sungari River;
893.80811/893.811/609Peking; Washington D.C.; Harbin; Sungari River;
893.80811/893.811/610Peking; Washington D.C.; Harbin; Sungari River;
893.80811/893.811/611Peking; Washington D.C.; Harbin; Sungari River; Amur River
893.80811/893.811/612Yangtze River; Washington D.C. Peking; Chungking; Wan Hsien;
893.80811/893.811/613Peking; Washington D.C.; Harbin; Sungari River; Amur River
893.80811/893.811/614Yangtze River; Shanghai; Ichang; Chungking;
893.80811/893.811/615Liao River; Mukden; Washington D.C.; Newchwang;
893.80811/893.811/616Peking; Washington D.C.; Shanghai; Whangpoo River
893.80811/893.811/617Huai River; Washington D.C.; Shanghai; Peking;
893.80811/893.811/618Liao River; Washington D.C.; Peking; Mukden
893.80811/893.811/619Peking; Washington D.C.; Harbin; Sungari River; Amur River
893.80811/893.811/620Yangtze; Chunking;
893.80811/893.811/621Peking; Liao River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/622Huai River; Peking; Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/623New York City; Washington D.C.; Yangtze River;
893.80811/893.811/624Yangtze River;
893.80811/893.811/625New York City; Washington D.C.; Yangtze;
893.80811/893.811/626Harbin; Sungari River; Peking; Washington D.C.
893.80811/893.811/627New York City; Washington D.C.
893.80811/893.811/628Washington D.C.; East River; Sheklung; Canton; West River;
893.80811/893.811/629Liao River; Washington D.C.; Mukden; Newchwang; Shuangtaitzu Channel; Erhtaochiao; Chiahsintzu;
893.80811/893.811/630Shanghai; Whangpoo; Peking;
893.80811/893.811/631Washington D.C.; Yangtze River; Ichang; Wanhsien; Hankow; Shanghai
893.80811/893.811/632Grand Canal; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/633Liao River; Peking; Washington D.C.; Newchwang; Shuangtaitzu;
893.80811/893.811/634Peking; Yangtze River; Sheklung; Washington D.C.;
893.80811/893.811/635Shanghai; Washington D.C.;
893.80811/893.811/636Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin
893.80811/893.811/637Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin
893.80811/893.811/638Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin
893.80811/893.811/639Yangtze River; Washington D.C.; Hankow; Woosung; Whangpoo; Ichang;
893.80811/893.811/150Shanghai; Washington D.C.
893.80811/893.811/151Shanghai; Peking; Liao River; Newchwang
893.80811/893.811/152Peking; Huai River; Kiangsu; Anhui;
893.80811/893.811/153Shanghai; Peking; Hankow; Old Yellow River; Huai River; Yi River; Hungtse Lake; Thaing Kain Pu; Yen River; Tsingtau; Peng Pu;
893.80811/893.811/154Shanghai; Washington D.C.; Peking; Huai River; Yangtze; Pao Ying Lake; Hungtsi Lake;
893.80811/893.811/155Shanghai; Huai River; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/156Peking; Huai River;
893.80811/893.811/157Peking; Huai River;
893.80811/893.811/158Shanghai; Peking; Huai River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/159Shanghai; Liao River; Peking; Newchwang; Washington D.C.; Mukden; Panama Canal;
893.80811/893.811/160Shanghai; Liao River; Peking;
893.80811/893.811/161Shanghai; Washington D.C.; Liao River; Panama Canal;
893.80811/893.811/162Shanghai; Peking; Dairen; Panama Canal; Liao River
893.80811/893.811/163Shanghai; Peking; Liao River; Mukden; Newchang
893.80811/893.811/164Shanghai; Liao River; Washington D.C.; Newchwang;
893.80811/893.811/165Shanghai; Panama Canal; Washington D.C.; Liao River; Newchang
893.80811/893.811/166Shanghai; Peking; Kiangsu; Anhui; Huai River; Kianpei
893.80811/893.811/167Shanghai; Huai River; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/168Liao River; Newchwang; Peking; Mukden;
893.80811/893.811/169Peking; Washington D.C.; Liao River; Hulutao Harbor; Newchwang;
893.80811/893.811/170Liao River; Washington D.C.; Newchwang; Peking; Hulutao Harbor; Mukden;
893.80811/893.811/171Newchwang; Peking; Washington D.C; Liao River
893.80811/893.811/172Huai River; Peking; Washington D.C.; Kiangsu
893.80811/893.811/173Changsha; Hankow; Siang River;
893.80811/893.811/174Peking; Washington D.C.
893.80811/893.811/175Peking; Huai River;
893.80811/893.811/176Peking; Newchwang;
893.80811/893.811/177Newchwang; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/178Huai River;
893.80811/893.811/179Peking; Anhui; Huai River;
893.80811/893.811/180Peking; Huai River
893.80811/893.811/181Newchwang; Washington D.C.; Liao River; Peking; Panama Canal
893.80811/893.811/182Huai River;
893.80811/893.811/183Liao River; Newchwang; Panama Canal; Peking;
893.80811/893.811/184Huai River; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/185Anhui; Washington D.C.;
893.80811/893.811/186Washington D.C; Peking;
893.80811/893.811/187Newchwang; Washington D.C.; Peking; Panama Canal; Liao River
893.80811/893.811/188Peking; Huai River; Washington D.C.
893.80811/893.811/189Kaichow; Tientsin; Yellow River; Hwangho; Chilhi;
893.80811/893.811/190Liao River; Washington D.C.; Newchwang; Mukden; Panama Canal; Dairen;
893.80811/893.811/191Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/192Newchwang; Liao River;
893.80811/893.811/193Mukden; Peking; Washington D.C; Newchwang; Liao River
893.80811/893.811/194Huai River; Peking; Washington D.C.; Kiangsu;
893.80811/893.811/195Honan; Washington D.C.; Peking; Huai River;
893.80811/893.811/196Huai River; Kwangtung; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/197Kwangtung; Washington D.C.; Peking; Huai River;
893.80811/893.811/198Huai River; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/199Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/200Shanghai; Whangpoo River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/201Huai River;
893.80811/893.811/202Peking; Washington D.C.; Huai River
893.80811/893.811/203Huai River; Peking; Washington D.C.
893.80811/893.811/204Yangtze; Grand Canal; Techow; Washington D.C.;
893.80811/893.811/205Huai River; Washington D.C.; Grand Canal
893.80811/893.811/206Washington D.C.; New York City; Peking; Grand Canal; Huai River
893.80811/893.811/207Peking; Washington D.C; Grand Canal
893.80811/893.811/208Whangpoo River; Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/209Whangpoo River; Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/210Huai River; Washington D.C.; Yellow River; Grand Canal; Peking; Tientsin; Yangtse River; Shantung; Kwa-chow; Hu River
893.80811/893.811/211Washington D.C.; New York City; Huai River;
893.80811/893.811/212Vladivostok; Hai He River; Tientsin
893.80811/893.811/213Huai River; Washington D.C.; Shantung; Grand Canal; Peking;
893.80811/893.811/214Shantung Canal; Peking; Washington D.C.; Shantung; New York City;
893.80811/893.811/215Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/216Grand Canal; Peking; Washington D.C.; Kiangsu; Shantung Canal; Huai River;
893.80811/893.811/217Grand Canal; Peking; Kiangsu; Washington D.C.; Huai River; New York City;
893.80811/893.811/218Grand Canal; Peking; New York City; Washington D.C.;
893.80811/893.811/219Peking; Washington D.C; Shantung; Grand Canal;
893.80811/893.811/220Mukden; Washington D.C.; Liao River; Newchwang; Antung; Yalu River; Dairen
893.80811/893.811/221Huai River; Yangtze River; Yellow River; Peking; Washington D.C.; Tainanfu; Shantung; Kaingsu;
893.80811/893.811/222Grand Canal; Washington D.C.; New York City; Peking
893.80811/893.811/223Huai River; Kiangsu; Grand Canal; Shantung; Peking; Tsinau-fu; Lan-huang Pa; Pang Chin-kou; Wen River; Po River; Ssu River; Tsining-Hsien; Ernest T. Gregory;
893.80811/893.811/224Peking; Huai River;
893.80811/893.811/225Grand Canal; Shantung; Kiangsu; Washington D.C; New Yorkd City; Tsinan-fu; Yutai; Tung Pin; Peking
893.80811/893.811/226Kiangsu; Washington D.C.; Peking; New York City; Shantung; Kiangsu Canal
893.80811/893.811/227Peking; New York City; Grand Canal; Shantung; Kiangsu;
893.80811/893.811/228Peking; Washington D.C.; Newchwang; Liao River; Mukden;
893.80811/893.811/229Peking; Huai River; Washington D.C.; Kiangsu; Shantung; New York City;
893.80811/893.811/230Kiangsu; Washington D.C.; Peking; New York City; Shantung
893.80811/893.811/231Peking; Washington D.C.; Shantung; Kiangsu; Grand Canal; Berlin; London; Kiachow;
893.80811/893.811/232New York City; Kiangsu; Washington D.C.; Anhui; Grand Canal;
893.80811/893.811/233Washington D.C.; Grand Canal; New York City; Shantung;
893.80811/893.811/234Shantung; Grand Canal; Tsianafu; Peking; New York City; Kiaishow;
893.80811/893.811/235Grand Canal; Washington D.C.; Kiangsu; Tainanfu; Shantung;
893.80811/893.811/236Tokyo; New York City; Washington D.C.; Shantung; Kiangsu; Huai River;
893.80811/893.811/237American International Corporation; Paul Reinsch; Willard Straight; Robert Lansing;
893.80811/893.811/238Huai River; Grand Canal;
893.80811/893.811/239Washington D.C.; Peking
893.80811/893.811/240Peking;
893.80811/893.811/241Tokyo; Peking
893.80811/893.811/242Tokyo; Peking; Shantung;
893.80811/893.811/243Kwantung; Tokyo; North River;
893.80811/893.811/244Shanghai; Washington D.C.; Min River; Huai River; Hungtze Lake; Sui River; Anhui River; Foochow;
893.80811/893.811/245Peking; Washington D.C.; Shantung;
893.80811/893.811/246Shantung; New York City; Washington D.C.; Peking; Kiangsu; Shantung; Grand Canal;
893.80811/893.811/247Kwangtung; West River; Wuchow; Manning; North River; Kwei River; Shing An; Canton; Hong Kong;
893.80811/893.811/248Shanghai; Anhui River
893.80811/893.811/249Grand Canal; Kiangsu; Nanking; Shantung; Washington D.C; T'ai Hsien; Kao Yu; Pao Ying; Ch'eng An;
893.80811/893.811/250Shantung; Washington D.C.; Peking; Grand Canal;
893.80811/893.811/251Shantung; Washington D.C.; Peking; Shanghai
893.80811/893.811/252Grand Canal; New York City; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/253New York City; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/254Peking; New York City; Washington D.C.; Grand Canal; Tokyo; Kiangsu; Shantung;
893.80811/893.811/255Peking; New York City; Grand Canal
893.80811/893.811/256Peking; Washington D.C.; Grand Canal; Tokyo; Shantung; Kiangsu; Tientsin; Yellow River
893.80811/893.811/257Brooklyn; Peking; Iowa City; Grand Canal; New York City; Canton; Shanghai; Grand Canal; Hangchow; Fenchen; Yellow River;
893.80811/893.811/258Brooklyn; London; Paris; Washington D.C.
893.80811/893.811/259Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/260Peking; Grand Canal; Washington D.C.;
893.80811/893.811/261Huai River; Washington D.C.; Kiangsu; Anhui;
893.80811/893.811/262Grand Canal; Peking; Washington D.C.; Peking
893.80811/893.811/263New York City; Grand Canal; Peking; Washington D.C.
893.80811/893.811/264Whangpoo River; Shanghai; Tacoma; Yangtse Rive;
893.80811/893.811/265Peking; Washington D.C.; Grand Canal;
893.80811/893.811/266-
893.80811/893.811/267Peking; Washington D.C.; New York City
893.80811/893.811/268Grand Canal; New York City; Washington D.C.; Peking; Yellow River; Tien-tsin; Shantung; Kiangsu; Shanghai;
893.80811/893.811/269Peking; Washington D.C; New York City; Grand Canal;
893.80811/893.811/270Peking; Washington D.C.; New York City
893.80811/893.811/271-
893.80811/893.811/272Washington D.C.; Peking; New York City; Grand Canal;
893.80811/893.811/273New York City; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/274Peking; Washington D.C.; New York City
893.80811/893.811/275Washington D.C.; Grand Canal; Peking;
893.80811/893.811/276Grand Canal; New York City; Peking;
893.80811/893.811/277Peking; Washington D.C; New York City;
893.80811/893.811/278New York City; Washington D.C.; Peking; Grand Canal
893.80811/893.811/279Hinganfu; Chengtu; Washington D.C.;
893.80811/893.811/280Chengtu; New York City; Grand Canal; Washington D.C.; Peking; Hinganfu;
893.80811/893.811/281Grand Canal; Washington D.C.; Peking; Shantung; Kiangsu; Chilhi; Po River; Wei Shan Hu; Tai Erh Chuang; Yen Ssu River; Yellow River; Peking;
893.80811/893.811/282Siems-Carey Company; Robert Lansing; Hsiung His-ling; Hitchcock; Gatrell; American International Corporation; Breckinridge Long; Fred Morris Dearing; Richard Tinsley; T.W. Woermann; W.F. Carey;
893.80811/893.811/283-
893.80811/893.811/284Peking; New York City; Washington D.C.
893.80811/893.811/285Yangtze River; Peking; Chunking; Szchwan; Chunking; Ichang; Hsilinghsia; Nan-tou;
893.80811/893.811/286Shanghai; Whangpoo River
893.80811/893.811/287New York City; Washington D.C; Grand Canal;
893.80811/893.811/288Grand Canal; New York City; Peking; Grand Canal
893.80811/893.811/289Chungking; Yangtze River
893.80811/893.811/290Liao River; Peking; Newchwang; Mukden; Newchwang; Antung;
893.80811/893.811/291Grand Canal; Peking; Tientsin; Chilhi
893.80811/893.811/292New York City; Washington D.C.
893.80811/893.811/293Chengtu; Peking; Washington D.C.; Grand Canal;
893.80811/893.811/294New York City; Grand Canal; Yokohama
893.80811/893.811/295New York City; Peking; Grand Canal;
893.80811/893.811/296Hai-Ho River; Tientsin; Washington D.C;
893.80811/893.811/297New York City; St. Louis, Washington D.C.; Grand Canal;
893.80811/893.811/298-
893.80811/893.811/299New York City; Washington D.C.
893.80811/893.811/300Grand Canal; New York City; Peking; Yokohama; Washington D.C.; Shantung; Chih-Li;
893.80811/893.811/301Peking; Washington D.C.; New York City;
893.80811/893.811/302Peking; Washington D.C.; New York City
893.80811/893.811/303Grand Canal; Shantung; Peking; New York City; Washington D.C.; Chilhi; Yellow River; Tientsin
893.80811/893.811/304Grand Canal; Washington D.C.; New York City;
893.80811/893.811/305New York City; Grand Canal; Washington D.C.
893.80811/893.811/306Grand Canal; New York City; Washington D.C
893.80811/893.811/307Grand Canal; Washington D.C.; San Francisco; New York City;
893.80811/893.811/308Foochow; Washington D.C.; Min River; Peking; Newchwang; Chefoo; Whangpoo River; Nantai; Fukien; Pagoda Anchorage
893.80811/893.811/309Kiangsu; Hwai River; Nanking; Washington D.C.; Nan Tung Chow; Grand Canal; Yellow River; Funing; Yencheng; Hsinghwa; Tungtai; Anhui;
893.80811/893.811/310Foochow; Washington D.C.; Min River; Fukien; Peking;
893.80811/893.811/311Grand Canal; Chilhi; Washington D.C.;
893.80811/893.811/312Peking; Canton; Kwantung;
893.80811/893.811/313Peking; Grand Canal; Albuquerque; New York City; Shantung; Tsining; Yellow River; Tientsin; Chilhi
893.80811/893.811/314New York City; Peking; Yellow River; Grand Canal; Tientsin
893.80811/893.811/315Peking; Washington D.C.; Hunan; Paoking; Chuchow; Ningsiafu; Fengchen; Kansu; Hupeh; Shanshi; Hankow; Kwangsi; Hsiangyang; Peking; Washington D.C.; Hunan; Paoking; Chuchow; Ningsiafu; Fengchen; Kansu; Hupeh; Shanshi; Hankow; Kwangsi; Hsiangyang;
893.80811/893.811/316Min River; Foochow; Peking; Hongkong; Shanghai; Foochow; Peking; Whangpoo River;
893.80811/893.811/317Grand Canal; Tientsin; Chilhi;
893.80811/893.811/318Peking; Shanghai; Soochow Creek;
893.80811/893.811/319Foochow; Washington D.C.; Min River;
893.80811/893.811/320-
893.80811/893.811/321Washington D.C.; Hankow; Yangtze River; Han River; Fancheng; Hsien-ning; New York City;
893.80811/893.811/640Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin
893.80811/893.811/641Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin
893.80811/893.811/642Yangtze River; Szetchuan
893.80811/893.811/643Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin
893.80811/893.811/644Liao River; Mukden; Peking; Newchwang;
893.80811/893.811/645Liao River; Mukden; Peking; Newchwang; Shuang T'ai Tsu River; Erh Tao Chiao; Chia Hsin Tsu;
893.80811/893.811/646Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin
893.80811/893.811/647Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin
893.80811/893.811/648Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin; Dairen;
893.80811/893.811/649New York City; Washington D.C.; Yangtze River;
893.80811/893.811/650Huai River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/651Newchwang; Washington D.C.; Mukden; Liao River;
893.80811/893.811/652Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin;
893.80811/893.811/653Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin;
893.80811/893.811/654Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin;
893.80811/893.811/655Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin;
893.80811/893.811/656Huai River; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/657Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin;
893.80811/893.811/658Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin;
893.80811/893.811/659Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin; Amur River;
893.80811/893.811/660Peking; Washington D.C.; Mukden;
893.80811/893.811/661Liao River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/662Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin;
893.80811/893.811/663Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin; Fuktin
893.80811/893.811/664Newchwang; Washington D.C.; Liao River;
893.80811/893.811/665Washington D.C.; Tientsin; Hai Ho River;
893.80811/893.811/666Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin; Amur River; Ussuri River
893.80811/893.811/667Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin; Amur River; Ussuri River
893.80811/893.811/668Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin; Amur River; Ussuri River
893.80811/893.811/669Washington D.C.;
893.80811/893.811/670Whangpoo River; Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/671Whangpoo River; Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/672Mukden; Peking; Washington D.C.; Sungari River; Harbin; Amur River; Ussuri River
893.80811/893.811/673Washington D.C.; Shanghai; Peking;
893.80811/893.811/674Washington D.C.; Mukden; Liao River; Newchwang;
893.80811/893.811/675Ichang; Washington D.C.; Yangtze River;
893.80811/893.811/676Whangpoo River; Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80811/893.811/677Liao River; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/678Yangtze River; Washington D.C.; Ichang;
893.80811/893.811/679Liao River;
893.80811/893.811/680-
893.80811/893.811/681Yangtze River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/682Sungari River; Harbin; Washington D.C.; Fuchin; Kiamueze; Taheiho;
893.80811/893.811/683Peking; Sungari River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/449Washington D.C.; Shanghai; Peking; Newchang;
893.80811/893.811/450Yellow River; Washington D.C.; Shantung; Tsinan
893.80811/893.811/451Canton; Kwantung; Washington D.C.; North River; East River; West River;
893.80811/893.811/452Peking; Newchwang; Liao River;
893.80811/893.811/453Peking; Newchwang; Liao River;
893.80811/893.811/454Newchang; Foochow; Washington D.C.;
893.80811/893.811/455Washington D.C.; Peking; Changking;
893.80811/893.811/456Yangtze; Washington D.C.; Whangpoo River; Min River; Hankow; Ichang; Chilhi;
893.80811/893.811/457Hai-Ho River; Washington D.C.; Yangtze River; Min River; Liao River;
893.80811/893.811/458Hongkong; Shanghai; Liao River; Mukden;
893.80811/893.811/459Yangtze; Washington D.C.;
893.80811/893.811/460Whangpoo River; Yangtze; Shanghai
893.80811/893.811/461Whangpoo River; Yangtze; Shanghai; Peking;
893.80811/893.811/462Washington D.C.; Liao River;
893.80811/893.811/463Shanghai; Peking; Whangpoo River;
893.80811/893.811/464Hai-Ho River; Washington D.C.; Tientsin;
893.80811/893.811/465Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/466Liao River; Newchang; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/467Yangtze; Washington D.C.; Peking; Kiangsu;
893.80811/893.811/468Sungari; Washington D.C.; Harbin;
893.80811/893.811/469Yangtze River; Washington D.C.; Manilla; Hankow;
893.80811/893.811/470Wasington D.C; Peking; Yangtze;
893.80811/893.811/471Min River; Foochow; Washington D.C.;
893.80811/893.811/472Shanghai; Yellow River; Tsinan; Shantung; Li Ching Hsien;
893.80811/893.811/473Kiangsu; Shanghai; Washington D.C.
893.80811/893.811/474Washington D.C.; Suez Canal; Seine; Hai-Ho River; Tientsin; Dunkirk; Shanghai; Peking
893.80811/893.811/475Washington D.C.; Tientsin; Hai-Ho;
893.80811/893.811/476Shanghai; Whangpoo River
893.80811/893.811/477Liao River; Peking; Whangpoo River; Washington D.C.
893.80811/893.811/478Liao River; Peking; Whangpoo River; Washington D.C.; Newchwang;
893.80811/893.811/479Washington D.C; Yangtze; Szechuan; Hupeh; Ichang;
893.80811/893.811/480Shanghai; Whangpoo River; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/481Peking; Yangtze; Washington D.C.; Szechuan; Ichang; Chungking; Wan Hsien;
893.80811/893.811/482Yellow River; Washington D.C.; Shangtung; Li Chin; Peking; Grand Canal; Tsinan;
893.80811/893.811/483Washington D.C.; Newchwang; Liao River; Mukden;
893.80811/893.811/484Tientsin; Washington D.C.; Yangtze; Ichang;
893.80811/893.811/485San Francisco; Washington D.C.; Yangtze; Chungking; Szechuan
893.80811/893.811/486Shanghai; Washington D.C; Peking; Shantung; Huang Ho; Huai River; Yangtze; Min River; Kwangtung; Kwangsi; West River; Whangpoo River;
893.80811/893.811/487Hai-Ho river; Washington D.C.; Peking
893.80811/893.811/488Washington D.C.; Shanghai; Whangpoo River; Tientsin;
893.80811/893.811/489Hankow; Washington D.C.; Yangtze;
893.80811/893.811/490Washington D.C.; Shanghai; Peking; Woosung
893.80811/893.811/491Washington D.C.; Shanghai; Peking; Yangtze; Grand Canal; Nanking; Hankow;
893.80811/893.811/492Newchwang; Washington D.C.; Liao River; Peking;
893.80811/893.811/493-
893.80811/893.811/322 Peking; Tientsin; Min River; Foochow; Washington D.C.; Whangpoo River;
893.80811/893.811/323Peking; Grand Canal; Shanghai; Hangchow; Tsingkiangpu; Po River; Shantung; Chilhi; Kiangsu;
893.80811/893.811/324Min River; Pagoda Anchorage; Foochow;
893.80811/893.811/325Min River; Peking; Foochow; Washington D.C;
893.80811/893.811/326New York City; Peking; Washington D.C.; Grand Canal
893.80811/893.811/327Canton; Washington D.C.; Peking; Kwangtung; North River; West River; Shawan; Yungki; Tzetung; Panpu; Lupao; Sainam; Hong Hongkong; Kwangsi; East River;
893.80811/893.811/328Peking; Washington D.C.; Grand Canal; New York City; Tientsin;
893.80811/893.811/329Washington D.C.; Grand Canal; New York City; Peking;
893.80811/893.811/330Fred Morris Dearing; Breckinridge Long; William Phillips; American International Corporation
893.80811/893.811/331Peking; Chilhi; Washington D.C; Tientsin;
893.80811/893.811/332Grand Canal; Washington D.C.; Yokohama; Peking; Yellow River; Tokyo
893.80811/893.811/333Grand Canal; Washington D.C.; New York City; Min River; Foochow; Kuo Shan Chou; Nantai; Hongkong; Mamoi
893.80811/893.811/334Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/335Grand Canal; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/336Washington D.C.; Peking; New York City;
893.80811/893.811/337Washington D.C.; New York City; Grand Canal; Peking;
893.80811/893.811/338Liao River; Peking; Washington D.C.; Newchwang; Upper River; Haikuan; Fentien;
893.80811/893.811/339Amur River; Sungari River; Omsk;
893.80811/893.811/340 Min River; Foochow; Pagoda Anchorage; Nantai Island; Washington D.C.;
893.80811/893.811/341-
893.80811/893.811/342Mukden; Liao River; Newchwang; Peking; Dairen; Hongkong; Wai-cho Pu; Shantung; Haiho River
893.80811/893.811/343-
893.80811/893.811/344-
893.80811/893.811/345Foochow; Washington D.C.; Min River; Nantai Island; Shanghai;
893.80811/893.811/346 Foochow; Min River; Yung Fu
893.80811/893.811/347Canton; Washington D.C.; Kwantung; North River
893.80811/893.811/348Hwai River; Nanking; Tokyo;
893.80811/893.811/349Liao River; Peking; Washington D.C.; Mukden; Newchwang;
893.80811/893.811/350Washington D.C.; Peking; Grand Canal;
893.80811/893.811/351Washington D.C.; New York City; Yellow River; Tientsin; Grand Canal; Hai River; Shantung; Kiangsu; Tokyo; Shanghai; Hankow;
893.80811/893.811/352New York City; Washington D.C.; Peking; Grand Canal;
893.80811/893.811/353Peking; Washington D.C.; Grand Canal; New York City;
893.80811/893.811/354Washington D.C.; Foochow; Min River; Kushan; Nantai;
893.80811/893.811/355Hai-Ho River; Peking; Washington D.C.; Tientsin
893.80811/893.811/356New York City; Washington D.C.;
893.80811/893.811/357Liao River; Washington D.C.; Mukden; Peking; Newchwang
893.80811/893.811/358Grand Canal; New York City; Peking;
893.80811/893.811/359Washington D.C.; New York City; Grand Canal; Peking;
893.80811/893.811/360Grand Canal; Washington D.C;
893.80811/893.811/361New York City; Washington D.C.; Peking; Whangpoo River; Shanghai;
893.80811/893.811/362Chilhi River; Washington D.C.; Peking
893.80811/893.811/363Chilhi River; Machang Canal;
893.80811/893.811/364Chilhi River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/365Chilhi River; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/366Chilhi River; Peking; Tientsin; Washington D.C.
893.80811/893.811/367Chilhi River; Peking; Washington D.C.; Grand Canal;
893.80811/893.811/368Tientsin River; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/369Shanghai; Washington D.C.; Whangpoo River; Peking;
893.80811/893.811/370Liao River; Washington D.C.; Peking; Newchwang; Yangtze; Hankow;
893.80811/893.811/371New York City; Washington D.C.; Peking; Grand Canal
893.80811/893.811/372Whangpoo River; Shanghai; Washington D.C.;
893.80811/893.811/373Shanghai; Peking; Whangpoo River; Washington D.C.; Yangtze; Tientsin; London; Hamburg; Stockholm; Panama Canal
893.80811/893.811/374Shanghai; Whangpoo River; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/375Shanghai; Peking; Yangtze; Whangpoo River; Huang Pu
893.80811/893.811/376Whangpoo River; Shanhai; Washington D.C.; Hangchow Bay; Peking;
893.80811/893.811/377Whangpoo River; Shanhai; Washington D.C.; Hangchow Bay; Peking;
893.80811/893.811/378Whangpoo River; Shanhai; Washington D.C.; Hangchow Bay; Peking; New York City;
893.80811/893.811/379Peking; Washington D.C.; Liao River; Mukden; Grand Canal; Newchwang; Fengting;
893.80811/893.811/380New York City; Washington D.C.; Grand Canal; Kiangsu; Chinkiang; Peking
893.80811/893.811/381Peking; Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/382Shanghai; Washington D.C.; Huangpu River; Whangpu River; Hangchow Bay; Woosung
893.80811/893.811/383Washington D.C.; Peking; Shanghai; New York City
893.80811/893.811/384Peking; Min River; Shanghai;
893.80811/893.811/385Peking; Washington D.C.; Whang Poo;
893.80811/893.811/386Tokyo; New York City; Peking;
893.80811/893.811/387Whang Poo River; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/388Tientsin; Foochow; Peking; Min River;
893.80811/893.811/389Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/390Whangpoo River; Washington D.C.; Yangtse Estuary; Huangpu River Hangchow Bay; Shanghai;
893.80811/893.811/391Washington D.C.; Kwantung; Canton; West River; North River; East River;
893.80811/893.811/392Shanghai; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/393Liao River; Peking; Tientsin; Pei Ho; Foochow;
893.80811/893.811/394Liao River; Washington D.C; Peking;
893.80811/893.811/395Grand Canal; New York City; Washington D.C.; Peking; Hai-Chow;
893.80811/893.811/396Yangtse River; Shanghai; Washington D.C.
893.80811/893.811/397Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/398Whangpoo River; Washington D.C.; Shanghai; Granda Canal;
893.80811/893.811/399Bowling Green; New York City; Washington D.C.; Whangpoo River; Shanghai
893.80811/893.811/400Peking; New York City; Washington D.C;
893.80811/893.811/401Shanghai; Whangpoo River; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/402Shanghai; Whangpoo River; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/403Shanghai; Whangpoo River; Peking; Washington D.C.; Whangpoo River;
893.80811/893.811/404Peking; Liao River; Newchwang; Tientsin;
893.80811/893.811/405Peking; Washington D.C. ;
893.80857/893.857/11Shanghai; Washington D.C.;
893.80857/893.857/12Shanghai; Washington D.C.;
893.80857/893.857/13-
893.80857/893.857/14Swatow; Washington D.C.; Lamock Islands;
893.80857/893.857/15Washington D.C.;
893.80857/893.857/16Sungari River; Harbin;
893.80857/893.857/17Washington D.C.;
893.80857/893.857/18Washington D.C.; Foochow; Santuao; Fukien; Peking; Shanghai;
893.808572/893.8572/Washington D.C.; Kobe; Shanghai;
893.8085819/893.85819/Hamburg; Washington D.C.; Hongkong; Shanghai; Rotterdam; Columbo; Antwerp; Newcastle
893.8085819/893.85819/1Hamburg; Washington D.C.; Hongkong; Shanghai; Rotterdam; Columbo; Antwerp; Newcastle; Whangpoo River;
893.8085841/893.85841/Peking; Hankow; Washington D.C.
893.8085841/893.85841/1Peking; Hankow; Washington D.C.
893.8085841/893.85841/2Peking; Hankow; Washington D.C.; Yangtze River
893.8085841/893.85841/3Peking; Hankow; Washington D.C.; Yangtze River
893.8085841/893.85841/4Peking; Hankow; Washington D.C.; Yangtze River
893.8085841/893.85841/5Hankow;
893.8085841/893.85841/6Peking; Hankow; Washington D.C.; Yangtze River
893.808591/893.8591/Washington D.C.; New York City; Tientsin; Shanghai;
893.808591/893.8591/1Washington D.C.; New York City; Tientsin; Shanghai;
893.808591/893.8591/2Washington D.C.; New York City; Tientsin; Shanghai; Chinwangtao;
893.808591/893.8591/3Washington D.C.; New York City; Tientsin; Shanghai;
893.808593/893.8593/Dairen; Kangchingtsu;
893.808595/893.8595/1Yangtze River; Washington D.C.;
893.8086/893.86/1Washington D.C.; Peiping;
893.8086/893.86/Washington D.C.; Peiping; Kiangsu; Shanghai;
893.77/893.77/1349New York; Peking; Chinchow-Aigun; Manchuria
893.77/893.77/1350Peking; Washington; Hankow; Ichang; Chengteh; London; Shanghai; Anlu, Siangyang, Hsianfu, Shensi, Tiontain-Pukon Line; Kweichowfu; Szechuen; Chungking; Yangtze;
893.77/893.77/1351New York; Washington D.C.; Hukuang Railways;
893.77/893.77/1352Dalny; Manchuria; Washington;
893.77/893.77/1353China; Hongkong; Washington
893.77/893.77/1354Washington D. C.; Wall Street; Hankow; Canton;
893.77/893.77/1355Peking; Washington D.C.; China; Great Britain, France; Germany; Paris; America;
893.77/893.77/1356Washington D. C.; New York; China; Peking; London;
893.77/893.77/1357Washington D.C. ; New York; China; Hukuang; Hankow; Ichang; Kueifu; Chengto; Kuangahui; Haiangyang;
893.77/893.77/1358England; Germany; France; Manchuria; Russia; Japan; Peking; Paris
893.77/893.77/1359Washington D.C.; Peking; Chicago,ILL; China;
893.77/893.77/1360Washington D.C. ; Hankow; Peking; Shanghai; Hupei- Hunana Section,; Ichang;
893.77/893.77/1361Washington D.C.; China; New York;
893.77/893.77/1362Washington D.C.; Seattle, Washington; Peking;
893.77/893.77/1363Hankow; China; Washington D.C.; Peking; New York;
893.77/893.77/1364Lima, Ohio; Washington D.C.; Peking; Hankow;
893.77/893.77/1365Peking; Washington D.C.; China; Paris; New York City;
893.77/893.77/1366China; Britain; France; Germany; United States; Fukien; Russia; Belgium; Japan; London, England; Ecuador; Great Britain; Washington D. C.;
893.77/893.77/1367Peking; Washington D.C.; China; London; New York City;
893.77/893.77/1368Washington; Shanghai, China; Peking; Yamchow; Szechuan; Chungking; Chengtu; Russia;
893.77/893.77/1369China; Washington D. C.; Yinchang; Ixhang; Hukuang;
893.77/893.77/1370 The White House; Washington;
893.77/893.77/1371Washington; Peking; China; New York; Paris; America; Britain; France; Germany;
893.77/893.77/1372Washington D.C.; Wall Street; New York; China; London; Hukuang
893.77/893.77/1373Washington; Manchuria; Mantetusu, Dairen
893.77/893.77/1374Washington; Canton. China; Hankow; Kwangtung; Peking;
893.77/893.77/1375Washington; Dalny, Manchuria; Yokohama, Shanghai; Mukden
893.77/893.77/1376China; Europe; America
893.77/893.77/1377Cincinnati; Ohio; Washington D. C.; Peking; Hankow;
893.77/893.77/1378Hankow, China; Washington; Canton; Szechuan; Hupei; Hunan; Peking; London
893.77/893.77/1379Peking; Washington D.C.; London; China;
893.77/893.77/1380London; Washington; Peking; China
893.77/893.77/1381Washington; Yamamoto; Dalny, Manchuria;
893.77/893.77/1382Washington; Yamamoto; Dalny, Manchuria;
893.77/893.77/1383Hukuang; Peking; Hupei; Hunan; Washington; Hankow, China;
893.77/893.77/1384Canton, China; Washington; Hankow; Kowloon;
893.77/893.77/1385Washington; Peking; San Francisco; Chihli; Sin Kiang;
893.77/893.77/1386Hankow, China; Washington; Peking;
893.77/893.77/1387Washington; Dalny, Manchuria;
893.77/893.77/1388Hankow, China; Washington; Hankow; Hukuang;
893.77/893.77/1389Washington D.C.; Peking; Yangtze Valley;
893.77/893.77/1390Washington D.C.; Peking;
893.77/893.77/1391Washington; Hankow, China; Hukuang;
893.77/893.77/1392China
893.77/893.77/1393Dalny, Manchuria; Washington; Tokyo;
893.77/893.77/1394Amoy, China; Washington; Chicago
893.77/893.77/1395China; Washington D.C.; Peking
893.77/893.77/1396Washington D.C.; Wall Street; New York;
893.77/89.77/1397Washington; Chefoo, China; Weihsien; Pukow; Tientsin; Peking
893.77/893.77/1398Washington D.C.; Peking; Hankow
893.77/893.77/1399Washington D.C.; Hukuang; Peking;
893.77/893.77/1400Washington; Hankow, China; Canton; London;
893.77/893.77/1401Washington; Hankow, China; Canton; London;
893.77/893.77/1402Washington D. C.; China; Hukuang; New York; Peking; Hankow;
893.77/893.77/1403Manchuria;
893.77/893.77/1404Manchuria; Dalny; Tokyo; Peking;
893.77/893.77/1405Peking; China; Washington D.C.; Hukuang; New York;
893.77/893.77/1406Peking; China; Washington D.C.; Hukuang; New York;
893.77/893.77/1407Manchuria; Washington; Dalny;
893.77/893.77/1408Manchuria; Washington; Dalny; Peking; Tokyo
893.77/893.77/1409Manchuria; Washington; Dalny;
893.77/893.77/1410Manchuria; Washington; Dalny;
893.77/893.77/1411Manchuria; Washington; Dalny; Tokyo; Peking
893.77893.77/1412 Washington; Hankow; Peking;
893.77/893.77/1413 Washington; Hankow; Peking; Hukuang;
893.77/893.77/1414Peking; Washington; Beligum; China
893.77/893.77/1415Peking; Washington; Germany; China; America; Shantung; Japan; Britain
893.77/893.77/1416Peking; Washington; Germany; China; America; Shantung; Japan; Britain
893.80811/893.811/589Washington D.C.; Yellow River; Shantung; Lichinghsien; Tsinan;
893.80811/893.811/590Tsinan; Peking; Shantung; Yellow River
893.80811/893.811/591Shantung; Yellow River; Tsinan; Kungchia; Chilhi
893.80811/893.811/592Yellow River; Tsinan; Shanghai; Kung Chai Ko;
893.80811/893.811/593Yellow River; Tsinan; Washington D.C.; Kung Chia Ko;
893.80811/893.811/594Washington D.C.; Shangtung; Yellow River; Kung Chia Pa; Liching Hsien; Tsinan;
893.80811/893.811/595Yangtze River; Hankow; Washington D.C.; Wanhsien; Peking; Ichang; Shashi;
893.80811/893.811/684Sungari River; Harbin; Washington D.C.;
893.80811/893.811/685Yangtze River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/686Washington D.C.; Yangtze River;
893.80811/893.811/687Peking; Washington D.C.; Liao River
893.80811/893.811/688Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/689Sungari River; Washington D.C.; Amur River;
893.80811/893.811/690Sungari River; Washington D.C.; Amur River;
893.80811/893.811/691Sungari River; Washington D.C.; Amur River;
893.80811/893.811/692Taihu Lake; Kiangsu; Chekiang; Yangtze River; Soochow; Shanghai;
893.80811/893.811/693Harbin; Washington D.C.; Mukden; Harbin;
893.80811/893.811/694Washington D.C.
893.80811/893.811/695Hai Ho River; Washington D.C.; Tientsin;
893.80811/893.811/696Yangtze River; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/697Harbin; Washington D.C.;
893.80811/893.811/698Washington D.C.; Yangtze River; Peking; Tokyo
893.80811/893.811/699Peking; Hankow; Wuchang; Anlu; Sienneing; Hupeh;
893.80811/893.811/700Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/701-
893.80811/893.811/702Yangtze River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/703Foochow; Min River; Washington D.C.; Peking; Nantai;
893.80811/893.811/704Tokyo; Peking; Washington D.C.; Tientsin; Shantung;
893.80811/893.811/705Tsuishikari; Liao River; Shuangtaitzu;
893.80811/893.811/706-
893.80811/893.811/707Tientsin
893.80811/893.811/708-
893.80811/893.811/709Grand Canal; Washington D.C.; New York City;
893.80811/893.811/710-
893.80811/893.811/711Chilhi;
893.80811/893.811/712Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/713Newchwang; Mukden; Liao River;
893.80811/893.811/714Kiangnan; Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/715Chilhi;
893.80811/893.811/716Tientsin; Washington D.C.; Liao River;
893.80811/893.811/717Hwai River; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/718Kiangnan; Shanghai; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/719Washington D.C.; Shanghai; Whangpoo River;
893.80811/893.811/720Washington D.C.; Liao River; Newchwang;
893.80811/893.811/721Whangpoo River; Washington D.C.; Peking; Shanghai; Paoshan;
893.80811/893.811/722Liao River; Washington D.C.; Newchwang; Mukden;
893.80811/893.811/723Amur River; Peking; Tokyo; Washington D.C.;
893.80811/893.811/724Newchwang; Liao River; Washington D.C.; Dairen
893.80811/893.811/725Shanghai; Peking; Washington D.C.; Whangpoo River; Kiangsu;
893.80811/893.811/726Min River; Washington D.C.; Foochow;
893.80811/893.811/727Siang River; Yangtze River
893.80811/893.811/728Shanghai; Gough Island
893.80811/893.811/729Tientsin; Washington D.C.; Hai Ho River;
893.80811/893.811/730Harbin;
893.80811/893.811/731Washington D.C.; New York City;
893.80811/893.811/732Liao River; Newchwang; Mukden;
893.80811/893.811/733San Francisco; Washington D.C.; Hai-Ho River;
893.80811/893.811/734Hwai River; Washington D.C.; Nanking;
893.80811/893.811/735Washington D.C.; Hwai River; Nanking;
893.80811/893.811/736Peking; Washington D.C.; Shanghai; Hankow; Yangtze River; Nanking; Whangpoo River;
893.80811/893.811/737Min River; Foochow; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/738Sungari River; Kirin; Heilungkiang; Harbin;
893.80811/893.811/739Fukien; Peking; Min River
893.80811/893.811/740Foochow; Peking; Min River;
893.80811/893.811/741Washington D.C.; Peking; Shanghai; Whangpoo River;
893.80811/893.811/742Whangpoo River; Shanghai; Washington D.C.;
893.80811/893.811/743Liao River; Mukden; Washington D.C.;
893.80811/893.811/744Min River; Foochow; Washington D.C.; Peking; Fukien;
893.80811/893.811/745Washington D.C.; Tientsin; Hai Ho River;
893.80811/893.811/746Washington D.C.; Tientsin; Hai Ho River; Tangku; Chilhi; Yung Ting Ho; Yellow River;
893.80811/893.811/747Washington D.C.; Tientsin; Hai Ho River; Tangku; Chilhi; Yung Ting Ho; Yellow River;
893.80811/893.811/748Washington D.C.; Tientsin; Hai Ho River; Tangku; Chilhi; Yung Ting Ho; Yellow River;
893.80811/893.811/749Liao River; Washington D.C.; Newchwang; Mukden;
893.80811/893.811/750Liao River; Washington D.C.; Newchwang; Mukden;
893.80811/893.811/751Washington D.C.; Tientsin; Hai Ho River; Tangku; Chilhi; Yung Ting Ho; Yellow River;
893.80811/893.811/752Washington D.C.; New York City; Hai Ho River;
893.80811/893.811/753Washington D.C.; Hai Ho River; Chicago;
893.80811/893.811/754Peking; Hai Ho River;
893.80811/893.811/755Washington D.C.; Peking; Tientsin; Harbin; Amur River; Sungari River; Ussuri River; Fuchin;
893.80811/893.811/756Tientsin; Sungari River; Hai Ho River; Chilhi; Pei Ho River;
893.80811/893.811/757Peking; Pei Ho River; Tientsin; Chilhi; Hai Ho River;
893.80811/893.811/758Peking; Hai Ho River; Chilhi; Tientsin;
893.80811/893.811/759Tientsin; Hai Ho River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/760Hai Ho River; Tientsin; Yangtze River; Chilhi; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/761Washington D.C.; Yangtze River; Hankow;
893.80811/893.811/762Tientsin; Washington D.C.; Chilhi; Peking;
893.80811/893.811/763Washington D.C.; Columbia River; Willamette River; Allegheny River; Mississippi River; Hudson River; Chilhi
893.80811/893.811/764Chilhi; Washington D.C.; Tientsin; Yung Ting Ho;
893.80811/893.811/765Tientsin; Peking; Chilhi;
893.80811/893.811/766Washington D.C.; Amur River; Zeya River; Taheiho;
893.80811/893.811/767Washington D.C.; Tientsin; Hai Ho River; Peking; Yung Ting Ho;
893.80811/893.811/768Yellow River; Chilhi River; Tientsin; Tsinan; Washington D.C.;
893.80811/893.811/769Washington D.C.; Peking; Tientsin; Nanking;
893.80811/893.811/770Washington D.C.; Foochow; Min River; Peking; Fukien;
893.80811/893.811/771Min River; Foochow;
893.80811/893.811/494-
893.80811/893.811/495-
893.80811/893.811/496New York; Washington D.C.
893.80811/893.811/497Peking; Washington D.C.; Hankow; Yangtze River
893.80811/893.811/498Peking; Washington D.C.; Hankow; Yangtze River; Itchang; Tohongking;
893.80811/893.811/499Yalu River; New York City; Washington D.C.; Dairen; Mukden; Antung; Newchwang;
893.80811/893.811/500Washington D.C.; Liao River; Peking;
893.80811/893.811/501Whangpoo River; Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/502Yangtze River; Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80811/893.811/503Kwantung; Washington D.C.; North River; East River; Han River; Canton; Swatow;
893.80811/893.811/504Shanghai; Washington D.C.; Whangpoo River;
893.80811/893.811/505Peking; Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/506Peking; Washington D.C.; Shanghai; Woosung; Kiangnan;
893.80811/893.811/507Liao River; Washington D.C.; Peking; Dairen; Shanghai; Tientsin; Foochow; Hongkong; Manilla
893.80811/893.811/508Yangtze; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/509Tsinan; Peking; Yellow River; Peking;
893.80811/893.811/510Tsinan; Peking; Yellow River; Peking; Liao River;
893.80811/893.811/511-
893.80811/893.811/512Washington D.C.; Szechuan; Yangtze River
893.80811/893.811/513Peking; Washington D.C;
893.80811/893.811/514Washington D.C.; Szechuan; Yangtze River; Chunking;
893.80811/893.811/515Antung; Shanghai;
893.80811/893.811/516Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/517Washington D.C.; Szechuan; Yangtze River; Chunking;
893.80811/893.811/518Washington D.C.; Liao River; Newchwang;
893.80811/893.811/519Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/520Washington D.C.; Szechuan; Yangtze River; Chunking;
893.80811/893.811/521Washington D.C.; Yangtze River;
893.80811/893.811/522Washington D.C.; Manchuria; Harbin; Sungari;
893.80811/893.811/523Washington D.C.; Liao River; Newchwang;
893.80811/893.811/524Washington D.C.; Liao River; Newchwang;
893.80811/893.811/525Haiho River; Washington D.C.; Peking; Tientsin; Taku;
893.80811/893.811/526Shanghai; Washington D.C.;
893.80811/893.811/527Yellow River; Tsinanfu; Tsingtao; Washington D.C.
893.80811/893.811/528Lincheng; Shanghai
893.80811/893.811/529Taku; Haiho River; Chilhi; Washington D.C.
893.80811/893.811/530Washington D.C.; Yangtze River; Hankow;
893.80811/893.811/531Yangtze River; Washington D.C.; Shanghai; Chungking
893.80811/893.811/532Washington D.C.; Shanghai; Whangpoo River; Woosung;
893.80811/893.811/533Shanghai; Tientsin; Washington D.C.; Whangpoo River;
893.80811/893.811/534Kwangtung; Canton; Peking; Canton; Samshui; Han River; East River; North River; Hongkong;
893.80811/893.811/535Washington D.C.; Hankow; Poyang Lake; Kan River; Hukow; Nanchang;
893.80811/893.811/536Chungking; Washington D.C.; Kiangpei; Kweichow; Yangtze
893.80811/893.811/537Ichang; Washington D.C.; Peking; Yangtze;
893.80811/893.811/538Washington D.C.; Peking; Yangtze River;
893.80811/893.811/539Hongkong; West River; Washington D.C.; Peking; Canton; Hongkong; Shanghai;
893.80811/893.811/540Yangtze; Washington D.C.;
893.80811/893.811/541Washington D.C.; Kwongtung; Kwongsi;
893.80811/893.811/542Ichang; Washington D.C.; Chungking; Hankow; Yangtze; Szechuan;
893.80811/893.811/543Washington D.C.; Yangtze;
893.80811/893.811/544Yangtze; Washington D.C.; Hankow; Peking; Kiangsi; Nanchang;
893.80811/893.811/545Washington D.C.; Sungari River;
893.80811/893.811/546Washington D.C.; Sungari River; Harbin;
893.80811/893.811/547Yangtze; Washington D.C.; New York City; Luchow; Hokiang; Lu River;
893.80811/893.811/548Washington D.C.; Shanghai; Whangpoo River;
893.80811/893.811/549Nanchang; Hankow; Washington D.C.;
893.80811/893.811/550Yang Tu Ch'I; Washington D.C.; Yangtze River
893.80811/893.811/551Yangtze River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/552Poyang Lake; Washington D.C.; Peking; Nanchang;
893.80811/893.811/553Yangtze River; Washington D.C.; Peking;
893.80811/893.811/554Liao River; Washington D.C.; Peking; Newchwang;
893.80811/893.811/555Dosing; Washington D.C.;
893.80811/893.811/556Washington D.C.; Woosung; Shanghai;
893.80811/893.811/557Peking; Washington D.C.; Nanchang; Poyang Lake Kan River;
893.80811/893.811/558-
893.80811/893.811/559Liao River; Washington D.C.; Peking
893.80811/893.811/560Yangtze River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/561Yangtze River; Washington D.C.; Ichang
893.80811/893.811/562Yangtze; Lincheng; Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/563New York City; Washington D.C.; Yangtze River;
893.80811/893.811/564Yangtze River; Washington D.C.; Ichang
893.80811/893.811/565Yangtze River; Washington D.C.; Ichang;
893.80811/893.811/566Washington D.C.; Anhwei; Yangtze; Boston; Shanghai; Chekiang
893.80811/893.811/567Min River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/568Shanghai; Washington D.C.; Dairen; Yokohama
893.80811/893.811/569Washington D.C.; Boston; Chekiang; Yangtze; Shanghai; Anhwei;
893.80811/893.811/570Washington D.C.; Yangtze; Ichang; Changking
893.80811/893.811/571Tientsin; Taku; Washington D.C.; Hai Ho River;
893.80811/893.811/572Shanghai; Hankow; Yangtze River; Ichang; Chungking;
893.80811/893.811/573Shanghai; Yangtze River; Peking;
893.80811/893.811/574Peking; Washington D.C.; Shanghai;
893.80811/893.811/575Yangtze River; Peking; Washington D.C.;
893.80811/893.811/576Washington D.C.; Tsinan; Yellow River; Shantung;
893.80811/893.811/577Peking; Washington D.C.; Yangtze; Hankow; Ichang; Chungking; Szechuan;
893.80811/893.811/578Washington D.C.; Chungking; Yangtze River; Peking;
893.80811/893.811/579Washington D.C.; Yangtze River;
893.80811/893.811/580Yangtze River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/581Yellow River; Peking; Tsinan; Shantung; Li Ching Hsien; Grand Canal; Tientsin;
893.80811/893.811/582-
893.80811/893.811/583Yellow River; Peking; Tsinan; Shantung; Li Ching Hsien; Grand Canal; Tientsin;
893.80811/893.811/584Yellow River; Tsinan; Tientsin; Tsininghsien; Liaochenghsien; Tsoyanghsien; Kiasianghsien; Chilhi;
893.80811/893.811/585-
893.80811/893.811/586Tsinan; Washington D.C.; Peking; Yellow River; Shantung;
893.80811/893.811/587Tsinan; Washington D.C.; Peking; Yellow River; Shantung; Shanghai; Liching
893.80811/893.811/588Washington D.C.; Yellow River; Shantung; Lichinghsien; Tsinan;
893.80811/893.811/772Hai Ho River; Tientsin;
893.80811/893.811/773Tientsin; Hai Ho River; Peking; Nanking;
893.80811/893.811/774Hai Ho River; Tientsin; Washington D.C.;
893.80811/893.811/775Tientsin; Peking; Hai Ho River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/776Tientsin; Peking; Hai Ho River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/777Tientsin; Peking; Hai Ho River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/778Tientsin; Peking; Hai Ho River; Washington D.C.;
893.80811/893.811/779Peiping; Tientsin; Whangpoo River;
893.80811/893.811/780Peking; Washington D.C.; Hai Ho River; Tientsin; Chilhi; Hopei; Nanking;
893.80811/893.811/781Shanghai; Washington D.C.; Hai Ho River;
893.80811/893.811/782Canton; Washington D.C.; Kwangtun; Sunglung;
893.80811/893.811/783Tientsin; Nanking;
893.80811/893.811/784Hopei; Tientsin; Hai Ho River; Peking;
893.80811/893.811/785Tientsin; Hai Ho River;
893.80811/893.811/786Tientsin; Hai Ho River; Washington D.C.
893.80811/893.811/787Tientsin; Hai Ho River;
893.80811/893.811/788Peping; Washington D.C.; Shanghai; Tientsin;
893.80811/893.811/789Min River; Washington D.C.; Foochow;
893.80811/893.811/790Hai Ho River; Washington D.C.; Tientsin; Taku Tangku;
893.80811/893.811/791Washinton D.C.; Hai Ho River; Tientsin; Yung Ting Ho River;
893.80811/893.811/792Tientsin; Hai Ho River;
893.80811/893.811/793Canton; Kwangtung;
893.80811/893.811/794Hai Ho River; Tientsin; Hopei; Yungtingho; Shansi; Yung Ting Ho; Peiping;
893.80811/893.811/795Hai Ho River; Tientsin; Hopei; Yungtingho; Shansi; Yung Ting Ho; Peiping;
893.80811/893.811/796Hai Ho River; Tientsin; Hopei; Yungtingho; Shansi; Yung Ting Ho; Peiping;
893.80811/893.811/797Hai Ho River; Tientsin; Hopei; Yungtingho; Yung Ting Ho; Peiping;
893.80811/893.811/798Tientsin; Hai Ho River;
893.80811/893.811/799Liao River; Peiping; Mukden; Whangpoo River; Shanghai; Newchwang
893.80811/893.811/800Hongkong; Canton;
893.80811/893.811/801Tientsin; Hai Ho River; Taku;
893.80812/893.812/Peking; Newchwang; Washington D.C.; Sungari River; Liao River
893.80812/893.812/1Peking; Newchwang; Washington D.C.; Sungari River; Liao River
893.80812/893.812/2Peking; Newchwang; Washington D.C.; Sungari River; Liao River
893.80812/893.812/3New York City; Washington D.C.; Grand Canal;
893.80812/893.812/4Grand Canal
893.80812/893.812/5Nanking; Kiangsu; Grand Canal; Yangtze River; Nantungchow; Jukao; Tungtai; Hwai River;
893.80812/893.812/6Grand Canal; Nanking; Hangchow; Yellow River; Hwai River; Yangtze River;
893.80812/893.812/7Grand Canal; Kiangsu;
893.80813/893.813/Hankow;
893.80813/893.813/1Tientsin;
893.80813/893.813/2-
893.8082/893.82/Washington D.C.; Peking;
893.8082/893.82/1Washington D.C.; Peking;
893.8082/893.82/2Washington D.C.; Hankow; Oliphant Island; Kiukiang River
893.8082/893.82/3Hankow; Washington D.C.;
893.8082/893.82/4Hankow; Washington D.C.; Willes Island Cutoff; Squeeze Island;
893.8082/893.82/5Dairen; Tokyo; Mukden;
893.8082/893.82/6Harbin
893.8082/893.82/7Amur River; Ussuri River; Argun Rivers;
893.8082/893.82/8Amur River;
893.80824/893.824/Tsingtau Harbor; Peking; Tsinan;
893.80825/893.825/Shanghai; Newchwang; Washington D.C.; Hankow
893.80825/893.825/1Swatow; Washington D.C.
893.80825/893.825/2Woosung; Hankow; Yangtze River; Shanghai;
893.80825/893.825/3Yangtze River; Peking; Woosung; Hankow;
893.80825/893.825/4-
893.80825/893.825/5Chungking; Wanhsien; Yangtze River; Ichang;
893.80825/893.825/6-
893.80825/893.825/7Canton; Wuchow; Washington D.C.;
893.80825/893.825/8Tsingtau; Washington D.C.;
893.8083/893.83/Haiho River; Tientsin; Washington D.C.; Shanghai;
893.8083/893.83/1Washington D.C.; Peking;
893.8083/893.83/2Swatow;
893.8083/893.83/3Swatow; Washington D.C.
893.8083/893.83/4Yangtze River; Shanghai; Hankow; Wu Ting Kow;
893.8083/893.83/5Yangtze River; Shanghai; Hankow; Wu Ting Kow;
893.8083/893.83/6Hankow; Yangtze River;
893.8084/893.84/Tientsin; Washington D.C.; Shanghai; Chilhi; Peking;
893.8084/893.84/1Shanghai; Washington D.C.
893.8084/893.84/2Wanhsien; Chungking; Peking; Chungking; Washington D.C.; Yangtze River; Fu Shang;
893.8084/893.84/3Wanhsien; Washington D.C.;
893.8084/893.84/4Canton
893.8084/893.84/5Shanghai
893.8084/893.84/6Harbin; Peking; Sungari River;
893.80841/893.841/Washington D.C.; Peking;
893.80841/893.841/1Washington D.C.; Peking; Nanking; Shanghai;
893.80841/893.841/6San Francisco; Washington D.C.;
893.80841/893.841/7-
893.80841/893.841/8-
893.80841/893.841/9Shanghai;
893.80841/893.841/10Shantung; Peking; Washington D.C.; Chefoo;
893.80841/893.841/11Washington D.C.; Peking; Chefoo;
893.80841/893.841/12Tsingtao; Washington D.C.; Shangtung; Peking;
893.80841/893.841/13-
893.80841/893.841/14Tsingtao; Washington D.C.
893.80841/893.841/15Shanghai
893.80841ST/893.841ST/1Washington D.C.; Peking
893.80841ST/893.841ST/2Washington D.C.; Peking
893.80841ST/893.841ST/3Washington D.C.; Peking
893.80841ST/893.841ST/4Washington D.C.; Peking; Shanghai; Canton;
893.80841ST/893.841ST/5Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/6Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/7Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/8Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/9Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/10Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/11Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/12Washington D.C.; Peking; Shanghai; Nanking; Hankow; Woosung;
893.80841ST/893.841ST/13Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/14Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/15Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/16Washington D.C.; Peking;
893.80841ST/893.841ST/17Washington D.C.; Peking;
893.80841ST/893.841ST/18Washington D.C.; Peking;
893.80841ST/893.841ST/19Washington D.C.; Peking;
893.80841ST/893.841ST/20Washington D.C.; Peking;
893.80841ST/893.841ST/21Washington D.C.; Peking; Shanghai
893.80841ST/893.841ST/22Washington D.C.; Peking; Shanghai; San Francisco
893.80841ST/893.841ST/23Washington D.C.; Peking; Shanghai
893.80841ST/893.841ST/24Washington D.C.; Peking; Shanghai
893.80841ST/893.841ST/25Washington D.C.; Peking; Shanghai
893.80841ST/893.841ST/26Washington D.C.; Peking; Shanghai
893.80841ST/893.841ST/27Washington D.C.; Peking; Shanghai
893.80841ST/893.841ST/28Washington D.C.; Peking; Shanghai
893.80841ST/893.841ST/29Washington D.C.; Peking; Shanghai
893.80841ST/893.841ST/30Washington D.C.; Peking; Shanghai
893.80841ST/893.841ST/31Washington D.C.; Peking; Shanghai
893.80841ST/893.841ST/32Washington D.C.; Peking; Shanghai; San Francisco
893.80841ST/893.841ST/33Washington D.C.; Peking; Shanghai; San Francisco
893.80841ST/893.841ST/34Washington D.C.; Peking; Shanghai; San Francisco
893.80841ST/893.841ST/35Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/36Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/37Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/38Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/39Washington D.C.; Peking; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/40Washington D.C.; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/41Washington D.C.; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/42Washington D.C.; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/43Washington D.C.; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/44Washington D.C.; Shanghai;
893.80841ST/893.841ST/45Washington D.C.; Shanghai; Nanking;
893.80841ST/893.841ST/46Washington D.C.; Shanghai; Peking
893.80841ST/893.841ST/47Washington D.C.; Shanghai; Peking
893.80841ST/893.841ST/48Washington D.C.; Shanghai; Peking
893.80841ST/893.841ST/49Washington D.C.; Shanghai; Peking
893.80841ST/893.841ST/50Washington D.C.; Shanghai; Peking
893.80841ST/893.841ST/51Washington D.C.; Shanghai; Peking
893.80841ST/893.841ST/52Washington D.C.; Shanghai; Peking
893.80841ST/893.841ST/53Washington D.C.; Shanghai; Peking;
893.80841ST/893.841ST/54Washington D.C.; Shanghai; Peking;
893.80841ST/893.841ST/55Washington D.C.; Shanghai; Peking; Nanking;
893.80841ST/893.841ST/56Washington D.C.; Shanghai; Peking; London; Liverpool;
893.80841/893.841/16Chefoo
893.80843/893.843/Likin; Tientsin;
893.80843/893.843/1Changsha; Peking; Washington D.C.;
893.80843/893.843/2Washington D.C.; Chungking; Peking; Fowchow;
893.80843/893.843/3Washington D.C.; Chungking; Peking; Wanhsien;
893.80843/893.843/4Washington D.C.; Harbin; Sungari River
893.80844/893.844/Amoy; Washington D.C.;
893.80844/893.844/1Washington D.C.; Shanghai
893.80844/893.844/2Washington D.C.; Shanghai
893.80844/893.844/3Washington D.C.; Shanghai
893.80844/893.844/4Washington D.C.; Shanghai
893.80844/893.844/5Tsingtao; Washington D.C.;
893.80844/893.844/6Tsingtao; Washington D.C.;
893.80844/893.844/7Foochow; Washington D.C.; Peking
893.80844/893.844/8Foochow; Washington D.C.; Peking
893.80844/893.844/9Foochow; Washington D.C.; Peking
893.8085/893.85/Shanghai; Washington D.C.;
893.8085/893.85/1Shanghai; Washington D.C.;
893.8085/893.85/2Washington D.C.; Peking;
893.8085/893.85/3Amoy; Kulangsu; Peking;
893.8085/893.85/4Chungking; Ichang; Leechuan; Yangtze River;
893.8085/893.85/5Washington D.C.; Shanghai
893.8085/893.85/6Washington D.C.; Shanghai; San Francisco;
893.8085/893.85/7Washington D.C.; Shanghai
893.8085/893.85/8Washington D.C.; Shanghai
893.8085/893.85/9-
893.8085/893.85/10Sungari River; Harbin;
893.8085/893.85/11Shanghai; Hankow; Peking; Yangtze River; Ichang; Changsha;
893.8085/893.85/12Yangtze River; Ichang; Chungking; Hankow;
893.8085/893.85/13Peking; Shanghai;
893.8085/893.85/14Fukein; Kuangtung; Peking; Foochow;
893.8085/893.85/15Washington D.C.; Foochow; Peking; Fukiem
893.8085/893.85/16Chungking; Washington D.C.; Yangtze River; Peking;
893.8085/893.85/17Tokyo;
893.8085/893.85/18Washington D.C.; Yangtze River; Peking; Chunking;
893.8085/893.85/19Min River; Foochow; Peking; Hupeh; Hankow;
893.8085/893.85/20Washington D.C.; Peking;
893.8085/893.85/21Yokohama; Kobe; Moji; Dairen; Washington D.C.; Tsingtao; Shanghai
893.8085/893.85/22Washington D.C.; Hupeh; Hankow; Peking;
893.8085/893.85/23Washington D.C.; Hupeh; Hankow; Peking;
893.8085/893.85/24Washington D.C.; Hupeh; Hankow; Peking;
893.8085/893.85/25Canton; Hongkong; Shanghai
893.8085/893.85/26Sungari River; Amur River; Harbin; Mukden
893.8085/893.85/27-
893.8085/893.85/28Shanghai; Yangtze River; Canton;
893.8085/893.85/29Yangtze River; Washington D.C.; Peking; Hankow; Peking; Chungking; Ichang; Wanhsien;
893.8085/893.85/30Nanking; Washington D.C.; Shanghai;
893.8085/893.85/31Shanghai; Nanking;
893.8085/893.85/32Yangtze River; Foochow; Shanghai;
893.8085/893.85/33Washington D.C.; Peiping; Yangtze River; Hankow;
893.80851/893.851/Dairen;
893.80851/893.851/1Canton; Peking;
893.80851/893.851/2Hankow; Washington D.C.; Peking;
893.80851/893.851/3Hankow; Washington D.C.; Peking; Hupeh
----
893.80852/893.852/1Washington D.C.; Amoy; Fukien; Peking;
893.80852/893.852/2Canton;
893.80852/893.852/3Washington D.C.; Canton;
893.80852/893.852/4Canton;
893.80852/893.852/5Washington D.C.;
893.80852/893.852/6Washington D.C.;
893.80854/893.854/Canton
893.80854/893.854/1Canton
893.80854/893.854/2Washington D.C.; Peking; Hankow; Ichang; Yangtze River;
893.80854/893.854/3Peking; Wuchow; Washington D.C.; West River;
893.80857/893.857/Foochow; Shanghai; Washington D.C.; Chekiang;
893.80857/893.857/1Foochow; Shanghai; Washington D.C.; Chekiang;
893.80857/893.857/2Foochow; Shanghai; Washington D.C.; Chekiang;
893.80857/893.857/3Foochow; Shanghai; Washington D.C.; Chekiang;
893.80857/893.857/4Foochow; Shanghai; Washington D.C.; Chekiang;
893.80857/893.857/5Foochow; Shanghai; Washington D.C.; Chekiang; Wenchow;
893.80857/893.857/6Foochow; Shanghai; Washington D.C.; Chekiang; Wenchow;
893.80857/893.857/7Foochow; Shanghai; Washington D.C.; Chekiang; Wenchow;
893.80857/893.857/8Foochow; Shanghai; Washington D.C.; Chekiang; Wenchow;
893.80857/893.857/9Foochow; Shanghai; Washington D.C.; Chekiang; Wenchow;
893.80857/893.857/10Foochow; Shanghai; Washington D.C.; Chekiang; Wenchow;
893.77/893.77/1418Peking; Washington; Germany; China; America; Shantung; Japan; Britain
893.77/893.77/1419Peking; Washington; Germany; China; America; Shantung; Japan; Britain
893.77/893.77/1420Peking; Washington; Germany; China; America; Shantung; Japan; Britain
893.77/893.77/1421Peking; Washington; Germany; China; America; Shantung; Japan; Britain
893.77/893.77/1476Ta Yao Kou; Chao Yang; Hulutes
893.77/893.77/1477Honkong; Kowloon; Canton;
893.77/893.77/1478Washington; Peking; United States of America; Lanchou; Haichou
893.77/893.77/1479Washington; Peking; United States of America; Lanchou; Haichou; Hukwang
893.77/893.77/1481Washington; Peking; Milwaukee;
893.77/893.77/1482Washington; Peking
893.77/893.77/1483Washington; Peking; Hukuang
893.77/893.77/1484Washington; China; New York;
893.77/893.77/1485Washington; Peking; Shasi; Shingyi; London
893.77/893.77/1486Washington; Peking; Shasi; Shingyi; London
893.77/893.77/1487Washington; Hankow; China; Canton; Hupeh; Hunan
893.77/893.77/1488Hukuang; Washington; New York; Canton; Hankow
893.77/893.77/1489Hukuang; Washington; New York; Canton; Hankow
893.77/893.77/1491Washington; New York; Peking;
893.77/893.77/1492Washington; New York; Peking; Hukuang
893.77/893.77/1493Washington; New York; Peking;
893.77/893.77/1494Washington; New York; Peking; Hukuang
893.77/893.77/1495Washington; New York; Peking; Hukuang
893.77/893.77/1496Washington; New York; Peking; Hukuang
893.77/893.77/1497Washington; New York; Peking; Hukuang
893.77/893.77/1498Washington; Peking; Belgium;
893.77/893.77/1499Washington D.C.; Hukuang; Peking;
893.77/893.77/1500Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York
893.77/893.77/1501Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York
893.77/893.77/1502Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York
893.77/893.77/1503Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton
893.77/893.77/1505Foochow; Peking; Washington D.C.; China;
893.77/893.77/1506Hupei; Hunan; Canton; Hankow
893.77/893.77/1507Washington; Haiphong; Tonkin; Yunnan;
893.77/893.77/1508Washington; Haiphong; Tonkin; Yunnan; Peking
893.77/893.77/1509Washington; Haiphong; Tonkin; Yunnan; Peking
893.77/893.77/1510Washington; Haiphong; Tonkin; Yunnan; Peking
893.77/893.77/1511Washington; Haiphong; Tonkin; Yunnan; Peking
893.77/893.77/1512Washington; Haiphong; Tonkin; Yunnan; Peking
893.77/893.77/1513Washington; Haiphong; Tonkin; Yunnan; Peking; Hankow; Hukuang;
893.77/893.77/1514Washington; Haiphong; Tonkin; Yunnan; Peking; Hankow; Hukuang;
893.77/893.77/1515Washington; Haiphong; Tonkin; Yunnan; Peking; Hankow; Hukuang;
893.77/893.77/1504Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton
893.77/893.77/1516Washington ;
893.77/893.77/1517Washington; Haiphong; Tonkin; Yunnan; Peking; Hankow; Hukuang;
893.77/893.77/1518Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton
893.77/893.77/1519Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton
893.77/893.77/1520Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton
893.77/893.77/1521Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton
893.77/893.77/1522Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang;
893.77/893.77/1523Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang;
893.77/893.77/1524Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang;
893.77/893.77/1525Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang;
893.77/893.77/1527Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang;
893.77893.77/1531Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang;
893.77/893.77/1532Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang;
893.77/893.77/1534Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1535Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1536Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1537Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1538Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1539Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1540Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1542Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1543Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1544Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1545Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1546Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1547Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1548Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1549Washington D.C.; Hukuang; Peking; Hankow; Szechuan; New York; Hankow; Canton; Ichang; Philidelphia; Pennsylvania
893.77/893.77/1651Peking; Washington D.C.;
893.77/893.77/1652Peking; Washington D.C.; Hunan; Hupeh;
893.77/893.77/1653Peking; Washington D.C
893.77/893.77/1655Peking; Washington D.C.;
893.77/893.77/1656Washington D.C.; France; United States; China
893.77/893.77/1657Washington D.C.; Peking
893.77/893.77/1658Washington D.C.; Peking; Hankow; Canton; Hukuang
893.77/893.77/1659Washington D.C.; Peking
893.77/893.77/1660Washington D.C.; Peking; Hunan; Hupeh
893.77/893.77/1661Washington D.C.; China; New York;
893.77/893.77/1662Washington D.C.; Peking; Kirin;
893.77/893.77/1663Washington D.C.; Peking;
893.77/893.77/1664Washington D.C.; Peking;
893.77/893.77/1665Washington D.C.; Peking;
893.77/893.77/1666Washington D.C.; Peking; China;
893.77/893.77/1667Washington D.C.; Peking; China; Hukuang
893.77/893.77/1668Washington D.C.; Peking; China; Tientsin; Pukow;
893.77/893.77/1669Washington D.C.; Peking; Siemoa;
893.77/893.77/1670Washington D.C.; Peking; New York;
893.77/893.77/1671Washington D.C.; Peking
893.77/893.77/1672Washington D.C.; Peking; New Mexico; St. Paul;
893.77/893.77/1673Peking; New York City; Broadway; Washington D. C.; Ninghsia; Fengshen; Suiyan;
893.77/893.77/1831Hankow; China; Washington; Japan; Szechuan; Yangtze; Fukien; Peking; Hukuang; Great Britain; Kansu; Shensi; Hupeh: Yunnan; Thibet; Yellow River; Sianfu; Hanohungfu; Han River; Fengohen; Laohokow; Haigan; Chengtu; Chungking; Ichang;
893.77/893.77/1832Washington; Manchuria; Dairen; Shanghai; New York; Tokyo;
89377/893.77/1833Washington D.C.; New York; Yangtse River;
893.77/893.77/1834Kwangsi;
893.77/893.77/1835Washington D.C.; New York; Peking; Chao Li Chiao; Huang Sha Chieh; Man Tsin Chiang Bridge; Canton; Hankow;
893.77/893.77/1836Washington D. C.; Kochui Megtse Railways; Honkong; China;
893.77/893.77/1837Peking;
893.77/893.77/1838Washington D.C; China;
893.77/893.77/1839Washington D. C.; New York;
893.77/893.77/1940Shanghai; Washington; Hankow; Szechuan
893.77/893.77/1841Washington D.C.; Peking;
893.77/893.77/1842Washington; Hankow; Peking; Hunan;
893.77/893.77/1843New York City; Peking;
893.77/893.77/1844New York; Peking; Chuchow; Paoking; Chuchow; Chinochow; Hangchow; Wenchow; Chiungchow; In Hwei; Fencheng; Ningshia; Ianchowfu; Hengchowfu; Nanning;
893.77/893.77/1845Chefoo; Peking; Shantung; Weihshien;
893.77/893.77/1846Peking; Washington D.C.; Hankow;
893.77/893.77/1847Peking; Washington D.C.; New York City;
893.77/893.77/1848Peking; Washington D.C.; Alvey A. Adee; Norman H. Davis;
893.77/893.77/1849Peking; Washington; Canton; Hankow; Hunan; Hupeh; Wuchang;
893.77/893.77/1950Peking; Washington; Hankow;
893.77/893.77/1851China; Peking; Japan; Honkong; Yangtze River; Australia; Peyang Lake; Tung Ting Lake; Ichang; Chungking; Shanghai; Tsingtso; Tientsin; Singapore; Saigon; Canton; Dairen; Kiaochow; Swatow; Amoy; Korea; Washington D.C.; Manchuria; Chingwantao; Tongshan;
893.77/893.77/1851Pukow; Mukden; Kowloon;
893.77/893.77/1853China; Japan; Peking;
893.77/893.77/1854Washington; Japan; China; United States; Manchuria; Hankow; Mongolia; Peking;
893.77/893.77/1855Washington D.C.; New York
893.77/893.77/1856Peking; Washington D.C.; Brussels; Yellow River; Belgium; United States; New York;
893.77/893.77/1857Peking; Washington D.C.; New York City;
893.77/893.77/1858New York; Washington D.C.; Brussels;
893.77/893.77/1859New York; Washington D.C.; Peking; Hankow; Canton; Szecuhuen;
893.77/893.77/1860Peking; Washington; Tientsin; Chengtu;
893.77/893.77/1861Peking; Washington; New York;
893.77/893.77/1862China; Tsingtau; Shantung;
893.77/893.77/1863Manchuria; Dairen;
893.77/893.77/1864Hukuang; China; Japan;
893.77/893.77/1865China; Japan; Chinan; Chen Chou; Hankow;
893.77/893.77/1866Hankow; Canton; Washington; Chuchow; Peking; New York;
893.77/893.77/1867Washington D. C.; Oakland, California; Hankow; Canton; Japan; Russia;
893.77/893.77/1868Peking; Kwangsi; Kwangtung; Canton;
893.77/893.77/1869Peking; Washington; New York;
893.77/893.77/1870Hankow; Canton; Washington; Peking; New York;
893.77/893.77/1871Tientsin; China; Peking; Washington;
893.77/893.77/1872Japan; Tsingtau; Shantung; Tsinan;
893.77/893.77/1873Canton; China; Washington; Hoiping; Peking; Japan;
893.77/893.77/1874New York; Peking; Hankow; China; Washington;
893.77/893.77/1875Amoy; ChangChow; China; Pohun stone bridge;
893.77/893.77/1876Peking; China
893.77/893.77/1877Washington D.C.; Tokio;
893.77/893.77/2050Washington; Peking; Shantung; Tientsin;
893.77/893.77/2051Tokyo; Washington; Peking; Manchuria; Japan; China;
893.77/893.77/2052Harbin; Washington;
893.77/893.77/2052Washington; Kappel; Ussuri;
893.77/893.77/2053Manchuria; Harbin; China;
893.77/893.77/2054Washington; Peking;
893.77/893.77/2055Peking; Washington; Suiyuan;
893.77/893.77/2056Washington; Chungking; Chengtu; Yangtze; Peking; New York City;
893.77/893.77/2057Mukden; Peking; Washington;
893.77/893.77/2059Washington; Peking; Shantung;
893.77/893.77/2060Peking; Washington; Pengtien;
893.77/893.77/2061Peking; Washington; Shanghai; Tientsin; Chicago;
893.77/893.77/2062Peking; Sulyuan;
893.77/893.77/2063Peking; Washington; Suiyuan;
893.77/893.77/2064Washington D.C.; Peking; Hankow; Tientsin; Pukow; New York;
893.77/893.77/2065Washington D.C. ; New York; Peking; Chungking; Chengtu;
893.77/893.77/2066Washington; Peking;
893.77/893.77/2067Washington D.C.; New York; Chicago, Illinois; Peking;
893.77/893.77/2068Yunnanfu; Annam; Chikai; Kochiu; Pishihohai; Peking;
893.77/893.77/2069Yunnanfu; Annam; Chikai; Kochiu; Pishihohai; Peking; Shanghai; New York;
893.77/893.77/2070New York; Washington D. C.; Peking;
893.77/893.77/2071New York; Washington D. C.; Peking;
893.77/893.77/2072Washington; Yunnan; Yunnanfu; Annam;
893.77/893.77/2073Washington D.C.; Philadelphia;
893.77/893.77/2074New York; Washington D. C.; Chungking; Chungto;
893.77/893.77/2076Washington; Peking;
893.77/893.77/2077Washington; Peking;
893.77/893.77/2078Washington D. C.; New York; Peking; Hankow; Szechuan; Hukuang;
893.77/893.77/2079Tsingtau; Washington; New York; Manchuria; Shanghai;
893.77/893.77/2080China;
893.77/893.77/2081Shantung;
893.77/893.77/2082Washington D.C.; Peking;
893.77/893.77/2083Chicago; Washington D.C.; New York; Peking; Suiyan;
893.77/893.77/2084Chicago; Washington D.C.; Peking; Mukden;
893.77/893.77/2086Mukden; Washington; Peking; Manchuria;
893.77/893.77/2087Washington; Peking;
893.77/893.77/2088Peking;
893.77/893.77/2089Peking; Washington; Tientsin; Mukden;
893.77/893.77/2090South Manchuria; Dairen; Washington;
893.77/893.77/2091Tientsin; Washington; Hankow; Peking;
893.77/893.77/2093Great Britain; London;
893.77/893.77/2094Peking; Washington; Suiyuan;
893.77/893.77/2095Nanking; Yangtze River;
893.77/893.77/2096Peking; Manchuria; Washington;
893.77/893.77/2097Manchuria;
893.77/893.77/2099Pukow; Puchen; Tientsin;
893.77/893.77/2101Washington D.C.;
893.77/893.77/2102New York; Washington D.C.; Peking; Suiyuan;
893.77/893.77/2103Peking; Washington; Shanghai;
893.77/893.77/2104Shantung; Washington; Peking;
893.77/893.77/2105Antung; Manchuria; Dairen
893.77/893.77/2106Canton;
893.77/893.77/2107Washington D.C.; Peking; Shantung;
893.77/893.77/2108Mukden; Washington;
893.77/893.77/2109Tientsin; Washington; Peking; Shanghai;
893.77/893.77/2110Shantung; Shanghai;
893.77/893.77/2111Lunghai; Nanking; Peinmo; Shantung; Suiyuan; Honan; Kaifegu; Peking; Fengchen;
893.77/893.77/2112Washington D. C.; Peking;
893.77/893.77/2113China; Haiphong;
893.77/893.77/2115Manchuria; Washington;
893.77/893.77/2116Japan;
893.77/893.77/2118Washington; Tsinan; Kiaochow; Peking;
893.77/893.77/2119Peking; Washington; Mukden;
893.77/893.77/2120China;
893.77/893.77/2022Peking; Tsingtsu; Washington; Tsinan; Wei River;
893.77/893.77/2123Yunnanfu; Haiphong; Peking;
893.77/893.77/2124Washington; Canton; Kowloon; Peking; New York
893.77/893.77/2125Canton; Kowloon; Washington; Peking; Hongkong; New York City;
893.77/893.77/2126China; Canton; Hankow;
893.77/893.77/2127Peking; Washington; Great Britain; China;
893.77/893.77/2128Peking; Washington; Kiaochow; Tsinan;
893.77/893.77/2129Peking; Washington; Canton; Kowloon;
893.77/893.77/2130Washington; Kiaochow; Tsinan; Tsingtau; Peking;
893.77/893.77/2131Washington D. C.; Peking; Tientsin; Pukow;
893.77/893.77/2132China;
893.77/893.77/1878Dairen; Manchuria; Shanghai;
893.77/893.77/1879Peking; Washington;
893.77/893.77/1880Tientsin; Pukow; Nanking; Peking; Mukden; Shanghai; Shantung;
893.77/893.77/1881Shantung; Tsingtsu; Kiaochow; Tsinan; Santo;
893.77/893.77/1882Brusslels; Washington; Lunghai;
893.77/893.77/1883New York; Washington D. C.; Canton; Hankow; Hukuang; London; Peking;
893.77/893.77/1884New York; Washington D. C.; Canton; Hankow;
893.77/893.77/1886Hankow; Hukuang; Washington; Szechuan; Peking; Canton; Kinshan; Tsaoshih; New York;
893.77/893.77/1887Hankow; Washington; Canton;
893.77/893.77/1888Dairen; Manchuria;
893.77/893.77/1889Hankow; Canton; Washington;
893.77/893.77/1890New York; Washington D. C.; Canton; Hankow; Peking;
893.77/893.77/1891Washington D. C.; San Franscisco; Shanghai; Shantung;
893.77/893.77/1892Swatow; Canton; Hankow; Washington; Hongkong; Peking;. Shanghai;
893.77/893.77/1893New York City; Canton; Hankow; Peking; Mukden;
893.77/893.77/1895Manchuria; Dairen;
893.77/893.77/1896Washington D. C.; Peking;
893.77/893.77/1897Washington D. C.; Manchuria;
893.77/893.77/1898Peking; Suiyuan; Hankow;
893.77/893.77/1899Washington D. C.; New York; Shanghai;
893.77/893.77/1901Hankow; Kiukiang; Nanchang;
893.77/893.77/1902Washington; Lunghai;
893.77/893.77/1903Peking; Washington D. C.;
893.77/893.77/1904Washington D. C.; Shanghai; Peking;
893.77/893.77/1905Manchuria; Dairen; Wafangtien; Tashihohiao;
893.77/893.77/1906Dairen; Manchuria; Tokyo;
893.77/893.77/1907Hankow; Honan; Washington
893.77/893.77/1908Washington D. C.;
893.77/893.77/1909Hankow; Tientsin; Pukow; Nanking;
893.77/893.77/1910Darien; Manchuria;
893.77/893.77/1911Peking; Washington;
893.77/893.77/1912Peking; Canton; Hankow; Washington;
893.77/893.77/1913Dairen; Manchuria; Mongolia;
893.77/893.77/1914Washington; Peking;
893.77/893.77/1915Peking; Washington; Hankow; Canton;
893.77/893.77/1916Hankow; Washington; Canton; Peking; Shanghai;
893.77/893.77/1917Washington; Peking;
893.77/893.77/1918Tsinan; Peking; Shantung;
893.77/893.77/1919Peking; Washington; Canton; Hankow;
893.77/893.77/1920Dairen; Manchuria; Tokyo;
893.77/893.77/1921Dairen; Manchuria; Washington;
893.77/893.77/1922Peking; Washington; Mukden;
893.77/893.77/1923Peking; Washington; Mukden;
893.77/893.77/1924Peking; Washington; Mukden;
893.77/893.77/1925Peking; Washington;
893.77/893.77/1926Dairen; Manchuria;
893.77/893.77/1927Dairen; Manchuria; Newchwang;
893.77/893.77/1928Peking; Washington;
893.77/893.77/1929Mukden; China; Washington; Manchuria; Peking;
893.77/893.77/1930Canton; Kowloon; Hankow; Washington; Peking; Hongkong;
893.77/893.77/1931Tsinsnu; Shanghai; Tientsin; Yellow River; Peking; Pukow;
893.77/893.77/1932Peking; Tientsin; Pukow; Tsinan; Linkuikwan; Peng Pu; Kuohen; Shanghai;
893.77/893.77/1934Tsinan; Shantung; Washington;
893.77/893.77/1935Peking; Washington; Canton; Hankow; Kowloon;
893.77/893.77/1937Tientsin; Washington; Peking; Manchuria;
893.77/893.77/1938Washington; Peking;
893.77/893.77/1939Washington; Peking;
893.77/893.77/1940Washington; Peking; Manchuria; Mukden;
893.77/893.77/1941Washington; Peking; Canton; Hankow;
893.77/893.77/1942Washington; Peking; Canton; Towanda; Pennsylvania; Hunan; Hupeh;
893.77/893.77/1943Washington D. C.; Peking; Mukden;
893.77/893.77/1944Shantung;
893.77/893.77/1946Canton; Hongkong; Hankow; Peking;
893.77/893.77/1947Tsingtau; Tsinan; Shantung;
893.77/893.77/1948Manchuria;
893.77/893.77/1949Minot; North Dakota; Peking;
893.77/893.77/1952Washington D. C.; Chicago; Illinois; New York City; Alvey A. Adee; J. M. Baker;
893.77/893.77/1953Shanghai; Kiukiang; Nanchang; Kiangsi; Peking;
893.77/893.77/1954Dairen; Manchuria;
893.77/893.77/1955Tsingtau; Shantung; Washington;
893.77/893.77/1956Shanghai; Kiukiang; Nanchang; Japan; Peking; Hankow; Shantung;
893.77/893.77/1957Washington D. C.; Peking;
893.77/893.77/1958Hukuang; Washington D. C.; New York; Canton; Hankow; Peking; London; Shanghai; Hongkong;
893.77/893.77/1959Tsingtau; Shantung; Washington; Tsinan; Peking;
893.77/893.77/1960Shantung; Japan;
893.77/893.77/2300Manchuria; Mongolia; Harbin; Washington;
893.77/893.77/3301Manchuria; Dairen; Washington;
893.77/893.77/2302Shanghai; Hupeh; Hunen; Kirin;
893.77/893.77/2303Tokyo; Washington; Kinchow; Pitsuwo; Kwantung; Yellow Sea; Darien; Antung;
893.77/893.77/2304Mukden; Washington; Peking;
893.77/893.77/2305Harbin; Washington; Hulan; Nunchiang; Peking;
893.77/893.77/2306Manchuria; Harbin; Washington;
893.77/893.77/2307Darien; Manchuria; Pitzuwo; Washington; Chinchou;
893.77/893.77/2308Manchuria; Ussuri; Harbin; Washington;
893.77/893.77/2309Manchuria; Ussuri; Harbin; Washington;
893.77/893.77/2310New York; Washington D. C.;
893.77/893.77/2311Peking; Washington D. C.; Chin Chow; Aigun; Tokyo; Harbin;
893.77/893.77/2312Mukden; Manchuria;
893.77/893.77/2313Peking; Washington; Tientsin; Siuyuan; Tokyo;
893.77/893.77/2314Peking; Washington; Tientsin; Siuyuan; Tokyo;
893.77/893.77/2315Mukden; Manchuria;
893.77/893.77/2316Washington; Tientsin; Peking;
893.77/893.77/2317Manchuria; Tokyo;
893.77/893.77/2318Washington; Tokyo; Manchuria; Peking;
893.77/893.77/2319Peking; Washington; Tokio;
893.77/893.77/2320Harbin; Washington; Taonanfu; Tsitsikar; Peking;
893.912/893.912Shanghai
893.912/1Shanghai
893.912/2Peking; Shanghai;
893.912/3Peking; Shanghai
893.912/4Peking
893.912/5Shanghai
893.912/6Peking; Shanghai
893.912/7Shanghai; Peking
893.912/8Peking; Shanghai
893.912/9Peking; Shanghai
893.912/10Peking; Shanghai
893.912/11Peking; Shanghai
893.912/12Peking; Shanghai
893.912/13Peking; Shanghai
893.912/14Shanghai; Peking
893.912/15Peking; Japan
893.912/16Peking
893.912/17Peking; Peking University; Tientsin
893.912/18Tientsin; Foochow; Kalgan; Fukien; Peking
893.912/19Shanghai; Peking; Tientsin
893.912/20Peking; Shanghai
893.912/21Harbin; Peking
893.912/23Nanking; Shantung; Dairen; Japan; Tokyo; Nanchang; Hankow; Fukien; Hunan; Hupeh; Shanghai
893.912/24Geneva; Hankow; Shanghai; Yenchow; Tsinan; Hsintai; Fengtien; Hsiaokanhsien; Hsinyang; Kwangtung; Kwangsi; Kiengsi; Chekiang; Fukien; Anhwei; Nanking; Peking; Riga; Shantung; Yangtze Valley
893.917.1Shanghai
893.917/2Shanghai
893.917/3Shanghai; Peking
893.917/4Shanghai; Peking
893.917/5Shanghai
893.917/6Shanghai
893.917/7Shanghai; Peking
893.917/8Harbin
893.917/9Tokyo; Shanghai; Vladivostock; Dairen; Manchuria
893.918/893.918Canton; Swatow; Hakka; Peking
893.918/1Hongkong; Chaochowfu
893.918/2Swatow; Canton; Peking; Hongkong; Manila; Shanghai
893.918/3Soochow; Shanghai
893.918/4Peking; Canton; Kwangtung Province; Kiangsi Province
893.918/5Peking
893.918/6Amoy; Fukien
893.918/7Shanghai; Shangtung; Peking
893.918/8Shanghai
893.918/9Shanghai; Peking
893.918/10Shanghai; Peking
893.918/11Shanghai; Peking; Tientsin
893.918/12Shanghai; Peking
893.918/13Shanghai; Peking
893.918/14Shanghai; Peking
893.918/15Shanghai; Peking
893.918/16Shanghai; Peking
893.918/17Shanghai; Peking
893.918/18Shanghai; Peking; Japan
893.918/19Shanghai; Peking
893.918/20Shanghai
893.918/21Shanghai; Peking
893.918/22Shanghai; Peking
893.918/23Shanghai; Peking
893.91824Peking; Tsinanfu
893.918/25Shanghai
893.918/26Harbin
893.918/27Swatow; Laolung; Fukien; Canton; Shanghai
893.918/28Harbin
893.918/29Harbin
893.918/30Shanghai
893.918/31Peking; Tientsin
893.918/32Peking; Fengtien
893.918/33Peking
893.918/34Peking; Tientsin
893.918/35Nanking; Shanghai
893.918/36Peking; Shanghai; Kalgan; Honan; Shansi; Tientsin
893.918/37Shanghai; Peking
893.918/38Nanking
893.918/39Amoy
893.918/40 Peking
893.918/41Peking
893.918/42Nanking; Peking
893.918/43Peking
893.918/44Nanking; Peking
893.918/45Shanghai; Peiping; Nanking
893.918/46Peiping; Nanking; Tientsin
893.918/47Nanking
893.918/48Nanking
893.918/49Shanghai
893.922/-Shanghai; Siccawei
893.922/1Peking
893.923/-Shanghai
893.923/1Shanghai; Thibet; Mongolia; Manchuria; Turkestan
893.923/2Shanghai
893.923/3Shanghai
893.923/4Swatow
893.923/10Peking
893.923/5Peking
893.923/6Peking
893.923/7Peking
893.923/8Peking
893.923/9Peking
893.923/11Peking
893.923/13Peking
893.923/15Peking
893.923/17Peking
893.923/18Peking
893.923/19Peking
893.923/20Peking
893.923/22Peking
893.923/25Peking
893.923/26Peking
893.923/28Peking
893.923/31Peking
893.923/32Shanghai
893.923/33Hakodate; Korea; Nagasaki; Tokio; Kyoto; Kurile Islands; Shanghai
893.923/34Poyang Lake; Yangtze River
893.9243/-Hankow
893.9243/1Dairen, Manchuria; Kuantung
893.9243/2Dairen, Manchuria; Kuantung
893.9243/3Hongkong; Pratas Shoal; Philippines; China Sea; Peking; Canton; Shanghai; Swatow; Amoy; Foochow
893.9243/5Manchuria
893.9251/37Peking
893.9251/38Peking
893.9251/39Peking
893.92511/1Harbin; Kirin
893.92511/2Shanghai
893.9262/-Manchuria; Harbin
893.927/-Peking
893.927/1Peking
893.927/3Tibet; Noin-ula; Kentei; Mongolia; Urga; Khara River; Sugu-Nur; Toli River; Bogdo-ula
893.927/4Tientsin
893.927/6Riga, Latvia; Mongolia; Khara-Khoto; Khara River; Tola River
893.927/7Mongolia; Urga; Leningrad
893.927/8Peking; Mongolia; Tokyo
893.927/9Shansi; Peking
893.927/10Peking
893.927/11Peking; Shansi
893.911/116Peking; Tientsin
893.911/117Hankow; Osaka; Peking; Tientsin; Tsinan; Shanghai; Nanking
893.911/118Shanghai; Peking; Shangtung; Manchuria
893.911/19Peking;
893.911/120Peking; Tientsi
893.911/121Peking; Tsinan; Shanghai; Tsinanfu; Kiangsu
893.911/122Shanghai; Peking; Tientsin
893.911/123Tientsin
893.911/124Peking
893.911/125Amoy; Fukien; Java
893.911/126Peking; Amoy
893.911/127Amoy; Peking
893.77/2507Sseuping Kai-Taonan Rail
893.77/2508-
893.77/2509Fushun; Manchuria; Mongolia;
893.77/2510Hukuang Rail
893.77/2511Peking-Mukden Railway
893.77/2512South Manchuria Rail
893.77/2513Chefoo-Weihsien Motor Line;
893.77/2514Tatungfu-Chengtu Rail; Yamchow-Chungking Rail; Szechuen-Hankow Rail
893.77/2515Peking-Hankow Rail
893.77/2516Kiaochow-Tsinan Rail.
893.77/2517Ssupingkai-Taonan Rail; Solun; Manchuria
893.77/2518Hailung-Kirin Rail; Mukden-Hailung; Ssupingkai-Taonan-Tsitsithar Rail; Manchuria; Newchwang; Dairen
893.77/2519Ssupingkai-Taonan Line
893.77/2520Huhai Hailun Rail
893.77/2521Peking-Hankow Rail; Peking-Mukden Rail; Peking-Mentaokao Rail; Cheng Tai-Shansi Rail; Taokow-Chinghua Rail
893.77/2522Ssupingkai-Taonan Rail; Solun; Manchuria; Fularki; Harbin;
893.77/2523Mukden; Tsitsihar; Taonan-Solun Rail; Mongolia; Kirin; Huhai Rail; Heilungcheng Province
893.77/2524Manchuria
893.77/2425Shanghai; Kiaochow-Tsinan Rail; Cheng Yang River; Tsingtao
893.77/2526South Manchuria Rail; Eastern Chinese Rail; Kirin; Fegtien Province; Kirin-Hailung Rail
893.77/2527Ssupingkai-Taonan Rail; Manchuria
893.77/2528Tientsin; Shanghai
893.77/2529Kiawchow-Tsinan Rail; Tokyo, Japan; Shantung Province
893.77/2530Kirin-Hailung Rail
893.77/2531Kirin-Hailung Rail
893.77/2532Honan; Kwangtung; Szechwan; Tsingtao; Shantung; Canton; Chungking; Tsingtao; Changsha; Amoy
893.77/2533Shanghai-Hangchow Rail; Jessfield Station; Soochow Creek
893.77/2534Manchuria
893.77/2535Haiphong-Yunnanfu Rail
893.77/2536Haiphong-Yunnanful Rail
893.77/2537South Manchuria; North Manchuria; Russia; Japan; Dairen; Mukden
893.77/2538Shanghai-Hangchow-Ningpo Line
893.77/2539Kin-Han Rail
893.77/2409Peking-Mukden Rail; Hsin Min; Chinchow; Tientsin; Tangshan; Lanchow
893.77/2410Harbin-Hailunhsien Rail; Amur River;
893.77/2411Taonan-Tsitsihar Rail
893.77/2412Taonan-Anganghsi Rail; South Manchuria Rail;
893.77/2413Taonan-AngAnghsi Rail; Manchuria
893.77/2414Kirin-Hueing Rail;
893.77/2415Peking-Mukden Line; Kin-Han Line
893.77/2416Harin; Taonan-Tsitsihar Rail; South Manchuria;
893.77/2417Harin; Taonan-Tsitsihar Line
893.77/2418South Manchuria; Kirin-Changchun;
893.77/2419Harbin; Chinese Eastern Rail; South Manchuria Rail; Vladivostock; Taonan-Tsitsihar Rail
893.77/2420Harabin-Amur River Rail
893.77/2421Hulan-Hailun Line; Harbin; North Manchuria
893.77/2422Huhua Rail; Heilungkiang Province
893.77/2423Taonan-Angangki Line
893.77/2424Kirin-Tunhua Rail; Dairen
893.77/2425Taonan-Tsitsihar Rail; Manchuria; Harbin; Angangchi Line; Ssupingkai-Taonan Line
893.77/2426South Manchuria Rail;
893.77/2427Sansing Rail; Mukden; South Manchuria
893.77/2428South Manchuria; Peking; Taonan-Tsitsihar Rail
893.77/2429Mukden; Tientsin; Manchuria; Russia
893.77/2430Manchuria; Peking; Tokyo; Chinese Eastern Rail; South Manchuria Rail
893.77/2431South Manchuria Rail; Eastern Chinese Rail; Taonan-Tsitsihar Rail
893.77/2432Taonan-Tsitsihar Rail; South Manchuria
893.77/2433Peking-Taonan Rail; Peking-Hankow Rail; Peking-Mukden Rail; Tientsin-Pukow Rail
893.77/2434Heilungkiang Province; Pin-Hei Rail; South Manchuria Rail;
893.77/2435Huhai Rail; Harbin; Heilungkiang Province
893.77/2436Taonan-Tsitsihar Rail; South Manchuria Rail; Chinese Eastern Rail
893.77/2437Taonan-Tsitsihar Rail; Eastern Chinese Rail; South Manchuria Rail; Kirin; Dairen; Changchun; Tunhua; Mukden
893.77/2438South Manchuria Rail; Chinese Eastern Rail
893.77/2439Shangtung Rail; South Manchuria Rail; Taonan
893.77/2440Dairen
893.77/2441Taonan-Tsitsihar Rail; Dairen; Shantung
893.77/2442Peking-Suiyuan Rail;
893.77/2443Mukden-Hailung Rail
893.77/2444Taonan-Tsitsihar Rail; Kirin-Tunhua Rail; South Manchuria Rail; Eastern Chinese Rail;
893.77/2445South Manchuria Rail
893.77/2446South Manchuria Rail
893.77/2447Hulan-Hailun Rail; Huhai
893.77/2448south Manchuria; South Manchuria Rail
893.77/2449South Manchuria Rail; north Manchuria; Mukden; Changchun; Taonan-Tsitsihar Rail
893.77/2450Taonan-Tsitsihar Rail; South Manchuria Rail; Dairen; Mukden-Tsitsihar Rail
893.77/2451South Manchuria Rail; Peking-Mukden Rail; Taonan-Tsitsihar Rail; Kirin-Tunhua Rail; Kirin-Changchun Rail
893.77/2452North Manchuria; Mukden; Changchun-Bodune Rail; Taonan-Ganjur Rail; Hailar-Haraba Rail; Anganghsi-Mergon Rail; Harbin-Mukden Line;
893.77/2453-
893.77/2453South Manchuria Rail; Taonan-Sin Li Tun;
893.77/2455Chefoo-Whihsien Road; Shangtung Rail
893.77/2456Peking-Mukden Rail
893.77/2457Chinese Eastern Rail; Tsitsihar; Manchouli; Verkhne-Udinsk Line
893.77/2458South Manchuria; Taonan-Tsitsihar Rail; Chinese Eastern Rail
893.77/2459Kiaochow-Tsinan Rail; Cheng Yang
893.77/2460Lungkua; Hangchow; Canton
893.77/2461Kalgan Province
893.77/2462Shantung Province;
893.77/2463Foochow Province; Fukien
893.77/2464Manchuria; South Manchuria Rail; Hulan-Hailan Rail; Taonan-Angangchi Rail; Kirin-Tunhua Rail;
893.77/2465Manchuria
893.77/2466South Manchuria; Dairen; Japan
893.77/2467Amoy-Changchow Rail; Sungsu; Chiangtung
893.77/2468Manchuria; Taonan-Angangshi Rail; Mukden; Peking
893.77/2469Hunan
893.77/2470South Manchuria Rails; Mukden-Hailung Rail; Fushun; Peking-Mukden Rail
893.77/2471Chinese Eastern Provinces; Harbin; Manchuria
893.77/2472Taonan-Tsitsihar Rail; Shansi Rail; Peking-Tientsin Rail;
893.77/2473Tunhua; Manchuria; Kirin-Tunhua Rail
893.77/2474Kirin; Hailung; Mukden
893.77/2475Kirin-Tunhua Rail
893.77/2476Huhua Rail; Tsitsikar-Taonan
893.77/2477Canton; Kowloon; Samshui; Sunning; Hankow; Kwangtung
893.77/2478South Manchuria Rail; Manchuria; Dairen; Port Arthur
893.77/2479South Manchuria Rails; Mukden-Hailungcheng Rail; Kirin-Changchun Rail
893.77/2480Taonan-Anganghsi Rail; Hulan-Suihun Rail
893.77/2481Tsangchow; Tientsin-Pukow Rail; Shichiachuang; Peking-Hankow Rail
893.77/2482Kiao-Tsi Rail; Tsinan; Tsingtao; Shantung
893.77/2483Hunan; Canton-Hankow Rail; Chuchow-Pingsiang Rail
893.77/2484Huhai Rail
893.77/2485Taonan-Tsitsihar Rail; South Manchuira Rail; Kirin City; Mukden-Hailung
893.77/2486Kirin City; Kirin-Hailungcheng Rail; South Manchuria Rail
893.77/2487South Manchuria Rail; Chinese Eastern Rail; Kirin
893.77/2489Konan; Kansu; Shensi; Kaingsi; Hupeh;
893.77/2490[List of all major lines in China]
893.77/2540South Manchuria; Mongolia; South Manchuria Rail; Japan
893.77/2541South Manchuria Rail
893.77/2542Mukden; Hailung; Kirin; Mukden-Hailung Rail
893.77/2543Haiphong-Yunnanfu Rail
893.77/2544Mukden-Hailung Rail
893.77/2545South Manchuria; North Manchuria; Mongolia; Dairen; Russia; Japan
893.77/2546Manchuria
893.77/2547South Manchuria Rail; Manchuria
893.77/2548Chinese Eastern Rail; Harbin
893.77/2549Harbin; South Manchuria Rail; Mongolia; Japan
893.77/2550North Manchuria; Japan; Tungliso; Changwu; Kirin; Changchun; Ningutu; Taonanfu; Hulan-Hailun
893.77/2551Mukden-Hailung Rail
893.77/2552South Manchuria Rail
893.77/2553South Manchuria; Tokyo; Russia; Tienstisn; Peking; Kirin; Changchun
893.77/2554Tientsin; Peking-Mukden Rail; Kinsui; Peking-Suiyuan Rail;
893.77/2555Kirin-Tunhua Rail; Kirin-Changchun Rail
893.77/2556Manchuria; Mongolia
893.77/2557Tientsin; Peking-Mukden Rail
893.77/2558Peking; Russia; Japan
893.77/2559South Manchuria Rail; Kanchingtzu; Dairen; Port Arthur; Yingkow; Manchuria; Mongolia; Japan
893.77/2560South Manchuria Rail; Mukden; Suchiatun; Manchuria; Chinchou-Pitzuwo Rail
893.77/2561Dairen; Chin Wang Tao; South Manchuria Rail; Kirin-Hailung Rail
893.77/2562Dairen; South Manchuria
893.77/2563Peking-Mukden Rail; Ta-T'ung Rail; Tshushan-Paiyintala Rail; Chengchistun-Paiyintala Rail; South Manchuria Rail
893.77/2564Dairen; Korea; Vladivostock; Rashin; Ungi; Kainei; Kirin-Kainei; Hailin; Ninguta; Tunhua;
893.77/2565Mukden; Manchuria
893.77/2566Manchuria; Japan; South Manchuria Rail; Mukden; Dairen; Harbin;
893.77/2567South Manchuria; Manchuria
893.77/2568South Manchuria Rail; Japan
893.77/2569South Manchuria Rail; Japan
893.77/2570South Manchuria Rail
893.77/2571Tahuhan-Paiyintala Rail; Petuna; Taonan; Harbin; Peking-Mukden Line
893.77/2572South Manchuria Rails; Tahushan-TungTio Rail; Mukden; Dairen; Peking; Taonan; Tsitsihar
893.77/2573Dairen; South Manchuria Rail; Japan.
893.77/2574Mukden; Manchuria; Mongolia
893.77/2575Dairen; New York; Chingwangtao; South Manchuria
893.77/2576Tunhu; Kirin-Changchun; Ta;-T'ung Line; Feng-Lin; Lin-An; Kirin-Wuchang; Mukden-Linkiang; Linkiang-Antung
893.77/2577 Tahushan-Paiyintala Rail; Kirin-Kainei Rail; Hulutao Harbor
893.77/2578Dairen; New York; Japan; Kirin-Hailung Rail
893.77/2579Dairen; Kirin-Hailung Rail; Taonan-Angangchi Rail
893.77/2580Hukuang-Tsin Pu Rail; Canton-Kowloon Rail; Honan Rail; Shanghai-Nanking Rail; Peking-Mukden Rail
893.77/2581Russia; North Manchuria; Harbin
893.77/2582South Manchuria Rail; Dairen; Japan
893.77/2583South Manchuria Rail; Eastern Chinese Rail; Amur; Peking; Hu-Hai Rail; Sunagari; Harbin; Hailung; Hulan; Manchuria; Merger
893.77/2584South Manchuria Rail; Russia; Japan; Kirin-Huining Rail
893.77/2585Harien; Mukden; Peking; Taonan; Hulutao; Mukden-Chihli; Kisi; Lienshan-Hulutao Line; Mukden-Tientsin Rail; Chinchou-Aigun Rail; Lineshan-Wan; Newchwang-Shanhaikwan
893.77/2586South Manchuria Rail; Japan; Kirin-Hainei Rail; Kirin Tunhua Rail; Kirin-Huining
893.77/2587Kirin-Huining Rail; South Manchuria; Mukden
893.77/2588Taonan-Tsitsihar Rail; Mukden-Hailung Rail; Kaiyuan-Hailung Rail; Chinchow-Chaoyang Rail; Chaoyang-Chihfeng Rail; Chaoyang-Jehol Rail; Tahushan-Hungliao Rail; Tsitsihar-Angangchi Rail
893.77/2589Tietsin-Pukow Rail; Chu-Ching Rail; Hunan
893.77/2590Kiawchow-Tsinan Rail.
893.77/2591Hong Kong; Canton; Canton-Kowloon Rail; Canton-Hankow Rail; Chuchow; Hunan.
893.77/2592Eastern Chinese Rail; Vladivostock; Hailin-Sansing Rail; Yanchi; Muling-Mishan Rail; Sungari; Ussuri Rail
893.77/2593China; Japan; Germany; Manchuria; Mongolia.
893.77/2594South Manchuria; Harbin-Chang Chu
893.77/2595Canton; Hong Kong; Canton Leechloon' Canton-Hankow; Kwangtung
893.77/2596South Manchuria Rail; Dairen; Japan; Kirin-Hailung Rail;
893.77/2597Hukuang Rail
893.77/2598Taonan-Angauchi Rail; Mukden-Hailungchen Rail; Japan
893.77/2599Manchuria; Mongolia; Japan; Russia; Eastern Chinese Rail; South Manchuria Rail; Korea
893.77/2600Dairen; South Manchuria Rail; Japan; Mukden; Kirin-Hailung Rail
893.77/2601-
893.77/2602South Manchuria Rail; Kirin-Tunhua Rail
893.77/2603South Manchuria Rail; Mukden-Hailung Rail; Japan; Taonan-Angangchi Rail;
897.77/2604South Manchuria Rail; Russia; Japan
893.77/2605Eastern Chinese Rail; Japan; Russia
893.77/2606Kiaochow-Tsinan Rail; Mingshui; Tsingtao; Tsinanfu
893.77/2607South Manchuria Rail; Mukden-Hailung Rail; Manchuria; Kwantung Leased Territory; Japan
893.77/2608Kirin-Kainsi Rail; Kinrin-Tunhua Rail; South Manchuria Rail; Newchwang; Japan
893.77/2609South Manchuria Rail; Taonan-Angangchi Rail; Mukden-Hailung Rail
893.77/2610Harbin; Hailung; Sungari River; Hu-Hai Rail; Peking
893.77/2611Manchuria; Mukden
893.77/2612United States; Manchuria
893.77/2613Dairen; Japan; South Manchuria Rail; Manchuria;
893.77/2614Manchuria; Chinese Eastern Rail; South Manchuria Rail; Tunhua
893.77/2615Mukden-Hailung Rail
893.77/2616South Manchuria Rail; Kirin-Changchun Rail; Dairen; Kaiyuan; Ssupingkai
893.77/2617Dairen; Japan; South Manchuria Rail; Eastern Chinese Rail; Mukden-Hailungchen Rail; Taonan-Angangchi Rail; Kirin-Hailung Rail
893.77/2618Mukden-Hailun Rail; Southern Manchuria Rail; Eastern Chinese Rail; Dairen; Japan; Kirin; Ssupingkai-Taonan Rail
893.77/2619South Manchuria Rail; Mukden-Hailung Railway; Taonan-Angangchi Rail; Kirin-Hailung Rail
893.77/2620Hanyabng; Hankow; Peking;
893.77/2621South Manchuria Rail; Mukden-Hailung Rail; Taonan-Angangchi Rail; Kirin; Peking-Mukden Rail
893.77/2622Chinese Eastern Rail
893.77/2623Kirin-Hailung Rail; Mukden
893.77/2624Chinese Eastern Rail; Russia; Japan; Manchuria
893.77/2625South Manchuria Rail; Harin;
893.77/2626Peking-Mukden Rail; Tsitsihar-Koshan Rail; Hailung; Tsitsihar-Aigun Rail
893.77/2628Tsitsikar-Keshan Rail; North Manchuria; Ssupingkai-Taonan Rail; Anganghsi-Taonan Rail; South Manchuria Rail;
893.77/2629Manchuria; New York City
893.911/129Tsinan; Shantung; Tsing-chow; Peking; Shanghai
893.911/130Shangtung; Manchuria; Mongolia; Tibet; Chinese Turkestan
893.911/131Peking
893.911/132Amoy
893.911/133Shanghai
893.911/136Tientsin
893.911/137Peking; Tsingtau; Tsinan; Sinkiang; Mongolia; Tibet; Manchuria; Huitsung
893.911/138P'ing Pao; Swatow; Tapu; Ch'en Pao; Ch'ao-an; Puning; Hsin Ch'ao Jih Pao; P'ingyuan; Mei; Canton; Hongkong; Shanghai
893.911/139Swatow
893.911/140Foochow
893.911/141Tsinan; Peking; Shantung
893.911/142Foochow; Fukien; Peking; Yu-chi; Tu-fei; Anhui; Chekiang; Soochow; Nantai
893.911/143Foochow; Peking; Min-hou
893.911/144Foochow; Fukien; Kuan-tse
893.911/145Fu-chuan; Min-hou; Futing; Yungtai; Tungan; Putien; Hsionyu; Hui-an; Nan-an; Chinchiang; Ku-lou-chien; Amoy; Canton; Foochow
893.911/146Harbin
893.911/148Harbin; Kiev; Shanghai; Manchuria; Kobe
893.911/149Harbin
893.911/150Harbin
893.911/151Harbin
893.911/152Harbin; Manchuria; Peking
893.911/154Harbin
893.911/155Harbin
893.911/156Harbin
893.911/157Harbin
893.911/158Harbin
893.911/159Harbin; Peking
893.911/160Harbin
893.911/161Peking
893.911/162Shanghai
893.911/163Chefoo; Fusan
893.911/164Shanghai
893.911/164Harbin; Vladivostok
893.911/166Harbin
893.911/167Manchuria; Peking; Vladivostok
893.911/169Peking; Yunnanfu; Yunnan
893.911/170Harbin; Irkutak; Chita
893.911/171Foochow; Harbin
893.911/172Peking
893.911/174Harbin
893.911/175Harbin
893.911/176Tientsin
893.911/177Harbin
893.911/178Shanghai;
893.911/179Harbin
893.911/180Harbin
893.911/181Peking; Tientsin
893.911/182Tientsin; Peking; Hankow
893.911/183Tientsin; Peking
893.911/184Tientsin; Peking
893.911/185Antung
893.911/186Peking; Canton; Hankow; Shanghai; Tientsin
893.911/187Harbin
893.911/189Harbin
893.911/190Harbin
893.911/191Shanghai
893.911/193Harbin
893.911/194Shanghai; Canton; Peking
893.911/195Harbin
893.911/196Harbin
893.911/197Harbin
893.911/198Harbin
893.911/199Shanghai; Tientsin
893.911/200Mukden; Vladivostok; Peking
893.911/201Shanghai
893.911/202Peking
893.911/203Peking
893.911/204Harbin
893.911/205Harbin
893.911/207Tientsin; Shanghai; Peking; Canton
893.911/208Harbin
893.911/209Canton; Peking
893.911/210Chahar; Suiyuan; Kalgan; Suiyuan; Paotow; Saratsi; Kweihua-cheng; Mongolia; Urga; Tientsin; Peking
893.911/211Peking
893.911/212Tientsin; Peking
893.911/213Shanghai
893.911/214Tientsin; Ch'ing Yun; Ts'ang Hsien
893.911/215Tientsin; Peking
893.911/216Shanghai
893.911/217Harbin
893.911/218Tientsin; Peking; Chihli
893.911/219Shanghai; Peking
893.911/220Hankow; Peking
893.911/221Harbin
893.911/222Peking; Hankow
893.911/223Shanghai; Hankow; Peking
893.911/224Canton; Peking; Shanghai; Hankow
893.911/225Hankow; Peking; Hupeh
893.911/226Hankow
893.911/227Peking
893.911/228Dairen; Manchuria;
893.911/229Dairen; Manchuria
893.911/230Manchuria; Mongolia
893.911/231Foochow; Tientsin; Tangku; Haiho; Shanghai; Nanking; Hai Ho
893.911/232Kwangsi; Canton
893.911/233Harbin
893.911/234Harbin
893.911/236Tientsin
893.911/237Peking
893.911/237Canton; Chuchow; Shiuchow; Pingshek
893.911/239Canton; Hongkong; Kwangsi; Shanghai
893.911/240Foochow; Shanghai; Lungyen; Amoy
893.911/241Shanghai; Peiping
893.911/242Peking; Tientsin; Nanking
893.911/244Nanking
893.911/245Nanking
893.911/246Shanghai
893.911/247Nanking; Shanghai
893.911/248Nanking
893.9111/-Dairen; Jintan; Dalny; Manchuria
893.9111/1Dalny; Manchuria; Dairen
893.9111/2Swatow; Chao-chow-fu
893.9111/3Swatow
893.9111/4Dalny; Manchuria; Fushun
893.9111/6Dalny; Manchuria; Dairen; Yinkgkou
893.9111/7Kwantung; Dalny; Manchuria
893.9111/9 Peking
893.9111/10Shanghai; Shantung
893.9111/11Harbin
893.9111/12Shanghai
893.9111/13Harbin
893.9111/13Chungshan Park; Peking; Peiping
893.9111/15Nanking
893.9111/16Foochow; Shanghai
893.9111/17Shanghai; Kyoto
893.9111/18Shanghai; Honan
893.911/80Peking; Tientsin
893.911/81Peking; Tientsin
893.911/82Peking; Tientsin
893.911/83Peking; Tientsin
893.911/84Tientsin
893.911/85Tientsin
893.911/86Peking
893.911/87Peking
893.911/88Peking; Tsinanfu
893.911/89Peking
893.911/90Peking
893.911/91Tientsin; Peking; Chihli
893.911/93Peking; Tientsin
893.911/94Peking; Tientsin
893.911/95Peking; Tientsin
893.911/96Antung; Mukden; Feng Hwang Cheng; Chwang Ho; Ta Ku Shan; T'ung Hua
893.911/97Peking; Tientsin
893.911/98Peking; Tientsin
893.911/99Peking; Tientsin
893.911/100Peking
893.911/101Peking
893.911/102Peking
893.911/103Tsinan; Peking
893.911/104Peking
893.911/105Peking
893.911/106Peking
893.911/107Hankow; Peking
893.911/108Peking; Tientsin
893.911/110Wuhan; Hankow
893.911/111Peking; Tientsin
893.911/112Peking; Tientsin
893.911/113Peking; Tientsin
893.911/114Peking; Tientsin
893.911/115Peking; Tientsin
893.77/2326Tao Nan-Tsitsihar Railway lines; Chinahow Railway lines; American Consul at Harbin; American Consul at Mukden.
893.77/2327Manchuria; Taonan-Tsitsihar railway lines
893.77/2328Taonan-Tsitsihar railway lines; Ssupingkai-Chengchiatun region;
893.77/2329Taonan-Tsitsihar railway lines; Harbin; Taonan; Tsitsihar; Vladivostok; Dairan
893.77/2330South Manchuria; Taonan-Tsitsihar rail lines;
893.77/2331Taonan-Tsitsihar rail lines; South Manchuria;
893.77/2332Taonan-Tsitsihar rail lines; Mukden- Hailung rail lines;
893.77/2333South Manchuria; China, Japan, Russia
893.77/2334Lincheng providence; Chihli
893.77/893.77/1961Kiangsu; Shantung; Japan; Nanking; Tisinan; Tsingtau;
893.77/893.77/1962Shanghai; Kiukiang; Nanchang; Taiwan;
893.77/893.77/1963Peking; Washington; Hankow; Philadelphia; Pennsylvannia;
893.77/893.77/1965Peking; Hankow; Suiyuan;
893.77/893.77/1966Peking; Washington; Hankow; Philadelphia; Pennsylvania;
893.77/893.77/1967Tientsin; Washington; Peking; Wall Street; New York City;
893.77/893.77/1968Manchuria; New York;
893.77/893.77/1969Peking; Hankow; Philadelphia; Washington D. C.;
893.77/893.77/1970Hongkong; Kowloon; Canton;
893.77/893.77/1971Washington D. C.; Peking; Hankow; Siuyuan; Chicago; Illinois; Shanghai; Pukow; Chinwangtao;
893.77/893.77/1972Shanghai; Peking;
893.77/893.77/1973Japan; Shantung; Kiaochau; Peking; Nukukou;
893.77/893.77/1974Peking; Washington; Hankow; Mukden; Pukow; Suiyuan; Nanking; Canton; Kowloon; New York;
893.77/893.77/1975New York; Washington D. C.; Szechuan; Chungking; Chengtu; Peking;
893.77/893.77/1976Washington; Peking; London; Suiyuan;
893.77/893.77/1977Peking; Washington;
893.77/893.77/1978Peking; Washington; Belgium; Lunghai;
893.77/893.77/1979Manchuria;
893.77/893.77/1980Washington D. C.; Peking; Yokohama;
893.77/893.77/1982Washington D. C.; Philadelphia; Peking; Hankow;
893.77/893.77/1983Washington;
893.77/893.77/1984Washington D. C.; Shantung;
893.77/893.77/1985Philadelphia; Washington D.C.; Peking; Hankow;
893.77/893.77/1986Washington; Shanghai; Peking; Suiyuan; Tientsin; Pukow; Hunan; Hankow;
893.77/893.77/1987Washington; Peking; Suiyuan; Hankow;
893.77/893.77/1988Peking; Washington; Hankow; Suiyuan; Tientsin; Pukow;
893.77/893.77/1989Peking; Washington; Suiyuan;
893.77/893.77/1990Peking; Washington; Hankow;
893.77/893.77/1991Shanghai; Washington; Kiaochow; Tsinan; Edwin S. Cunningham;
893.77/893.77/1992Philadelphia; Peking; Hankow; Washington D. C.;
893.77/893.77/1993Philadelphia; Peking; Hankow; Washington D. C.;
893.77/893.77/1994Peking; Washington; Hankow; Chicago;
893.77/893.77/1995Peking; Washington; Peking; Hankow; Tientsin; Philadelphia; Pennsylvania;
893.77/893.77/1996Washington D. C.; Peking; Hankow;
893.77/893.77/1997Peking; Washington; Hankow; Philadelphia;
893.77/893.77/1998New York; Washington D. C.; Canton; Hankow; Szcechuan; London; Shanghai;
893.77/893.77/1999Dairen; Manchuria;
893.77/893.77/2000Washington D. C.; New York; Peking; Hankow;
893.77/893.77/2001Washington; Harbin; Shantung;
893.77/893.77/2002Washington; Harbin; Ussuri;
893.77/893.77/2003Peking; Washington; Peking; Hankow;
893.77/893.77/2004Peking; Washington; Peking-Suiyuan Railway; Peking- Hankow Railway; Frank Rhea; Jacob Gould Schurman; Stevens; Arnold;
893.77/893.77/2005Peking; Washington; Shanghai;
893.77/893.77/2006Amoy; Changchow;
893.77/893.77/2007Peking; Washington; Lunghai;
893.77/893.77/2008Manchuria;
893.77/893.77/2009Washington D. C.; Hukuang; Peking;
893.77/893.77/2010Washington D.C.; Peking;
893.77/893.77/2011Washington D.C.;
893.77/893.77/2012Washington; Peking; Suiyuan; Hankow;
893.77/893.77/2013Zabaikal; Harbin; Peking; Manchuria;
893.77/893.77/2015Washington; Peking;
893.77/893.77/2016Peking; Washington; Hankow;
893.77/893.77/2017Dairen; Manchuria;
893.77/893.77/2018Shanghai; Nanchang; Kiukiang; Yangtsze; Canton; Swatow; Foochow;
893.77/893.77/2019New York; Washington D.C.; Chungking; Chengtu; Szechuan; London;
893.77/893.77/2020Harbia; Manchuria;
893.77/893.77/2021Washington D.C.; New York; Chungking; Chengtu; London;
893.77/893.77/2022Shantung; Shanghai; Tsinanfu; Tsingtau;
893.77/893.77/2004New York; Peking; Canton; Hankow;
893.77/893.77/2025New York; Washington D. C.; Chungking; Chengtu; Szechuan; London;
893.77/893.77/2026Peking; Washington; Shantung;
893.77/893.77/2027Tsingtau;
893.77/893.77/2028Shantung;
893.77/893.77/2029Pekling; Washington; Suiyuan; Hankow;
893.77/893.77/2030Peking; Washington; Hankow;
893.77/893.77/2031Peking; Washington; Hiachow;
893.77/893.77/2032Lunghai;
893.77/893.77/2033Harbin; Chanchung; Sungari River; South Manchuria; Washington D. C.;
893.77/893.77/2034China;
893.77/893.77/2035Tientsin; Washington; Peking; Mukden;
893.77/893.77/2036Peking; Washington; Hankow;
893.77/893.77/2037Peking; Washington; Mukden;
893.77/893.77/2038Tsingtau; Shantung; Washington; Peking; Tsinan; Shanghai; Tientsin;
893.77/893.77/2039Manchuria; Washington; Harbin; Taheiho; Darien;
893.77/893.77/2040Harbin; Washington; Manchuria;
893.77/893.77/2041Peking; Washington; Hankow; Suiyuan;
893.77/893.77/2042Dairen; Washington; Manchuria; Wafangtien; Yinkow; Tashihchiao; Anshan; Liaoyang; Nukden; Tiek-ling; Kaiyuan; Kungchuling; Ssupingkai; Changchun; Penhsihu; Kirin; Fushun;
893.77/893.77/2044Peking; Washington; Shantung; Tsingtau;
893.77/893.77/2045Dairen; Manchuria;
893.77/893.77/2046Swatow; Sung-Hang; Kuangtung; Shanghai;
893.77/893.77/2047Washington D.C.; Suiyuan; Peking; Chicago; Illinois;
893.77/893.77/2048Tientsin; Peking; Suiyuan;
893.77/893.77/2049China;
893.77/893.77/2176Washington; Kwangtung; Ping Yang; Canton;
893.77/893.77/2177Tientsin; Pukow; Peking; Shanhaikwan;
893.77/893.77/2178Shanhaikwan; Mukden; Peking;
893.77/893.77/2179Tienposhan; Tumen; Manchuria; Chutzukai; Chaoyang-chen; Laotoukou; Mukden; Peking; Harbin;
893.77/893.77/2180Kiaochow; Tsinan; Peking; Washington;
893.77/893.77/2181Manchuria; New York City; Heilungkiang; Kirin; Fengtien; Amur River; Korea; Yellow Sea; Gulf of Pechili; Spain; France; Italy; Liao; Sungari; Nonni; Hulan; Japan; Illinois; Minnisota;
893.77/893.77/2182Washington; Peking; Canton; Canada;
893.77/893.77/2183Harbin; Manchuria; Washington; Ussuri; Dairen;
893.77/893.77/2185Tsinan; Washington; Kiaochow; Shantung; Nanting; Tzuch'uan; Tak'unlun; Poshan; Tayuho; Wangts'un p'uchi; Minshui; Tsayuanchuang; Chi'ingchou; Fengtzu; Wefhsien;
893.77/893.77/2186Washington; Peking; Suiyuan; Hong Kong; Shanghai; Hankow; Tientsin; Pukow;
893.77/893.77/2187Harbin; Washington; Manchuria; Taonan; Tsitsikar; Ssupingkai; Chengchiatun; Taonanfu; Chinchow; Aigun; Pinghei;
893.77/893.77/2188Harbin; Manchuria; Washington;
893.77/893.77/2189Mukden; Tientu; Washington; Harbin;
893.911/128Peking; Amoy; Fukien
893.77/2335Manchuria; Feng-hai; Chi-tao; Liao-kai; Chi-tun; Fengtien Province; Ssupingkai-Taonan rail lines;
893.77/2336Mukden; Hailung; Hsingching;
893.77/2337Taonan; Anganghsi; Tientsin district
893.77/2338Peking; Mukden; Tientsin; Fengtien
893.77/2339Taonan; Tsitsihar; North Manchuria; South Manchuria; Changklakow;
893.77/2340American Embassy, Tokyo; Taonan; Tsitsihar; Southern Manchuria;
893.77/2341Fengtien government; Manchuria; Mukden; Hailung;
893.77/2342Hsingking; Fengtien Province; Mukden; Hailung;
893.77/2343Yunan; Haiphong
893.77/2344Peking; Mukden;
893.77/2345Peking; Mukden; Mukden (Shankaikwan);
893.77/2346South Manchuria; Mukden;
893.77/2347Mukden; Peking; Peking-Mukden Railway; Shanhaikuan
893.77/2348Taonan; Tsitsihar; Mukden; south Manchuria;
893.77/2349Peking-Hankow Railway; Peking; Hankow; Chumatien; Mingkang; Kioshan; Somyamg
893.77/2350Hailar; Taonan; south Manchuria; Fengtien;
893.77/2350Mukden; Manchuria; Taonan; Tsitsihar; Hailung; Manchuli; Siberia; Wutien; Peking; Mongolia
893.77/2351-
893.77/2352Tsitsihar; Taonan; south Manchuria;
893.77/2353south Manchuria; Taonan; Tsitsihar;
893.77/2354Taonan; Tsitsihar;
893.77/2355Taonan; Tsitsihar; Manchuria; Vladisvostok; Dairen; Chentung; Tailai;
893.77/2356Shanghai; American Chamber of Commerce; railways in north China
893.77/2357Chihli; Fengtien; Tientsin; Pukow; Shanghai; Peking;
893.77/2358Canton; Hong Kong;
893.77/2359Mukden; Taonan; Tsitsihar; Ssupingkal; Chentung; Tailaihsien; Angangki; south Manchuria
893.77/2360Mukden; Huncheun, Manchuria; Lungchingtsun-Maotoukow; Chaoyang; Yenki; Kirin; Hueining; Tunhua;
893.77/2361South Manchuria; Taonan; Ang-ang-hal; Kirin; Tunhua; Changchun;
893.77/2362Taonan-Tsitsihar Line; South Manchuria Rail Company; Fengtien Province;
893.77/2363Tsitsihar-Taonan Railway
893.77/2364Mukden; Hailung; Chaoyangchen
893.77/2365Taonon-Tsitsihar Rail; Chinese Eastern Rail
893.77/2366Changchow-Amoy Line; Shanghai-Nanking Line; Ningpo; Peking-Mukden Lines; Chekiang; Kiangau; Lu Yung-hsiang; Chi Hsieh-yuan
893.77/2367Yunnanfu; Haiphong-Yunnan Raiway; K'opaots'un; Erhlunghsichu;
893.77/2368Laoyat'ang; Yunnan;
893.77/2369Taonan-Tsitsihar Rail; Mukden Rail; Chinese Eastern Rail;
893.77/2370Chinchou; South Manchuria Rail; Pitzuo; Yellow Sea;
893.77/2371Chita; Urga; Eastern Sibera; Russia; China
893.77/2372Manchuria Railway Company; Changchung; Dairen; Mukden; Antung
893.77/2373Taonan; Khurahura; South Manchuria Rail; Peking; Tokyo; Russia; Dairen; Harbin
893.77/2374Chinese Eastern Railway Company; Tsitsikar; Harbin; Hailunhsien; Harbin-Ta Hei Ho Railway
893.77/2375Sun Pei Chen; Harbin; Sungari River; Hailunhsien; Pin-Hei
893.77/2376Pienlo; Honan; Kiangsu; Lotung; Lunghai; Laifeng-Honan Rail; Kaifengfu; Hsuchowfu
893.77/2377Chinese Eastern Rail; Pin-Hei Railway,
893.77/2378Ussuri Railway; South Manchuria Railway; Changchun; Chinese Eastern Railway; Vladivostok
893.77/2379Chinchow-Peipiao Line; Chaoyang Branch; Hsinlitun; Taonan-Newchwang; Taonan-Tsitsihar;
893.77/2380Harbin River; Amur River; South Manchuria Rail; Tsitsihar-Taonon Railway; Mukden; Chinese Eastern Rail; Hu-lan Rail
893.77/2381Chinchou; Pitzuo; Kwantung Leased Territory; South Manchuria Rail; Dairen; Liaotung Peninsula; Piliuho; Chuangho;
893.77/2382North Manchuria Rail; Nonnonchi-Tsitsihar Rail; Taonan-Tsitsihar Line; Mongolia; Hulan-Hailun Line; Machiaochunankow; Chinese Eastern Rail; Mishan-Muliang Line; Anta-Haichuan Line; Shihtouchengtze Line; Chanchun; Fuyu; Kirin; Hailin; Ningkuta
893.77/2383Hsuchowfu-Yunho Line; Sinpu; Haichow; South Manchuria; North Manchuria; Chihlt Tupan; Grand Canal; Urga
893.77/2384HongKong-Canton Rail; Kowloon; Shumehun;
893.77/2385Ussuri Rail; South Manchuria Rail; Chinese Eastern Rail;
893.77/2386International Banking Corp New York; North Manchuria; Dairen; Tailai; Taonan; Taonan-Tsitsihar Rail
893.77/2387Hankow-Fancheng Line; Han River; Peking-Hankow Line; Yangkiahung-Ichang Line; Chungking; Chengtufu
893.77/2388Harbin- Hailunhsien Rail;
893.77/2389Shangtung
893.77/2390South Manchuria Rail; North Manchuria; Taonan-Tsitsihar; Tunhua; Huening; Kirin; Fuyu; Tailai;
893.77/2391Hukuang Rail; Hunan; Hupeh; Caton-Hankow Line;
893.77/2392South Manchuria Rail; Vladivostock; Dairen; Harbin; Dalny;
893.77/2393Taonan-Tsitsihar Rail; Kirin, Harbin; Vladivostock
893.77/2394Tientsin; Peking
893.77/2394Tietsin
893.77/2395Dairen; Vladivostock; Changchun; Chinese Eastern Railway; Manchuria; Shanghai; Kobe; Harbin;
893.77/2396Peking-Mukden Rail
893.77/2397Tientsin' Tsinanfu; Teh-chow;
893.77/2398South Manchuria Rail; Kwantung Leased Territory;
893.77/2399South Manchuria Rail; Kirin-Tunhua Rail; Taonan-Angangohi Line; Kirin-Kwainei Line
893.77/2400Chinchow; Suichung; Hainminfu; Peking-Mukden Rail;
893.77/2401Peking; Suiyuan;
893.77/2402Taonan-Tsitsihar Rail
893.77/2403Peking-Mukden Rail;
893.77/2404Peking-Suiyuan Rail
893.77/2405Manchuria; Dairen; Kwanchengtze; Changchun; Vladivostock
893.77/2406Tientien-Pukow Rail; Kiaochow-Tsinan Rail;
893.77/2407Mukden, Antung; Changchun; Manchuria
893.77/2408Taonan-Tsitsihar; Angangchi; Nanking; south Manchuria; Nen River
893.77/2491Kiangsu Province; Anhua Province; Tientsin-Pukow Rail; Shanghai-Nanking Rail; Lunghai Rail; Nanking Rail; Pukow-Sinyang Rail; Nanking-Changsha Rail
893.77/2492South Manchuria; Kirin City; Hailungcheng; Dairen; Mukden
893.77/2493Kirin-Hailungcheng Rail; South Manchuria Rail;
893.77/2494Amoy Province; Chuan-Shihshih Rail; Changchow-Chinangtung Rail
893.77/2495Kwangtung District
893.77/2496Swatow District; Tsinan District
893.77/2496South Manchuria Line; Mukden; Taonan
893.77/2497Manchuria; Mukden; Hailungcheng; Kirin; Taonan; Hailar; Tsitsihar; Kailu; Payantala; Chenchiatun
893.77/2499Haiphong-Yunnanfu Rail; Kopei Rail; Linko Rail
893.77/2500Taonan-Tsitsihar Rail; Mukden; Ssupingkai-Taonan Rail;
893.77/2501South Manchuria Railway
893.77/2502Taonan-Tsitsihar Rail; South Manchuria Rail;
893.77/2503Huhai-Hailungcheng Rail; Harbin
893.77/2504Hupeh-Hunah Rail; Hankow-Ichang Rail,
893.77/2505Shanghai-Hangchow-Ningpo Rail; Shanghai-Nanking Rail; Shanghai Woosung Rail
893.77/2506Huhai Rail; Chinese Eastern Rail;
893.77/893.77/2190Harbin; Manchuria; Washington; Ussuri;
893.77/893.77/2191Tsinan; Shanghai; Tientsin; Pukow;
893.77/893.77/2192Yunnanfu; Washington; Poseh; Kwangsi; Hsingyifu; Kweichow; Tokoyo; Pin-Hei; New York;
893.77/893.77/2193Washington; Harbin; Tien-tu; Mukden; Peking;
893.77/893.77/2194Washington; Harbin; Manchuria;
893.77/893.77/2195Peking; Washington;
893.77/893.77/2196Washington; Tientsin;
893.77/893.77/2197Tientsin; Pukow; Tsinan; Shanghai; Tsingtau;
893.77/893.77/2198Manchuria; Mukden; Kaiyuan; Hailung; Siefeng; Peking;
893.77/893.77/2199Peking; Washington D. C.; Suiyuan;
893.77/893.77/2200Chicago; Illinois; Washington D. C.; Peking; Suiyuan;
893.77/893.77/2201London; Washington; Chefoo; Weihsien; Tsangchow; Shihkiachwang; Tientsin; Chihfeng;
893.77/893.77/2202Chefoo; Weihsien; Tientsin; Peking; Washington; Mongolia; Tsangchow; Chili; Shih-kia-chuang;
893.77/893.77/2203Harbin; Washington; Manchuria; Dairen;
893.77/893.77/2204Peking; Washingotn;
893.77/893.77/2205Tsinan; Washington Kiaochow; Shanghai; Changtien; Shantung; Tsinanfu;
893.77/893.77/2206Washington; Peking; Suiyuan; New York;
893.77/893.77/2207Chicago; Washington D. C.; Peking; Siuyuan;
893.77/893.77/2208Peking; Washington; Suiyuan; Chicago; Illinois;
893.77/893.77/2209Chicago; Washington D.C.;
893.77/893.77/2110Chicago; Illinois; Peking;
893.77/893.77/2211Peking; Canton; Kowloon; HongKong;
893.77/893.77/2212Chicago; Illinois; Washington;
893.77/893.77/2214Peking; Shanghai;
893.77/893.77/2216Chefoo; Weihsien; Washington; Tientsin;
893.77/893.77/2217Washington D. C.; Chicago; Peking; Suiyuan;
893.77/893.77/2218Belgium;
893.77/893.77/2219Peking; Washington; Tientsin; Tsangchow; Shihchischwang; Chiefeng (Mongolia); Chefoo; Weihsian; Shanghai;
893.77/893.77/2220Mukden; Shanhaikwan; Peking; Washington; Shanghai;
893.77/893.77/2221Tsinan; Chefoo; Weihsien; Washington; Peking; Tsingtau; Shantung; Chihli;
893.77/893.77/2223Peking; Washington D. C.;
893.77/893.77/2224Harbin; Ssupingkai; Taokanfu; Washington; Peking;
893.77/893.77/2225Kiaochow; Tsinan; Tientsin; Washington; Chefoo; Tsingtau; Shantung;
893.77/893.77/2226La Paz; Bolivia; Washington; Peking;
893.77/893.77/2227Washington; Peking; Tienpao-shan; Tumen; Mukden; Tien-tu;
893.77/893.77/2228Holland; Amsterdam; Netherlands; Lunghai;
893.77/893.77/2229Peking; Washington;
893.77/893.77/2230Peking; Suiyuan;
893.77/893.77/2232Tokyo; Washington; Shantung;
893.77/893.77/2232Harbin; Taheiho; Washington;
893.77/893.77/2233Washington; Harbin; Ssupingkai; Chenchiatun; Tunliao; Taonanfu;
893.77/893.77/2234Tientsin; Washington; Peking;
893.77/893.77/2235Tsinan; Washington; Chefoo; Weihsien; Shanghai;
893.77/893.77/2236Tsinan; Kiaochow; Washington;
893.77/893.77/2237Tsinan; Kiaochow;
893.77/893.77/2238Washington; Tokyo; Shantung;
893.77/893.77/2239Haiphong; Yunnanfu; Peking;
893.77/893.77/2240Washington; Peking; Suiyuan;
893.77/893.77/2241Manchuria; Harbin; Washington;
893.77/893.77/2242Peking; Washington; Suiyuan;
893.77/893.77/2243Peking; Washington;
893.77/893.77/2244Harbin; Manchuria; Washington; Tienpaoshan; Tumen;
893.77/893.77/2245Harbin; Tahniho; Washington; Pinhei;
893.77/893.77/2246Peking; Washington; Peking; Suiyuan; Chicago;
893.77/893.77/2247Harbin; Washington; Tahniho; Tientsin; Sungari;
893.77/893.77/2248Tokyo; Washington; Shantung; Tsingtsu;
893.77/893.77/2249Washington; Peking; Suiyuan;
893.77/893.77/2250Peking; Washington D.C.; Harbin;
893.77/893.77/2251Harbin; Washington; Manchuria;
893.77/893.77/2252Hankow; Kwang Ying Tang; Shanchow; Lunghai;
893.77/893.77/2253Canton; Kongmoon;
893.77/893.77/2254Washington; Harbin; Manchuria; Pinhei;
893.77/893.77/2255Harbin; Washington; Taheiho; Mukden;
893.77/893.77/2256Tsingtau; Washington; Kiaochow; Peking;
893.77/893.77/2257Tsingtau; Chefoo; Weihsien; Washington D. C.; Shanghai;
893.77/893.77/2258Ssupingkai-Taonanfu Railway; Bell; Le Doyen; K. Yoshizawa; W. J. Oudendijk;
893.77/893.77/2259Washington; Peking; Suiyuan;
893.77/893.77/2260Mukden; Manchuria;
893.77/893.77/2261Washington; Peking;
893.77/893.77/2262Amoy; Peking; Chanchow;
893.77/893.77/2263Washington; Peking; Mentoukou; Tsaitang; Suiyuan;
893.77/893.77/2264Peking; Washington; Suiyuan;
893.77/893.77/2265Harbin; Washington; Manchuria; Peking;
893.77/893.77/2266Peking; Washington; Suiyuan;
893.77/893.77/2267Peking; Washington; Kalgan; Urga;
893.77/893.77/2268Peking; Washington; Suiyuan;
893.77/893.77/2269Washington D. C.; Chicago;
893.77/893.77/2270Japan; Taonanfu; Tsitsihar;
893.77/893.77/2271Manchuria; Harbin; Washington; Hulan; Hailun;
893.77/893.77/2272Mukden; Washington; Manchuria;
893.77/893.77/2273Peking; Sui Yuan; Washington;
893.77/893.77/2274Harbin; Hulan; Nanchiang; Hellungkiang; Washington;
893.77/893.77/2275Washington; Tokyo; Taonanfu; Tsitsihar;
893.77/893.77/2276Washington D.C.; New York; Peking; Suiyuan;
893.77/893.77/2277Peking; Chicago;
893.77/893.77/2278Shuntang; Peking;
893.77/893.77/2279New York; Washington D. C.; Peking; Suiyuan; London;
893.77/893.77/2281Cluver; Indiana; Indiananpolis; Washington D. C.;
893.77/893.77/2282Washington; Hulan; Nunkiang; Harbin; Hellungkiang Province;
893.77/893.77/2283Harbin; Washington; Hulan; Nanchiang;
893.77/893.77/2284Haiphong; Yunnanfu; Peking;
893.77/893.77/2285Manchuria; Washington;
893.77/893.77/2286Peking; Washington; Russia; Manchuria;
893.77/893.77/2287Mukden; Manchuria;
893.77/893.77/2288Peking; Washington; Hukuang;
893.77/893.77/2289Peking; Washington; Suiyuan;
893.77/893.77/2290Mukden; Washington; Manchuria; Tokyo;
893.77/893.77/2291Mukden; Washington; Manchuria; Peking; Tokyo;
893.77/893.77/2292Karuizawa; Washington;
893.77/893.77/2293Great Britain; Tientsin; Pukow;
893.77/893.77/2294Peking; Manchuria; Washington;
893.77/893.77/2295Harbin; Washington; Manchuria; Kokusai; Unaoo;
893.77/893.77/2296Harbin; Manchuria; Washington;
893.77/893.77/2297Yunnanfu; Washington; Kopi; Peking; Shanghai;
893.77/893.77/2298Haiphong; Yunnafu; France;
893.77/893.77/2299Manchuria;
893.796-Hoover,Lawrence E./1China; Sibera; South American; Tientsin; Canton; Shanghai; Yangtze River; Chungking; New York.
893.796-Hoover,Lawrence E./2China; Tientsin; Canton; Shanghai; Yangtze River; Chungking.
893.796-Hoover,Lawrence E./3China; New York.
893.796-Hoover,Lawrence E./4China.
893.796-Hoover,Lawrence E./5China; Japan; German; Shanghai.
893.796-Hoover,Lawrence E./6China.
893.796-HooverLawrence E./7China; Far East; Harbin; Europe Soviet Russia; Nanking;
893.796-Hoover,Lawrence E./8China; Shanghai; Great Britain; Germany; Japan.
893.796-Hoover,Lawrence E./9China; Nanking; Shanghai.
893.796-Hoover,Lawrence E./10China; New York City.
893.796-Hoover,Lawrence E./11China; Japan; Manchuria; Hong Kong; Manila; Shanghai.
893.796-Hoover,Lawrence E./12Shanghai; China.
893.796-Hoover,Lawrence E./13China; Shanghai.
893.796-Hoover,Lawrence E./14-
893.796-Hoover,Lawrence E./15Far East; China; Shanghia; Manila.
893.796-Hoover,Lawrence E./16China; Shanghai.
893.796-Hoover,Lawrence E./17nanking; Shanghai; Hangchow; New York; Peking.
893.796-StinsonA/C Corp./1Shanghai; China; Detroit.
893.796-StinsonA/C Corp./2Shanghai; Detroit; China.
893.796-StinsonA/C Corp./3China; Shanghai.
893.796-StinsonA/C Corp./4Detroit; Shanghai.
893.796-StinsonA/C Corp./5Shanghai.
893.796-StinsonA/C Corp./6Detriot; Shanghai.
893.796.StinsonA/C Corp./7Detroit; Shanghai.
893.796-StinsonA/C Corp./8Nanking; New York; Peking.
893.796-StinsonA/C Corp./9Detroit; Nanking; New York; Shanghai; Hankow.
893.796-StinsonA/C Corp./10Nanking; Shangahi; Peking.
893.796-StinsonA/C Corp./11Shanghai; Detroit, Michigan.
893.796-StinsonA/C Corp./12Seattle; Nanking; Peking; Detroit; New York.
893.796-StinsonA/C Corp./13New York; Seattle; Nanking; Detroit.
893.796-StinsonA/C Corp./14Detroit; Shanghai-Nanking-Hankow air route; Peking; Ichang; Chungking; Chenju.
893.796-StinsonA/C Corp./15Seattle; Shanghai.
893.796-StinsonA/C Corp./16Seattle; Shanghai; Michigan.
893.796-StinsonA/C Corp./17Shanghai; Seattle.
893.796-StinsonA/C Corp./18Shanghai; Nanking; Hankow; Peking.
893.796-StinsonA/C Corp./19Seattle; China; Shanghai.
893.796-StinsonA/C Corp./20Seattle; China.
893.796-StinsonA/C Corp./21Nanking; Detroit; Shanghai; Hungjao Aerodrome.
893.796-StinsonA/C Corp./22Michigan; Shanghai.
893.796-StinsonA/C Corp./23Shanghai.
893.7961/0Macao; Soosung; Hankow; Chihli.
893.7961/1Chinwangtao; Peking; France; Japan; Italy; Britain.
893.7961/2Peking.
893.7961/3China; Paris; Th-Sha-T'ou; Canton; Ta-Hung-Chiao; Shanghai; Nan-Yuan; Peiping.
893.7961/4America; China; Chefoo.
893.7961/5Kwangtung; Kwangsi; Canton.
893.7961/6Shanghai-Nankina route.
893.7961/7Hupeh; Hankow.
893.7961/8Mukden; Three Eastern Provinces; Mukden.
893.7961/9Tsingtao; Shangtung Province; Nanking.
893.7961/10Kiangsu; Shanghai.
893.7961/11Swatow; Nanking; Canton.
893.7961/13Foochow.
893.7961/13Amoy; Shanghai; Hong Kong; Foochow; Harbin; Laonda; Monrovia; Penang; Swatow.
893.7961/14Harbin; Kirin; Heilungchiang; Manchuria; Japan.
893.7961/15Shanghai.
893.7962/0Dairen; Choushuitzu; South Manchuria Rail; Japan; Korea; Heij.
893.7962/1Peking; Goochow.
893.79694/0Osaka; Dairen; Japan; Hiroshima; Seoul; Koreah; South Manchuria Rail; Eijoshi; Port Arthur; Choushiutzu.
893.79694/1Osaka; Shanghai; Japan.
893.797/0Canton; North River; Mui Leng; Shiu Cho; Nam Hung; Kwangtung; Canton-Hankow rail; Kongkong.
893.797/1Peking.
893.797/2Mongolia; Kalgan.
893.797/3Peking; Urga; Kiakhta; Irkutsk; Vladicostock; Kalgan; Russia; Udde.
893.797/4Peking; Urga; Irkutsk; Kuerhko; Sibera; Czech-Slovaks; Germany; Austria; Kiahkta; Mongolai; Verkhueudinsk.
893.797/5Irkutsk; Trans-Baihal; Peking.
893.797/6Kalgan; Mongolia; Peking; Urga.
893.797/7Urga; Irkutsk; Siberia; Peking; Kalgan; Britain; Uliassutai.
893.797/8Kalgan; Urga; Chahar; Mongolia; Ta Chi Men.
893.797/9Urga; Mongolia; Kiachta; Verkneudinak; Uliasutai.
893.797/10Shanghai; Zosai Hills; Woosung;.
893.797/11Nanking; Techow; Honan; Pochow; Anhwei; Kwangteh; Huchow; Shanghai; Hsuchowfu; Kiangsu; Sutsien; Grand Canal; Hwai River; Pu-Shin Railway; Liuanchow.
893.797/12Amoy; Changchow; Anhai; Chuanchowfu; Kulangsu; International Settlement.
893.797/13Peking; Wai Chiao Pu; Harbin; Britain.
893.797/14Harbin; Peking.
893.797/15Harbin; Peking; Nanking; Kalgan; Urga; Shanghai; Woosong.
893.797/16Harbin; Britain; Russia.
893.797/17Tsitsikar; Taheiho; Harbin; Helampo; Heilungchiang Province.
893.797/18Kalgan; Urga; Mongolia; Hannerbar Pass; Wan Ch'uan Pass.
893.797/19Harbin.
893.797/20Harbin.
893.797/21Harbin.
893.797/22Kalgan; Urga.
893.797/23Harbin; Russia.
893.797/24Russia; Harbin.
893.797/25Tsitsihar; Helampo.
893.797/26Harbin; Machiako.
893.797/27Harbin.
893.797/28Harbin.
893.797/29Harbin
893.797/30Harbin.
893.797/31Harbin.
893.797/32Harbin.
893.797/33Kalgan; Urga; Udde; Russia; Mongolia; Urgen; Peking.
893.797/34Harbin; Russia; Manchuria.
893.797/35Harbin; Vokzalny.
893.797/36Harbin.
893.797/37Russia; Harbin.
893.797/38Japan; France; Belgium; Denmark; Portugal; Harbin.
893.797/39Harbin.
893.797/40Harbin; Dairen; Mukden.
893.797/41Harbin.
893.797/42Russia; Japan; Mukden.
893.797/43Harbin.
893.797/45Tsinan; Chefoo; Chout'sun; Techou; Tungch'ang; Wuting; Weihsien; Ch'inghochen; Tsining; Nankung.
893.797/45Harbin.
893.797/46Tsinan; Tsining; Ts'aochun; Shangtung.
893.797/47Weihsien-Chefoo route; Yellow River; Tungchang; Wuting; Poling; Kaotang; Yecheng; Linyi; Shangho.
893.797/48Chefoo-Weihsien route; Shanghai; Tsinan.
893.797/49Nanking; Yangchow; Yangtze River; Chinkiang; Grand Canal; Shanghai.
893.797/50Nanking; Shanghai; Pukow; Yangtze River.
893.797/51Nanking; Anhui; Yangtze River; Kiangsu; Grand Canal; Hwai River; Lunghai River; Hiachow; Hsinanchen; Shuyang; Hsukou; Panpu; Tsingkaingpu; Hwaian.
893.797/52Kalgan; Urga; Mongolia.
893.797/53Manchuria; Kalgan; Peking.
893.797/54Harbin.
893.77/2686Harbin; Manchuria; South Manchuria; Mongolia; Siberia; Russia; Japan; Vladivostock; Dairen
893.77/2686Tsinan; Tientsin-Pukow Rail; Tencheng; Kishan; Kiaochow-Tsinan Rail
893.77/2687Kirin-Hailung Rail; Chaoyanchen; Mukden-Hailung Rail; Kirin-Tunhua Rail.
893.77/2688Pushun-Taochuen Rail; Shanghai-Nanking Rail;
893.77/2689Harbin; Huhai Rail; Tsitsikar-Keshan Rail; North Manchuria; Japan; Ussuri; Hailungchiang Rail
893.77/2690Shanghai; Shanghai-Hangchow Rail;
893.77/2691Kiaochow-Tsinan Rail; Shantung; Taian; Tsingtao;
893.77/2692New York City; China
893.77/2692Nanking; Hoochow; Amoy; Swatow; Yenpingfu; Canton;
893.77/2694Tangliao-Kailu Rail; Tahushan; Peking-Mukden Rail; Western Liao River; Manchuria;
893.77/2695South Manchuria; Ussuri; Russia; Japan;
893.77/2696South Manchuria; Kanchingtse; Huantung; Japan
893.77/2697South Manchuria; Mukden; Tokyo; Kwantung Leased Territory;
893.77/2698o
893.77/2698Kirin; Chinese Eastern Rail; Hulan-Hailun Rail; Taonanfu-Anganhsi Ril; Tsitsikar; Ssupingkai-Taonanfu Rail; Tungpin; Fungchang; Kirin-Tungpin Rail
893.77/2699Kirin-Hailung Rail; Mukden
893.77/2700Shanghai-Nanking Rail; Shanghai-Hangchow-Ningpo Rail
893.77/2701Kiaochow-Tsinan Rail;Nanking; Tsingtao
893.77/2702Shanghai; Canton-Hankow Rail; Lunghai Rail
893.77/2703Ch'i-K'o Rail; Tsitishar-Koshan Rail
893.77/2704Peking-Suiyuan Rail; Tientsin.
893.77/2705Kiaochow-Tsinan Rail; Tsingtao;
893.77/2706Japan; Mukden;
893.77/2707Dairen;
893.77/2708Canton-Hankow Rail; Lunghai-Rail; Kansu-Suyuan Rail
893.77/2709Germany; New York
893.77/2710South Manchuria; China; Russia; Japan; North Manchuria; Chinese Eastern Rail; South Manchuria Rail;
893.77/2711Canton-Hankow Rail; Yueh-Han Rail; Chuchow-Shiuchow Rail;
893.77/2712Japan;
893.77/2713China; Kiaochow-Tsinan Rail
893.77/2714Peking-Hankow Rail; Peking Suiyuan Rail; Peking-Mukden Rail; Lunghai Rail.
893.77/2715Peiping-Hankow Rail; Hupeh Province; Shansi;
893.77/2716Manchuria;
893.77/2717Peiping-Mukden Rail; Tientsin;
893.77/2718China [general]
893.77/2719Yuch-Nan Rail;
893.77/2720Yunnan; Canton; Changshe; Hunan; Kweichow; West River;
893.77/2721Shanghai; China
893.77/2722Shanghai-Nanking Rail; Britain;
893.77/2723Peiping-Hankow Rail; Chumatien; Hunan; Sinyanchow.
893.77/2724Hsuchow; Hankow
893.77/2725Dairen; Manchuria; Mongolia; Kirin-Hueining Rail;
893.77/2726Shanghai-Nanking Rail
893.77/2727Huhai Rail; North Manchuria
893.77/2728Canton-Hankow Rail; Chuchow-Shiuchow Rail; Tientsin-Pukow Rail; Peiping-Liaoning Rail;
893.77/2729T'ao-So Rail; T'aoan-Solun Rail; Taonan-Angangchi Rail; Taonan-Tsitsihar Rail; Mukden
93.77/2730Kirin-Changchun Rail; Chinese Eastern Rail; Mukden
893.77/2731Peiping-Liaoning Rail; Peking-Mukden Rail; Hulatao Port; Kirin-Kainei Rail; Kirin-Tunhua Rail;
893.77/2732Tsinan; Yenchowfu; Raianfu; Tientsin-Pukow Rail.
893.77--
893.771-China [general]
893.771/1China; Kin-Han Rail; Hankow
893.771/2Portugal; China
893.773-South Manchuria Rail; Antung;
893.773/1Great Britain; France; Russia; Germany; Port Arthur; Liao-tung; Italy; Japan
893.773/2Panama Tolls; South Manchuria; Russia; Japan; Harbin; Vladivostock; Port Arthur
893.773/3Antung; South Manchuria Rail; Antung-Mukden Rail; Chosen
893.773/4Mukden-Antung Rail; Japan; Tokyo; Korea; Dalny
893.773/5Port Arthur; Dairen; Japan; Tokyo; Korea; Mukden-Angtung Rail
893.773/6Dalny; South Manchuria; Tokyo; Chosen; Mukden; Newschwang; Mukden-Antung Rail
893.773/7Dalny; Tokyo; Mukden-Antung Rail; Dalny-Newchwang Rail; Manchuria
893.773/8Dalny; Manchuria; Japan; Chosen; OSAKA SHOSEN KAISHA; NIPPON YUSEN KAISHA
893.773/9Japan; Manchuria; Dalny; Newchwang
893.773/10Japan; Manchuria; Dalny; Shanghai; Newchwang
893.773/11Dairen; Dalny; Shanghai; Newchwang; Manchuria; Japan
893.773/12Shanghai; Dairen; Mukden; Tiehtling; Changchun; Newchwang
893.773/13Britain; Japan; Dalny; Newchwang; South Manchuria; Three Eastern Provinces
893.773/14Newchwang; Dairen; Antung; South Manchuria; Japan; Shanghai; Hongkong
893.773/15Manchuria; Shanghai; Newchwang; Dalny; Japan; Korea; Antung
893.773/16Manchuria; Japan; Newchwang; Antung; Dairen;
893.773/17Manchuria; Japan; Shanghai; Denmark
893.773/18Dairen; Japan; Kwantung; Shanghai; Dalny;
893.773/19Japan; Antung; Shanghai; Chosen; Korea; North China; Manchuria
893.773/20Japan; Shanghai; Manchuria; Chosen;
893.773/21Manchuria; Chosen; South Manchuria Rail; Japan
893.773/22Dairen; Newchwang; Shanghai; Japan; Tientsin; Bombay; Austrailai; Europe
893.773/23Britain; Manchuria; Japan; Chosen;
893.773/24Shanghai; Dairen; Japan; Tientsin; Bombay; America; Australia; Europe; Korea
893.773/25Port Arthur; Newchwang; Mukden; Tiehling; Changchun; Dairen
893.773/26Dairen; Yokohama; Otaru; Nagasaki; Mohi; Kobe; Bombay; Australia; Shanghai
893.773/27Dairen; Shanghai; Newchwang; Yingkou;
893.773/28Dairen; Peking; Shanghai; Britain; Newchwang; Mukden; Changchun
893.773/29Newchwang; Japan; Chosen; Mukden.
893.773/30Antung; Dairen; Antung-Mukden Rail; Japan; Korea; Manchuria; Newchwang; Tiehling; Baron Yujiro Nakamura; Delny;
893.773/31Dairen; Newchwang; Shanghai; Mukden; Tiehling;
893.773/32Newchwang; Tokyo
893.773/33Chenhsiangtun; Panchiefu; Huelienchai; Penchifu; Mukden
893.773/34Shanghai; Japan; Newchwang; Manchuria;
893.773/35London; Japan; Shanghai; Newchwang; Peking; Canton; Dairen;
893.773/36Dairen; Antung; Dairen; Newchwang; Yingkou Station; Mukden; Tiehling; Kaiyuan
893.773/37Japan; Shanghai; Mukden; Newchwang;
893.773/38Dairen; Dalny; Japan; Newchwang
893.773/39Japan; Antung; Mukden; Dairen; Newchwang
893.773/40Hankow; Peking-Hankow Rail; Mukden; Dairen; Antugn; Newchwang;
893.773/41Manchuria; Russia; Japan; Chian; Antung; Dairen;
893.773/42Dairen; Japan; Antung; Newchwang
893.773/43Japan; Manchuria; Dairen;
893.773/44Dairen; Tokyo; Manchuria; Newchwang; Shanghai;
893.773/45Shanghai; Japan; Britain
893.773/46Japan; Dairen; Manchuria; Mukden; Newchwang; Shanghai
893.773/47Dairen; Japan; Chosen;
893.773/48France; Japan; Hankow; Fond-du-lac
893.773/49Hankow; France
893.77/2630Hankow; Hunan-Hupah Rail; Hukuang Rail
893.77/2631Tientsin-Pukow Rail; Yellow Ri ver Bridge; Shantung; Kiaochow-Tsinan Rail
893.77/2632North Chinese Rails; Peking-Mukden Rail; Peking Suiyuan Rail
893.77/2633Manchuria
893.77/2634Kirin-Kainei Rail; Japan; South Manchuria Rail; Kirin-Tunhua Rail;
893.77/2635Peking; Kirin-Ninguta Rail; Kirin-Nuining Rail; Kirin; Kainei Rail; Changchun-Talei Rail
893.77/2636Chinese Eastern Rail; North Manchuria; Russia
893.77/2637Tokyo; Tientsin-Pukow Rail
893.78/31Harbin; North Manchuria; Japan; New York.
893.78/32Harbin; Japan; Russia; Britain; Mukden.
893.78/33Harbin; Shanghai; Tientsin; Canton.
893.78/35Harbin; Russia; Kirin; Japan
893.78/36Harbin; Shanghai; Manchuria.
893.78/37Harbin; Peking; Hulutao Harbor; Japan; Tientsin.
893.78/38Harbin; Pinchiang.
893.78/39Harbin.
893.78/40Harbin; Tientsin.
893.78/41Harbin; Pinchiang.
893.78/42Harbin; Russia.
893.78/43Harbin.
893.78/44Harbin; Shanghai.
893.78/45Harbin.
893.78/46Harbin.
893.78/47Harbin; Peking.
893.78/48Harbin.
893.78/49Harbin; Peking.
893.78/50Harbin.
893.78/51Harbin, Japan.
893.78/52Harbin; Manchuria; San Fransisco; Russia.
893.78/53Harbin; Japan; Russia.
893.78/54Harbin; Japan.
893.78/55Harbin; Russia; Japan; Novotorgovaia; Bolshei Prospect; Pochtovaia; Yaponskaia; Polizeiskaia.
893.78/56Harbin.
893.78/57Harbin; Pinchiang.
893.78/58Harbin; Pinchiang.
893.78/59Harbin; San Fransisco.
893.78/60Japan; Harbin; Kirin; Novogorodnaia; Polzeiskaia; Kavkazkaia.
893.78/61Harbin.
893.78/62Harbin; Shanghai.
893.78/63Harbin; Pennsylvania Hotel; Russia; San Fransisco; New York.
893.78/64Harbin; Manchuria.
893.78/65Harbin.
893.78/66Japan; Harbin.
893.78/67Harbin; Shanghai; Tientsin.
893.78/68Harbin; Japan; Shanghai.
893.78/69Harbin; Kirin; Japan.
893.78/70Harbin; Kirin; Changchun; Japan; Tientsin.
893.78/71Harbin; Kirin.
893.78/72Sand Fransisco; Harbin; Japan.
893.78/73Harbin.
893.78/74Harbin.
893.78/75Harbin; Japan.
893.78/76Canton; Britain; Kwangtung; Canton-Kowloon Rail; Fung Chuen Ma Lu; Netherlands; Germany.
893.78/77Harbin; Russia.
893.78/78Harbin.
893.78/79Tientsin; Harbin.
893.78/80Harbin; San Fransisco; Japan; Mukden; Kirin.
893.78/81Manchuria; Harbin; San Fransisco.
893.78/82Harbin; Manchuria; San Fransisco.
893.78/83Harbin; Japan.
893.78/84Japan; North Manchuria; Harbin; Russia.
893.78/85Habrin; Russia; Pristan; Newtown; Kommercheskiaia; Yaponskaia; Sungari Mills; San Fransisco.
893.78/86Harbin; Yokohama; San Fransisco; Vladivostock; Changchun.
893.78/87San Fransisco; Harbin.
893.78/88Mukden; Kirin; Harbin; Fengtien; Chihli; Russia; Modiagow; Sungari; Pristan.
893.78/89Harbin; Russia; San Fransisco; Tishenko; Sungari Malls.
893.78/90Canton; Chun-chuen; San Fransisco; Fongtsuen; Pearl River; New York.
893.78/91Harbin; San Fransisco; Manchuria.
893.78/92Harbin; Japan; Mukden.
893.78/93Harbin; Tientsin;
893.77/2638Tsingtao-Tsin Rail
893.77/2639Kirin-Kaihei; Tunhwa; South Manchuria; Tienpaoshan; Tumen River; Tokyo; Dairen; Onjo; Changchun; Talai
893.77/2640Harbin; North Manchuria; Kirin; Heilunchiang; Hulan-Hailun Rial; Taonanfu-Anganghsi Rail; Tsitsikar-Keshan Rail; South Manchuria; Japan
893.77/2641Harbin; Hu-Hua Rail; Hulan-Hailun Rail; Sungpei;
893.77/2642Dairen; South Manchuria; Kirin-Kainei; Sungari River;
893.77/2643South Manchuria Rail; Kirin; Kirin-Tunhua Rail; Kirin-Kainei Rail; Peking-Mukden Rail
893.77/2644Japan; Kankyo Rail; Kirin Province; Kirin-Tunhua Rail; Peking; Kirin-Huining Rail
893.77/2645Manchuria; Mukden; Tsitsihar-Koshen Rail; Heilunkiang; Taheiho; Aigun; Siberia; Paichuan; Taipingchuan-Fuyu Rail; Kirin-Kailung Rail
893.77/2646South Manchuria; Dairen; Hulutao Harbor; Japan; Mukden; Kirin; Tsitsihar; Peking;
893.77/2647Mukden-Hailung Rail; Peking; Dairen
893.77/2468Harbin; Dairen; South Manchuria; Kirin; Seisin; Wuchang; Kirin-Tunhua Rail.
893.77/2649Tatung-Puchow Rail; Shihchiachwang-Tangku Rail;
893.77/2650South Manchuria; Japan; Tunhua-Tienposhan Rail; Kirin-Tunhua Rail; Tenchi-Hailin Rail; Kirin-Wuch'ang Rail; Changchun-Talai Rail; Taonan-Solun Rail
893.77/2651South Manchuria Rail; Hsintaitzu-Hsinchiu Rail; Mukden
893.77/2652Kopi Rail; Yunnan; Linanfu; Mengtze
893.77/2653Tientsin-Pukow Rail; Tokyo; Japan; Peking
893.77/2654Tsingtao
893.77/2655Kirin; South Manchuria Rail; Mukden; Kirin-Kainei Rail;
893.77/2656Tientsin; Mukden; Fengtien; Lwanchow-Tientsin Rail
893.77/2657Yunnan Rail
893.77/2658South Manchuria; Kirin-Tunhua Rail; Mukden; Mongolia
893.77/2659Canton-Samshui Rail
893.77/2660Harbin; Manchuria; Japan; Kirin; Tunhua;
893.77/2661Tientsin-Pukow Rail; Japan; Naking;
893.77/2662Canton; Russia; South China;
893.77/2663Peking-Mukden Rail; Kirin-Hailung Rail; Peking-Ssuiyan Rail;
893.77/2664Peking-Mukden Rail; Tientsin-Pukow Rail; Peking-Hankow Rail; Peking-Suiyuan Rail; Shanghai; Shantung; Pukow; Canton
893.77/2665Nanking; Hukuang Rail
893.77/2666Peking; Shanghai; Suiyuan
893.77.2667Tsinan; Tsinan-Pukow Rail; Yellow River
893.77/2668Kirin-Hailung Rail; New York
893.77/2669Kiaochow-Tsinan Railway; Tsingtao
893.77/2670North Manchuria; Ussuri;
893.77/2671Czechoslovakian; Russia; Peking-Mukden Rail; Huhai Rail; Harbin
893.77/2672China [general].
893.77/2673Tientsin-Pukow Rail; Kiaochow-Tsinan Rail; Yellow River; Japan
893.77/2674Tientsin; Chihli.
893.77/2675Peking; Hukuang Rail
893.77/2676Peking; Mukden; Tientsin; Fengtien; Nanking
893.77/2677China; Shanghai
893.77/2678Tsinan; Kushan; Yencheng; Tienstin-Pukow Rail; Japan
893.77/2679Mukden; South Manchuria; Nanking; Mukden-Hailung Rail; Peking-Mukden Rail;
893.77/2680Ch'i-K'o Rail; Tsitsihar-K'oshan Rail; Heilungkiang Province; Huai Rail; Angangchi; Taonan-Tsitsihrar Rail; Peking-Mukden Rail;
893.77/2681Taipingchuan-Fuyu Rail; Shanghai; Harbin; Kirin-Tunhua Rail; Japan; Changchun-Talai Rail; Sungari River; Chinese Eastern Rail
893.77/2682Shanghai
893.77/2683Peking-Suiyuan Rail
893.77/2684Mukden-Peking Rail; Hu-Hai Rail; Kirin-Hailung Rail; Yentungahan-Shuanghochen Rail; Kirin-Tunhua Rail
893.773/50Hankow; France; Fond-du-Lac; Sheboygan; Shanghai;
893.773/51Hankow; Fond du Lac; Sheboygan;
893.773/52Nanking-Peking Rail; North China;
893.773/53North China; Peking; Shanghai;
893.773/54-
893.773/55Dairen; Vladivostock; Tao Lai Chao; Newchwang
893.773/56Britain; Changchun; Dairen;
893.773/57Dairen; Changchun
893.773/58Dairen; Tao-lai; Laoshiaokow; Russia; Kwangchengtau; Antung
893.773/59Dairen; Japan; Harbin;
893.773/60Dairen; Japan
893.773/60Dairen; Harbin
893.773/62Dairen; Harbin; Japan
893.773/63Dairen; Harbin;
893.773/64Harbin; Dairen; Changchun; Egersheld;
893.773/65Changchun; Russia
893.773/66China;
893.773/67Chian; Peking; Peking-Mukden;
893.773/68China; Peking-Mukden Rail;
893.773/69Purtugal; China; Peking-Hankow Rail
893.773/70Peking-Hankow Rail;
893.773/71Harbin; North Manchuria; Russia; Vladivostock; Shanghai
893.773/72Harbin; Changchun
893.773/73Peking-Hankow Rail; Kinhan Railway; Wai Chiao Pu; Portugal;
893.773/74Teintsin; Shantung; Pukow;
893.773/75Peking-Hankow Rail; Wai Chiao Pu; China;
893.773/76China; Britain;
893.773/77China; Peking-Hankow Rail;
893.773/78Peking; Japan; Mukden;
893.773/79Taonan-Tsitishar Rail; Harbin; Anganghsi.
893.773/80Taonan-Tsitsihar Rail.
893.773/81Peking-Mukden Rail; South Manchuria; Japan; China;
893.773/82Shantung; Kiaochow-Tsinan Rail; German; Japan
893.773/83Shantung; Tientsin-Pukow Rail; Kiaochow-Tsinan Rail
893.773/84Peking-Suiyuan Rail; Peking-Mukden Rail; Tientsin; Netherlands
893.773/85Peking; Tientsin; Peiping-Mukden Rail;
893.78/1Peking.
893.78/2Canton; Whampoa; Kwang Tung Province
893.78/3Shanghai; Germany; Chinese Bund; Marche de l'Est; Hangchow Rail; Arsenal Road; Tungkadoo.
893.78/4Shanghai; Nanking; Siakwan; Ning-Siang Rail.
893.78/5Canton; Manchu; Britain; Canton-Kowloon Rail; Yueh-Han Rail; Wongsha; Kwangtung Province; East Gate; Tai Sha Tou; Canton-Hankow Rail.
893.78/6Harbin; Pristan; Old Harbin; New Harbin; Fuchiatien; China.
893.78/7Canton; Britain; Canada; Hongkong.
893.78/8Canton
893.73/9Canton.
893.78/10Canton; Peking.
893.78/11Canton
893.78/12Canton; Hongkong; Kowloon; Great Britain; "Garden City"; Waterloo Road; Gancoigne Street; Lai Chee Kok; Castle Peak;
893.78/13Shanghai; Peking; International Settlement
893.78/14Shanghai; Hangchow.
893.78/15Canton; British Columbia; Canada; Great Britain; Kwangtung; Vancouver.
893.78/16Harbin; Peking;
893.78/17San Fransisco; Peking.
893.78/18Harbin; Manchuria.
893.78/19Harbin; Peking; Great Britain; Japan; San Fransisco;
893.78/20Harbin; San Fransisco.
893.78/21Harbin; Japan;
893.78/22Harbin; Kirin; Russia; San Fransisco;
893.78/23North China; Harbin; Muken; San Fransisco.
893.78/24Tientsin; Harbin; Manchuria;
893.78/25[none]
893.78/26Harbin; Tientsin; Shanghai; Switzerland
893.78/27Harbin; North Manchuria;
893.78/28Harbin; Manchuria; China.
893.78/29Harbin; Japan; Tientsin;
893.78/30Tientsin; Harbin.
893.78/94Mukden; Harbin; Kirin; Heilunchiang Province.
894.78/95Harbin; Japan; Mukden.
893.78/96Manchuria; Harbin.
893.78/97Russia; Harbin.
893.78/98Harbin.
893.78/99Harbin; Russia; Mongolia.
893.78/100Harbin; Russia.
893.78/101Harbin,
893.78/102Harbin; Tsientsien.
893.78/103Harbin.
893.78/104Harbin; Japan.
893.78/105Harbin; Mukden.
893.78/106Mukden; Japan; Dairen.
893.78/107Harbin; Japan; Mukden; Changchun.
893.78/108Harbin.
893.78/109Harbin; Russia.
893.78/110Japan; Harbin; Russia.
893.78/111Harbin; Japan; Kirin; Mukden; Changchen.
893.78/112Japan; Harbin; Changchun.
893.78/113Harbin; Japan.
893.78/114Harbin; Japan; Mukden.
893.78/115Harbin; Kirin; Dairen; Japan; San Fransisco.
893.78/116Harbin; Japan; North Manchuria; San Fransisco.
893.78/117Harbin; Japan; Russia; Dairen; Vladivostock; Tientsin.
893.78/118Harbin; Japan; Britain; Tientsin.
893.78/119Harbin; Japan; Fentien; Chihli.
893.78/120Harbin; San Fransisco; Kirin; Japan.
893.78/121Harbin; San Fransisco.
893.78/122Harbin; Kalan; German; Russia.
893.78/123Shanghai; France; French Concession; International Settlement; Peking Road; Fukien Road; Aventue Dubail; Chapei; Shanghai-Paoshan Rail; Preston, England; Germany; Walthamstow; London; Ipswitch; West Bromwich.
893.78/124Harbin; Germany.
893.78/125Harbin; San Fransisco.
893.78/126Harbin; Russia; Japan.
893.78/127Harbin; Japan; North Manchuria.
893.78/128Mukden; Japan; Japanes Railway Settlement; Berlin, Germany; Dairen
893.78/129Germany; Harbin; Hamburg; Russia; San Fransisco.
893.78/130Germany; Harbin; Pristan-Machiako Rail; Pristan-Fuchiatien Rail.
893.78/131Manchuria; Harbin; Germany.
893.78/132Mukden; Dairen; Japan.
893.78/133China; Japan; Peking; Italy; Russian; Austria; Tientsin;
893.78/134New York; Harbin; San Fransisco; Germany.
893.78/135Tientsin; Japan; Franch; Italy; Russia.
893.78/136Harbin; Shanghai.
893.78/137Harbin.
893.78/138Tientsin.
893.78/139Peiping.
893.78/140China.
893.78/141Peiping; Tientsin.
893.788/1Harbin; Russia.
893.79/0Grand Canal; Tsingkiangpu; Chinkiang; Shanghai; Kwachow; Yangchow.
893.79/1Swatow.
892.79/2Shanghai.
893.701/0San Fransisco; China; Peking; New York.
893.791/1China; Canton.
893.791/2Peking.
893.791/3Peking; New York City; New York.
893.791/4Peking.
893.791/5Peking.
893.791/6Peking; Shanghai.
893.791/7Peking.
893.791/8Peking; Vancouver; Japan; Manila.
893.791/9Peking.
893.796/0Dalny; Japan; Manchuria.
893.796/1Manchuria; Dalny; Japan; Dalny Harbor; Jijike; Dalny Shrine; Lachutan.
893.796/2Canton; Kwangtung; Los Angeles; California; Hawaii; Philippine Islands; China; Peking; France; Japan; Germany.
893.796/3China; Britain; Peking; "Foochow Incident".
893.796/4China; New York.
893.796/5Brooklyn, New York; China; Canton; Kwangtung; Canton; Britain.
893.796/6Britain; Pagoda Anchorage; Foochow; China.
893.796/7China; France; Britain; Peking.
893.796/8Britain; Chihli; Shantung; Honan; Peking-Shanghai Route; Peking Tsinanfu Route.
893.796/9Foochow; China.
893.796/10Peking; Pei Tai-ho; Tsinan; Britain; Nan Yuan; Ching-ho.
893.796/11China; Tientsin; Britain; Mukden; Paotingfu; Chihli-Fengtien; Nanyuan.
893.796/12Foochow; Amoy; Peking; Lung Keh Hsien; Chaoanhsien; Changchowfu; Chuanchowfu; Hingwafu; Hankong; Futsinghsien; Yenpingfu; Kienninghsien; Tsianglo; Shaunchang; Yangkow; Santuao; Fuanhsien; Funingfu.
893.796/13Foochow; Peking.
93.796/14Tongking; Britain; France; Indo-China; Belgium; Hanoi; Canton; Italy; Yunnanfu.
893.796/15Indo-China; Yunnanfu; France.
893.796/17China; Shanghai; Peking; South China; Foochow; Tientsin; Britiain; Chihli; Fengtien Tuchuna.
893.796/18Tongking; Haiphong; Italy; Canton; Yunnanfu; Peking.
893.796/19Peking; France; Indo-China; Yunnan.
893.796/20Yunnan; France; Indo-China; Canton.
893.796/21Canton; San Fransisco; Tai Sha Tow Island; Britain.
893.796/22Harbin; Russia.
893.796/23Yunnan; France; Hanoi; Italy; Kwsichow; Peking.
893.796/24France; Harbin; Mukden-Harbin route; Russia; Kirin; Newchuang.
893.796/25Japan; Britian; China; Gifu; Manchuria; Nagoya.
893.796/26Mukden.
893.796/27Peking; Mukden; Harbin; Russia; French; Chinchou; Mukden-Shanhaikwan Rail; Hulutao Harbor; Chekiang; Kiangau.
893.796/28Canton; Germany; Russia; Peking; Anglum, Missouri;
893.796/29Mukden; Peking.
893.796/30Peking; Canton, America.
893.796/31Canton; France; Europe.
893.796/32China.
893.796/33Canton.
893.796/36Yunnanfu.
893.796/37Amoy; Go Tong; Philippines; Germany; San Fransisco; Colorado; Foochow; Peking; Hongkong.
893.796/39Troy, Ohio; Canton.
893.796/40Tientsin; Canton; Peking; Mukden.
893.796/41Canton; Foochow; Newchwang; Tientsin; Nanking; Anking; Hankow; Shangha; Henden, England; Mukden.
893.796/42Canton.
893.796/43Hankow; [China].
893.796/44Canton; Hankow; Britian.
893.796/45Yunnanfu; Gulf of Tonkin; Pakhoi; Kwangtung; Hong Kong; Nanning; Mengtze; Kwangsi; Haiphong; Indo-China; Canton.
893.796/46Canton; Mukden; Peking; Hankow; Shanghai; Foochow; Kwangsi; Yunnan.
893.796/47Hankow; Dairen-Tokyo route; Mukden-Peking route; Chunking; Kuling; Yangtse Valley; Shangahi; Hankow.
893.796/48Shanghai; Nanking; Canton; Changchow; Kiangsu; Fukien.
893.796/49Canton.
893.796/50Canton; Britain; Tai Sha Tau; Hankow; Kwangsi; Foochow; Ningo; Hangchow; Shanghai; Nanking; Nanching; Changsha; Wuchow; France.
893.796/51Canton.
893.796/53Canton-Hankow route.
893.796/53China.
893.796/54China; Shanghai; Peking.
893.796/55Canton; Hankow; Peking; Mukden.
893.796/56Chungking; Hankow; France; Ichang; Nanking.
893.796/57Amoy; England; India.
893.796/58Yunnanfu; Pakhoi; Kwangtung.
893.796/59Harbin; Kirin; Tsitsihar; Changchun; Antung; Newchwang.
893.796/60Canton; New York.
893.796/61New York; Canton.
893.796/62Nanking; China; Shanghai.
893.796/63Chengtu; Hankow; Peiping.
893.796/64Hankow; Chengtu; Szechuan; Canton; Yunnanfu; Chungking; Nanning; Pakhoi.
893.796/65Hankow; Yunnan; Hong Kong; Mr. Baskey.
893.796/66Nanking; Hankow.
893.796/67Nanking; Shanghai; Canton; Kwangtung.
893.796/68France; Manchouli; Chinwangtao; Harbin; Mukden; Peiping; Berlin, Germany; Moscow, Russia; Irkutsk; Tientsin; Japan.
893.796/69Shanghai-Nanking route; Shaghai-Chengtu route; Hankow; Chinkian; Wusih; Soochow.
893.796/70Shanghai-Hankow route; Nanking.
893.796/71China; Shanghai.
893.796/72Swatow; Japan.
893.796/73Hankow-Shanghai route; Nanking; Kiukiang.
893.796-Curtiss/1Washington, D.C.; China.
893.796-Curtiss/2China; Germany.
893.796-Curtiss/3China; South American; Mexico; Central America.
893.796-Curtiss/4China; Washington, D.C.; New York City.
893.796-Curtiss/5China.
893.796-Curtiss/6China.
893.796-Curtiss/7China.
893.796-Curtiss/8China; Mexico; Turkey; South America.
893.796-Curtiss/9Nanking; China.
893.796-Curtiss/10China; Langley Field.
893.796-Curtiss/11China.
893.796-Curtiss/12China.
893.796-Curtiss/13China.
893.796-Curtiss/14China; Peking; Deleware; Shanghai; Tientsin; Canton.
893.796-Curtiss/15Shanghai; Peking; China.
893.796-Curtiss/16Tientsin; Peking; China.
893.796-Curtiss/17Peking; Tokyo; China.
893.796-Curtiss/18Peking; Canton; China.
893.796-Curtiss/19Hankow; Peking; China.
893.796-Curtiss/20Mukden; Peking; China.
893.796-Curtiss/21China; Peiping; Germany.
893.796-Curtiss/22Shanghai; China; Nanking; Kiengsu; Fukien; Hongkong; Hankow; Canton; Yunnanfu.
893.796-Curtiss/23Shanghai; Palace Hotel; New York.
893.796-Curtiss/24Hung Chao; Shanghai; China.
893.796-Curtiss/25Shanghai; New York.
893.796-Curtiss/26China; Shanghai; Peking.
893.796-Curtiss/28Shanghai.
893.796-Curtiss/29Germany; England; India.
893.796-Curtiss/30China.
893.796-Curtiss/31Canton; Bangkok; Peking.
893.796-Curtiss/32China.
893.796-Curtiss/33Tientsin; Shanghai; Canton.
893.796-Curtiss/34New York; Shanghai.
893.796-Curtiss/35Shanghai.
893.796-Curtiss/36Shanghai.
893.796-Curtiss/37China; Shanghai; Hankow; Peking; Tientsin; Canton; Changsha; Mukden; Foochow; Harbin.
893.796-Curtiss/38China; New York.
893.796-Curtiss/39China; Peking.
893.796-Curtiss/40Shanghai; Peking; Canton; Kwangsi.
893.796-Curtiss/41China.
893.796-Curtiss/42Nanking; Shanghai.
893.796-Curtiss/43Nanking.
893.796-Curtiss/44China; Canton; France.
93.796-Curtiss/45Nanking; Shanghai; Hankow; Tsinan; Tientsin; Peiping; Chanshu; Canton.
893.796-Curtiss/46Nanking.
893.796-Curtiss/47Peking; Shanghai.
893.796-Curtiss/48Shanghai; China.
893.796-Curtiss/49Shanghai; New York; Kiangsu.
893.796-Curtiss/50New York; China.
893.796-Curtiss/51Shanghai.
893.796-Curtiss/52Nanking.
893.796-Curtiss/53Shanghai; Seattle.
893.796-Curtiss/54Shanghai; Seattle.
893.796-Curtiss/55Canton Road; Shanghai; China.
893.796-GreatLakes/1Ohio; China.
893.797/55Mukden.
893.797/56Harbin; Pinhsien; Sihwa; Tsitsihar; Angangki; Yushu; Antachan; Mingshui; Paichuan; Hailun; Changkiawan; Tungpin; Fangcheng.
893.797/57Swatow; Hong Kong.
893.797/58Chefoo; Weihsien.
893.797/59Harbin.
893.797/60Outer Mongolia.
893.7971/0Harbin.
893.7971/1Peking; Portugal; Japan; France, Britian.
893.7971/2Harbin.
893.7971/3Peking.
893.7971/4Peking.
893.7971/5Kalgan; Peking; Tientsin; Urga.
893.7971/6Japan; Kalgan; Urga.
893.7971/7Peking.
893.7971/8Kalgan; Urga; Peking.
893.7971/9Kalgan; Japan.
893.7971/10Harbin.
8931.7971/11Shanghai; Nasville, Tennessee; District of Columbia; Alaska.
893.7971/12Peking; Britain.
893.7971/13Kalgan; Urga.
893.7971/14Kalgan; Urga.
893.7971/15Chefoo; Weihsien; Kalgan; Urga.
893.7971/16Kalgan; Urga; Udde; Russia.
893.7971/17Russia; Kalgan; Urga; Udde; Inner Mongolia.
893.7971/18Kalgan; Russia; Mongolia.
893.7971/19Kalgan.
893.7971/20Tientsin.
893.7971/21Tsingtao.
893.7971/22Harbin.
893.7971/23Shanghai; Kiangsu.
893.7971/24Shanghai.
893.7971/25Shanghai.
893.7971/26Peiping; Wantao; Shanghai; Norwar; Britain; Japan; International Settlement.
893.80/0Chia Ling River; Chungking; Yangtze River; Ichang; Mutung; Chiangpei; Changshow; Fengtu; Fowchow; Yungyang; Kwichewfu.
893.80/1Shanghai; Hankow; Canton; Dairen.
893.80/2Yangtze River; Hupeh; Szechuan; Ichang; Chungking.
893.80/3Chia Ling River; Yangtze River; Chungking.
893.0/4Sungari River; Sung Hua Chiang; Hulan tributary; Sansing Shallows; Amur; Kirin; Heilungchiang; Fuchin; Harbin; Tahieho; Hulin; Mukden; Manchuria; Siberia.
893.80/5Amur; Russia; Chung Hsing Jen; T'ai P'ing Hsien; Blagovestchensk; Harbarovsk-Nikoliaevsk; Stretensk; Shilka River; Dambouky; Sangaria River; Yangtze River; Ichang; Khanula Range; 50th parallel; Siberia; Manchuria; Ussuri River.
893.80/6Amur River.
893.80/7Sangari River.
893.8007/1Dairen; Japan; Chefoo.
893.8007/2Shanghai; Hongkong; Swabue; Swatow.
893.8007/3Hongkong; Canton Delta; Macao; Mr. Hawthorne; Rev. Mr. Caysak; Capt. Birss; Hawthorne and Pearson.
893.8007/4Canton; Peking.
893.8007/5Canton; Peking; Hongkong.
893.8007/6Hongkong; Shanghai; Canton; Swatow.
893.8007/7Peking; Chungking; Upper Yangtze River; Shanghai; Ichang; Kao Kia Chen.
893.8007/8Peking; Upper Yangtze.
893.8007/9Chungking; Peking.
893.8007/10Peking; Chungking.
893.8007/11Chungking; Canada; Hokiang; Yangtze River; Luchow.
893.8007/12Shanghai; Canton; HongKong; Canton River Delta; Britain.
893.8007/13Yangtze; Hankow; Chungking; Hupeh.
893.8007/14Peking; Foochow; Bias Bay.
893.8007/15Tientsin; Shanghai; Tungchow; Weihaiwei; Bias Bay; HongKong.
893.8007/15.5HongKong; Macao; Portugal; Pearl River; Wangmun; Kongmun; Kaukong; West River; Bocca Tigris.
893.8007/16Peking; Tientsin; Shanghai.
893.8007/17Shanghai; Tientsin;
893.8007/18Canton; South China; HongKong; Bias Bay; Shanghai; Wei-hai-wei; Kwan-Chow-Wan.
893.8007/19HongKong; Britain; Shanghai; Peking; South China; Kwangtung; Bias Bay; Canton.
893.8007/20HongKong; Canton; Peking; South China; Bias Bay; Kwangtung; France; Britain.
893.8007/21France; Hong Kong; Britain; Bias bay; Peking.
893.8007/22Singapore; Hongkong; Canton; Bias Bay.
893.8007/23Kwai Chau; Hai Chau; Hong Kong; Britain.
893.8007/24Hong Kong; South China; Bias Bay.
893.8007/25Canton; Hong Kong; Bias Bay.
893.8007/26Upper Yangtze; Wanhsien; Hankow; Peking; Chungking.
893.8007/27Hong Kong; Bias Bay; Whangpoo; Kwangtung; Canton; Choungpai; Shanghai; Swatow.
893.8007/28Canton; Britian; Norway; France; HongKong; Shanghai; Bias Bay; Tientsin; Singapore; Kongmoon; Wuchow.
893.8007/29Peking; Hong Kong; Shanghai; Wuchow; Kowloong; Kwangtung; Kwangsi; Formosa; Japan; Philippine; Yokohama; Manila; Bias Bay.
893.8007/30Hong Kong; Canton; Bias Bay; Britain; Shanghai; Kuangtung; Hankow; Peking, Amoy; Bergen.
893.8007/31Shanghai; Upper Yangtze River; Shek Pai; Hong Kong; Bias Bay; Italy; Japan; Haichow; Canton; Peking; Xiangsu; France; Kwangtung.
893.8007/32Britian; Icheng; Hankow.
893.8007/33-
893.8007/34Italy; Upper Yangtze; Hankow.
893.8007/35Peking; Southy China; Britian; Bias Bay; Japan.
893.8007/36Britain; Peking.
893.8007/37Kwangtung; Kwangsi; Canton; Hong Kong.
893.8007/38Peking; HongKong; Britian; Kwangtung; Bias Bay; Kuangtung; Canton; Hong Kong.
893.8007/39Peking; Hong Kong; Canton; Bias Bay; West River.
893.8007/40Canton; Peking; Kwangtung Province; West River delta; Shakpei.
893.8007/41Japan; Hong Kong; Bias Bay; France; Kwangtung.
893.8007/42Peking; Hong Kong; Amoy; Shanghai; Foochow; Swatow; Kwong Chow Wan; Pakhoi; Haihow; Kowloon.
893.8007/43Japan; Haichow; Italy; France; Britian; Nanking; Peking.
893.8007/44Peking; Hong Kong; Canton; Shanghai; Bias Bay; Norway; Denmar; France; Netherlands; Japan; Germany; Italy; Portugal.
893.8007/45Japan; Hong Kong; Canton; Peking; Bias Bay.
893.8007/46Hong Kong; Yangtze River; Ichang; West River.
893.8007/47Hong Kong.
893.8007/48Hong Kong.
893.8007/49Hong Kong; Britain.
893.8007/50Canton; Hong Kong; Peking; Britian; Japan.
893.8007/52Hankow.
893.8007/53Peking; Britain; Yangtze River; Hankow; Shanghai.
893.8007/54Foochow; Shanghai; Fukien; Santuao.
893.8007/55Shanghai; Foochow; Netherlands.
893.8007HSIN WAH-1Bias Bay; Shanghai; Hong Kong.
893.8007-IRENE/1Bias Bay; Britian; Hong Kong; Shanghai; Amoy.
893.8007-IRENE/2Nanking; Canton; Shanghai; Amoy.
893.801/0Germany; Yangtze River; Hankow; Britian.
893.801/1Amoy.
893.801/2Chungking; France; Japan.
893.801/3Chefoo; Lungkow.
893.801/14Upper Yangtze; Chungking; Peking; Netherlands; Miao-ho; Hsin-t'an' Hsih-t'an; Pa-tung; Hou-yen-shih; Wu-shih; Pao-tzu-t'an; T'ai-pan-tzu.
893.801/15Upper Yangtze; Chungking; Britain; Shanghai.
893.801/16Swatow; South China waters.
893.801/17Kiaochow Bay; Port of Tsingtau; Japan.
893.801/18Amoy.
893.801/19Upper Yangtze.
893.801/20Upper Yangtze.
893.801/23Shanghai; Whangpoo.
903.801/29Shanghai.
893.801/30Shanghai.
893.801/31Peking; Hankow; Hupeh.
893.801/32Hankow; Hupeh; Han River.
893.801/33Harbin.
893.801/34Hankow; Changsha; Siang River; Tung Ting Lake.
893.801/35Changsha; Tung Ting Lake; Hankow.
893.801/36Yangtze; Ichang.
893.801/37Peking; Canton; Yangtze River; Hankow; Wuchung; Hanyang.
893.801/38Tientsin; Peking.
893.801/39Peking; Chekiang; Yangtze River.
893.801/40Upper Yangtze; Ichang; Britiah; Chungking; Szechuan; Hankow.
893.801/41Hankow; Hunan; Wanhsien; Yangtze; Japan.
893.801/42Yangtze River; Wanhsien; Fowchow; Chungking; Ichang.
893.801/43Peking; Hankow; Chungking.
893.801/44Hangchow; Peking; Chekiang.
893.801/45Chekiang; Hankow; Shanghai.
893.801/47Hankow; Wu Tung Kow.
893.801/48Yangtze River; Hankow; Peking; Hupeh.
893.801/49Hong Kong; Canton; West River; Wuchow.
893.801/50West River; Canton; Japan; Portugal; France; Britain; Kwangsi; Yangtze.
893.801/51Canton; West River; Kwangtung; Wuchow; Japan; Great Britain; France; Portugal.
893.801/52West River; Canton.
893.801/53Shanghai; Nanking.
893.801/54Canton; Shanghai; Tangtze River; Nanking; Hong Kong.
893.801/57Shanghai.
893.801/58Wuchow; West River; Canton; Kwangsi; Yingtak; North River.
893.801/59Chapei; Nantao; International Settlement; French Concession.
893.801/60Canton; West River
893.801/63Kwangshai; West River; Peiping; Kwangtung.
893.801/64West River.
893.801/65-
893.801/66Peiping; Nanking.
893.801/67Foochow-Shanghai Run.
893.801/68Shanghai.
893.801/69Canton; West River; Wuchow.
893.801/70Canton; West River; Peiping; Shiuhing; Takhing.
893.801/71Yangtze; Hankow; Ichang; Hankow; Shanghai.
893.801/72Woosung; Peiping; Shanghai.
893.801/73Shanghai.
893.801/74West River; Canton; Hong Kong; Wuchow; Peiping.
893.801SEARCH/1Woosung; Shanghai.
893.801SEARCH/1.2Shanghai; Woosung.
893.801.SEARCH/1.3Shanghai; Peking.
893.801SEARCH/3Woosung.
893.801SEARCH/4Nanking; Chungking; Shanghai; Kiangsu.
893.801SEARCH/5Hankow; Ichang.
893.801SEARCH/6Hankow; Shanghai.
893.803/0Hankow; Shanghai; Yangtse River.
893.80/1Harbin; Peking; Sangari River.
893.811/0Grand Canal; New York City; Peking.
893.811/29Huangpu.
893.811/30Whangpoo River.
893.811/31Shanghai; Astraea Channel; Pheasant Point; Pootung Point; Britain; France; Netherlands; Germany; Peking.
893.811/32Huangpu; Woosung; Bund.
893.811/33Shanghai; Whangpoo; Britain; Japan; Astraea; Pheasany Point; Kajow Creek; Gough Island.
893.811/34Peking; Newchwang; Shuang Tai Tze; Duck Island; Leng Chia Kou; Russia.
893.811/35Liao River Conservancy; Peking; Newchwang.
893.811/36Whangpoo River; Yangsti River; Aestraea Channel; Gough Island; Pheasant Point; Black Point; Point Hotel; Shanghai; Pootung.
893.811/37Ichang; Chungking; Peking; Shutung; Britain; France; Germany; Yangtse River.
893.811/38Dalny; Japan; Newchwang.
893.811/39Shanghai; Yangtsze River; Whangpoo River.
893.811/40Japan; Liao River; Newchwang; Shanghai; Hulutao; Russia; Netherlands; Sweden; Gemany; Britain; Mukden.
893.811/41Peking; Newchwang; Liao River; Britain.
893.811/42Liao River; Newchwang; Hulutao; Japan; Britain; Russia; Netherlands; Germany; Sweden.
893.811/43Liao River; Newchwang; Peking.
893.811/44Hulutao Harbor; Liao River; Peking; Britain; Newchwang; Mukden; Japan.
893.811/44aPeking.
893.811/45Liao River; Japan; Britain; Newchwang; Duck Islang; Tungchiangtze.
893.811/46Netherlands; Sheng Kung Pao.
893.811/47Kiangsu; Manchuria; Three Eastern Provinces; Hwaian; Tsingkiangpu; Liu T'ang Chao Yen' Hwai; Haichow; Hsuchowfu; Shanghai.
893.811/48Peking.
893.811/49Central China; New York.
893.811/50Sibera; Peking.
893.811/51Peking; Belgium.
893.811/52Peking; London; China.
893.811/53Shanghai; London; Peking; China; Moscow; Siberia; Anhui; Kiangsu.
893.811/54Shanghai; Pukow; Tientsin; Chinkiang; Nanking; Pengfu; Huai River; Huai Yuan Hsien; Wu Ho Hsien; Yellow River.
893.811/55Shanghai; Whangpoo River; Nanking; Tientsin.
893.811/56Shanghai; Anhui; Kiangsu; Peking;
893.811/57Peking; Liao River; Britain; Netherlands; Peking; Japan; Manchuria; Russia; Germany; Sweden.
893.811/58Liao River; Newchwang; Hulutao Harbor.
893.811/59Peking; Hwai River Valley; Kiangsu; Shanghai; Nanking; Anking; Anhui.
893.811/60Shanghai.
893.811/61Ichang; Chungking; Upper Yangtze; Szechuan; Sianghai; Ch'uan-Han rail; Honan; Changsha.
893.811/62Kiuking; Nanchang; Shiuchow; Canton; Changsha; Yangtze River; Honan; Shangai; Hankow; Teinsanhsien; Kuling; Nanking; Kangsi; Huangpi; Hsiaokan; Waniwan; Hwanglaomen.
893.811/63Shanghai; Liao River; Britain.
893.811/64Shanghai; Whangpoo River.
893.811/65Whangpoo River; Britain; Germany; Shanghai; Peking.
893.811/66Whangpoo River; Shanghai.
893.811/67Shanghai; Kiangsu; North Anhui; Shuang-Kou; Fou-San; An-Lan-Chi; Peng-Pu-Kai; Ma-Tou; Yen-Hsou-Chi; Po-Chow; Wu-Pu; Ta-Dien; Lin-Pi; Liang-Pa; Nanking; Chingkiang; Feng Yang; Yellow Rive; Tientsin.
893.811/68Peking; Hai Ho River; Tientsin; Britain; France;
893.811/69Britain; Hai Ho River; Peking.
893.811/70Shanghai; Whangpoo River; Peking.
893.811/71Shanghai; Peking.
893.811/72Shanghai; Peking.
893.811/73Shanghai; Peking.
893.811/74North Anhui; North Kiangsu; Huai Valley.
893.811/75Anhui; Kiangsu; Yangtze River; Hu Hi; Peking.
893.811/76Peking; Huai.
893.811/77Peking; Yangtze River; Chikiang; Shanghai.
893.811/78Yangtze River; Chinkiang; West River.
893.811/79Taku Bar; Ferguson Channel; Tientsin.
893.811/80North Anhui; North Kiangsu.
893.811/81Japan; Antung; Yalu River; San-tao-kou; Chinnampo; Shanghai; Tientsin.
893.811/82Kiangsu; Tungchow; Shanghai; Kiangpei; Yellow River; Tsingkiangpu.
893.811/83Shanghai.
893.811/84Nanking; Hwai River valley; Hwaiyuan.
893.811/85Yangtze River; Kiangsu; Anhui; Shanghai.
893.811/86Huai River; Peking;
893.811/87Belgium; Huai River; Peking.
893.811/88Belguim; Huai River; Peking; Kiangsu; Shanghai; Haichow; Anhui; Huai Yuan; Tung Chow; Shangtung; Honan; Hung Tee Lake.
893.811/89Shanghai; Yangtsze River; Rientsin; Grand Canal; Hwai rive; Yellow River; Peking.
893.811/90Yalu River; Antung.
893.811/91Shanghai; Peking.
893.811/92Shanghai; Peking.
893.811/93Peking.
893.811/94Peking; Huai River.
893.811/95Yalu River; Korea; Chosen; Japan; Manchuria; Fent Tien; Antung.
893.811/96Liao River; Peking; Newchwang; Mukden.
893.811/97Japan; Antung; Yalu River.
893.811/98Peking; Huai River.
893.811/99Peking.
893.811/100Huai River.
893.811/101Huai River; Belgium; Peking; Kiangsu; Anhui.
893.811/102Peking; Huai River.
893.811/103Peking; Huai River; New York.
893.811/104Huai River; Hungtze Lake; Yangtze River; Shu River; Seu River; Yi River; New York.
893.811/105Huai River; Peking.
893.811/106Huai River; Peking; London; Trans-Siberia route.
893.811/107Peking; Washington D.C.
893.811/108Paking; Washington, D.C.
893.811/109Huai River; Yangtze River; Kiangsu; Kaifeng; Honan; Hsisnfu; Shensi; Lanchou; Suchow; Kansu; Tungkwan; Russia; Kiakhta; Irgga; Turkestan; Tungchow; Haimun.
893.811/110Huai River; Vancouver.
893.811/111Peking; Huai River.
893.811/112Peking; Huai River; New York; Washington, D.C.; Inner Grand Canal; Yi River; Ssu River; Shu River; Husi River.
893.811/113Peking; Pittsburgh; Washington, D.C.
893.811/114Japan; Washington, D.C.
893.811/115Huai River; Kowloon-Canton Rail; Kiangsu; Tsingkiangpu.
893.811/116Peking; London; Washington, D.C.
893.811/117Shanghai; New York.
893.881/118Huai River; Peking; Washington, D.C.
893.811/119Huai River; New York; Berlin;
893.811/120Huai River; Washington, D.C.; Peking.
893.811/121Pekiing; Washington, D.C.
893.811/122Huai River; Peking; Washington, D.C.
893.811/123Huai River; Kiangsu; Anhui; Netherlands.
893.811/124Peking; Huai River; Netherlands; Washington, D.C.
893.811/125Huai River; Netherlands.
893.811/126New York; Huai River; Peking; Washington, D.C.
893.811/127Peking; Huai River; Washington, D.C.
893.811/129Huai River region; Washington, D.C.
893.811/128Washington, D.C.
893.811/130China.
893.811/131Huai River; Peking; Washington, D.C.
893.811/132Huai River; Shanghai; Washington, D.C.
893.811/133Shanghai; Washington, D.C.
893.811/134Liao River; Peking; Japan.
893.811/135Newchwang; Peking; Liao River; Japan; Mudken.
893.811/136Shanghai; Washington, DC.
893.811/137Hwai River; Grand Canal; Tientsin-Pukow Rail; Chikiang; Haichow.
893.811/138Liao River; Newchwang; Peking; Mukden; Hulutao Harbor.
893.811/139Shanghai; Washington DC.
893.811/140Shanghai; Washington, D.C.
893.811/141`
893.811/142Peking; Mukden; Newchwang; Liao River.
893.811/143Peking; Mukden; Newchwang; Liao River.
893.811/144Peking; Mukden; Newchwang; Liao River.
893.811/145Shanghai; Washington, D.C.
893.811/146Huai River; Shanghai; Washington, D.C.
893.811/147Huai River; Peking; Old Yellow River; Grand Canal.
893.811/148Shanghai; Huai River; Peking; Vancouver; Washington, D.C.
893.811/149Newchwang; Liao River; Peking; Japan; Russian; Germany; Britain; Mukden.
893.91/0Peking.
893.91/1Shanghai; New York; Japan; Tokyo; Peking; Washington, DC.
893.91/2Shanghai; Peking; Japan.
893.91/3Shantung; Peking; Shanghai; Japan; Nanchang; Mukden; Washington, D.C.
893.91/4Shantung; Washington, D.C.; Shanghai.
893.91/5Peking; Tientsin; Washington, D.C.
893.91/6Tientsin; Washington, D.C.
893.91/8Shanghai.
893.91/7Tientsin; Britain; Japan; China; Russia; France; Peking.
893.91/9Peking; Nanking; Shanghai; Kiangsu.
893.911/0Shanghai; Japan; Yokohamo; Washington, D.C.
893.911/1Shanghai; Japan.
893.911/2Shanghai; Washington, D.C.; Japan; Manila.
893.911/3Shanghai; Yokohama, Japan.
893.911/4Shanghai; Yokohama, Japan; Canton.
893.911/5Dairen; Peking; Tokyo; Japan; Port Arthur; Manchuria; North Manchuria; South Manchuria.
893.911/6Shangahi; Peking; Hong Kong; International Settlement; Britain; Germany.
893.911/7Peking; Swatow; Cheng-hai;
893.911/8Peking; Tientsin; Italy; Germany.
893.911/9Washington DC; Shanghai; Britain; India; Burma; Siam; Java; Hong Kong; Japan; NEW YORK TIMES; THE SUN; THE EVENING POST; Peking.
893.911/10Tientsin; Peking; Britain; France.
893.911/11Peking; Tientsin; Britian; Germany; Italy; France; Mukden; Shanghai; New York.
893.911/12Germany; Shanghai; Peking; Netherlands; International Settlement; Britain.
893.911/13Hong Kong; Washington, D.C.; Britain; Germany.
893.911/14Tientsin.
893.911/15Tientsin; Albany, Oregon; Washington DC; North China; Peking; Germany France; Britain; Japan.
893.911/16Britain; Shanghai.
893.911/18Canton; Washington, DC; New York; Japan.
893.911/19Peking; Shanghai; Japan; Manila; Philippines; Germany; Bund;
893.911/20Canton; Washington, D.C.
893.911/21China; Japan; United States.
893.911/22Peking; Shanghai; Washington, D.C.; Britain; China.
893.911/23United States; China; Peking; Shanghai; San Diego; Manila; Cavite; Japan.
893.911/24San Diego; China; Washington D.C.
893.911/25Peking; Shanghai; Washington, D.C.
893.911/26Japan; Peking; Mongolia; Mukden.
893.911/27Peking; Japan; Tientsin; Vladivostock; North Manchuria; Shanghai; New Zealand; South Africa; Tsingtao.
893.911/28Tsinanfu; Japan.
893.911/29Japan; Sinkiang; Kansu; India; Britian.
893.911/30Britain; Tsinanfu; Peking; Washington, D.C.; Japan.
893.911/31Japan; Tsinan; Italy; Tsingtao; Shantung.
893.911/32Shanghai; Peking; Canton.
893.911/33Foochow; Japan; Britain; Germany; Shantung; Italy; Fukien.
893.911/34Vladivostock; Japan; Peking; Tokyo.
893.911/35Japan; Tsinanfu; Peking.
893.911/36Japan; Peking; Tsinaufu.
893.911/37Peking; Japan; Washington, D.C.
893.911/38Japan; China, United States.
893.911/39Japan; China, United States; Shanghai; Khanghai; Peking.
893.911/40Peking; Japan; Hankow; Tientsin; Mukden; Swatow; Chungking; Changsha; Amoy; Chefoo; Harbin; Shanghai; Antung; Canton; Foochow; Kirin; Russia; Vladivostock.
893.796GreatLakes/2Ohio; China; New York.
893.911/41America; Europe, China; Japan; Shanghai; Hankow; Tientsin; Peking; Canton; Anking; Britain; Chefoo; Changsha; Foochow; Nanking; Hangchow; Tsingtao; Tsinanfu; Mukden; Dairen; Mongolia; Amoy; Chengtu; Chungking; Chuchow; Changsha; Changhsu; Changchow-------
893.911/41Chingkiang; Chacyanghsien; Kwangtung; Kading; Kansu; Kaifengfu; Honam; Kongmoon; Kweilin; Kochow; Lanchoufu; Kansu; Ningpo; Nanning; Kwangsi; Kaingsu; Sungkiang; Soochow; Sinning; Swatow; Shaoningfu; Sianfu; taiyuenfu; Tungchow; Tsinanfu; Tientsin-------
893.911/41Wenchow; Chekiang; Wusih; Kiangsu; Wuhu; Auhui; Wuchow; Yangchow; Yunnanfu; Harbin; Moukden; Kirin; Manchuria; Changchun.
893.911/42Shanghai; China; Britain; United States; Amoy; Shanghai; Fukien; Thibet; Kansu; Suechuan; Outer Mongolia; Kuang; HongKong; Kwangtung; Germany; France; Russia; Siberia.
893.911/43Shanghai; Japanese Consulate; Italian Consulate; Tiennanfu;
893.911/44China countryside; Peking.
893.911/45Japan; Great Britian; Tibet; Szechuen; Yunnan; Kansu; Hsinchiang; Peking.
893.911/46Japan; Kobe; Shanghai; Tokyo ; Philippnes; Tsinanfu; Shantung; Tsingtao; Kiao Chow; Britian; Germany; Tientsin; Chihli.
893.911/47Amoy; Manila; Peking; Japan; Swotow; Foochow.
893.911/48Peking.
893.911/49Foochow; Shanghai; Japan; Britain; Kuliang
893.911/50Philippines; Shanghai; Peking.
893.911/51(none given).
893.911/52Foochow; Peking; Tokyo; Fukien; Kuliang; Shanghai.
893.911/53Manila; Tsinanfu; Shantung; Japanese; Tsinan; Germany; Washington, DC; Peking; Netherlands.
893.911/54Tsinan; Shantung; Japan; Shanghai; Tsinanfu; Tsintao; Mukden; Urga; Harbin; Changchun.
893.911/55Peking; Tientsin.
893.911/56Peking.
893.911/57Silesia, Britain.
893.911/58Tientsin; Peking; France.
893.911/59Shanghai; Japan; Canton; Peking; Russia; Tsitsihar; Vladivostok.
893.911/60Tsinanfu; United States; Britain; Japan; German; Russia; England; Persia.
893.911/61Foochow.
893.911/63Peking; Nevada; Tientsin; Shuntien; Japan.
893.911/64Shantung; Tientsin; Tsinanfu.
893.911/65Tientsin; Tsinanfu.
893.911/65aJapan.
893.911/66Japan; Peking.
893.911/67Shanghai; Peking.
893.911/68Shanghai.
893.911/69Hong Kong; Swatow; Fukien; Chaochowfu; Canton; Chekiang; Ampou.
893.911/70Shanghai; Peking; Japan.
893.911/71Shanghai; Harbin; Tienstin; Japan; Russia.
893.911/72Russia; Peking; Tientsin; Hankow; Anfu; Vladivostok; Japan; Siberia; Szechuan; Kwei-Chow; Hunan.
893.911/73Tientsin; Japan.
893.911/74Canton; Belgium; Great Britain.
893.911/75Sacramento; Japan; Peking; Shanghai; Tokyo.
893.911/76Peking; Shanghai; Korea; Japan; Tientsin; Peitaiho; Mukden; Vladivostok; Russia.
893.911/77Peking; Shantung; Tientsin; Tsinanfu; Belgium; Harbin; Manchuria; Fengtien; Shenhsi; Serbia; Vladivostok; Korea, Shanghai.
893.911/78Hawaii; Hankow; Peking; Tientsin; Japan; Sibera; South Manchuria Railway Zone; Ulga; Mongolia; Chihili; Fungtien; Manchuria.
893.911/79Peking; Tientsin; Britain.
1 - 3020